EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
М. А. Ажажа

УДК: 351.851

М. А. Ажажа

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті розкрито сутність понять «потенціал», «професійний потенціал», «інтелектуальний потенціал», визначено їхнє теоретичне підґрунтя; проаналізовано державні нормативні документи щодо розвитку професійного потенціалу; окреслено значення державного регулювання розвитком професійного потенціалу майбутніх фахівців і роль управлінських механізмів у модернізації вищої освіти України. Відзначено, що завдяки консолідації зусиль органів державної влади та громадянського суспільства, впровадження ефективної економічної політики у сфері освіти, вдосконалення системи управління освітою, можна модернізувати систему вищої освіти України, посилити розвиток професійного потенціалу України, розробити чіткі і перспективні прогнози для потреб виробництва у фахівців з вищою освітою (зокрема для кожної галузі економіки та сфери суспільного життя).
Доведено необхідність вдосконалення державного регулювання розвитку професійного потенціалу – як основи для майбутнього країни; розробки механізмів державного управління модернізацією вищої освіти загалом.

M. A. Azhazha

THEORETICAL BASES OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF EDUCATION

Summary

The article reveals the essence of the concepts of "potential", "professional potential", "intellectual potential", in particular their theoretical basis; the state normative documents on the development of professional potential have been analyzed; outlined the importance of state regulation by developing the professional potential of future specialists and the role of managerial mechanisms in modernizing higher education in Ukraine.
It is noted that due to consolidation of efforts of state authorities and civil society, implementation of effective economic policy in the field of education, improvement of the education management system, it is possible to modernize the system of higher education of Ukraine, to strengthen the development of professional potential of Ukraine, to develop clear and promising forecasts for the needs of production in specialists with higher education (specifically for each branch of the economy and the sphere of public life).
It is necessary to improve the system of government activity, in particular, the state regulation of the development of professional potential - as the basis for the future of the country; to develop mechanisms of state management of modernization of higher education in general.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 1000

Відомості про авторів

М. А. Ажажа

кандидат наук з державного управління, здобувач кафедри публічного управління та землеустрою Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

M. A. Azhazha

Candidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management Сlassical private university, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Ажажа М. А. Теоретичні основи державного регулювання розвитку професійного потенціалу майбутніх фахівців у контексті модернізації вищої освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1270 (дата звернення: 26.06.2024).

Azhazha, M. A. (2018), “Theoretical bases of state regulation of development of professional potential of future specialists in the context of modernization of education”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1270 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.