EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Т. Л. Томнюк

УДК: 336.228.3

Т. Л. Томнюк

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено оцінку податкових реформ в Україні з позицій лібералізації податкової системи та визначено напрями податкових трансформацій щодо стимулювання економічного зростання.
Розглянуто постулати теорії економіки пропозиції як концепції, що обґрунтовує забезпечення економічного зростання через зниження рівня оподаткування економіки. Продемонстровано досвід окремих країн щодо впровадження податкових реформ на основі положень теорії економіки пропозиції, зокрема Грузії, Сполучених Штатів Америки.
Визначено, що пріоритетом податкової політики України з часу прийняття Податкового кодексу є лібералізація податкової системи. Продемонстровано еволюцію податкових змін в Україні щодо зниження рівня оподаткування економіки. Засвідчено зниження рівня податкового навантаження для великого бізнесу та відсутність реальних кроків до лібералізації оподаткування щодо суб’єктів малого бізнесу.
Визначено, що податкову реформу доцільно проводити у напрямку лібералізації податкової системи загалом та, зокрема, щодо оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

T. L. Tomniuk

LIBERALIZATION OF THE UKRAINIAN TAX SYSTEM: TRENDS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

Summary

The article assesses tax reforms in Ukraine from the point of view of the liberalization of the tax system and identifies the directions of tax transformations to stimulate economic growth.
The postulates of the Economic Theory of Supply as a concept that justifies the providing of economic growth through the reduction of the level of taxation of the economy are considered. The experience of separate countries, in particular Georgia, the United States of America, in implementation the tax reforms on the basis of the Economic Theory of Supply are demonstrated.
It has been determined that the priority of the tax policy of Ukraine since the adoption of the Tax Code is the liberalization of the tax system. The evolution of tax changes in Ukraine regarding the reduction of the level of taxation of the economy is demonstrated. A reduction of the tax burden for large businesses and the lack of real steps towards tax-free liberalization for small business entities are documented.
It has been determined that it is advisable to carry out tax reform in the direction of the liberalization of the tax system in general and, in particular, the taxation of small business entities.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 1596

Відомості про авторів

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

T. L. Tomniuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Томнюк Т. Л. Лібералізація податкової системи України: тенденції та перспективи реалізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1272 (дата звернення: 25.06.2024).

Tomniuk, T. L. (2018), “Liberalization of the ukrainian tax system: trends and prospects of implementation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1272 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.