EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАТРІОТИЗМ У РОЗУМІННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ
Є. О. Архипова

УДК: 37.035.6+ 35 : 316.023

Є. О. Архипова

ПАТРІОТИЗМ У РОЗУМІННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

В статті відображені результати соціологічного опитування, проведеного у квітні-червні 2018 з метою з’ясування сутності патріотизму у розумінні сучасної української молоді. Прослідковано динаміку патріотичних настроїв молодих людей.
Близько половини респондентів за останні 3-4 роки збільшили обсяг споживання української інформаційної продукції, а серед виробників, що пропонують близькі за ціною та якістю продукти, обирають українського.
Виявлено, що найсильніший вплив на становлення патріотичних почуттів молоді має родина, а також навчальні заклади. Більшість респондентів не схвалює нав’язливого пропагування патріотизму і визнає ефективність тих засобів його розвитку, які дозволяють наочно познайомитися зі здобутками української культури, успіхами українців у різних сферах діяльності.
Показано, що найголовнішою умовою зростання рівня патріотизму є реальний розвиток економіки, соціально-політична стабільність, інформування про досягнення українців та успішність країни в цілому, що формуватиме упевненість молоді у своєму майбутньому.

Ye. O. Arkhypova

PATRIOTISM IN THE UNDERSTANDING OF MODERN YOUTH: ANALYSIS OF RESULTS OF RESEARCH AND THE DYNAMICS OF KEY INDICATORS

Summary

The article presents the results of the sociological survey conducted in April-June 2018 in order to clarify the essence of patriotism in the understanding of modern Ukrainian youth. The dynamics of the patriotic mood of young people has been followed.
About half of the respondents in the last 3-4 years have increased the consumption of Ukrainian informational products, and among Ukrainian producers offering similar in price and quality products choose the Ukrainian.
It has been revealed that the family and educational institutions have the strongest influence on the formation of patriotic feelings of youth. The majority of respondents does not approve of the obsessive propaganda of patriotism and admits the effectiveness of those means of its development, which allow to get acquainted with the achievements of Ukrainian culture and the successes of Ukrainians in various fields of human activity.
It is shown that the most important condition for the growth of patriotism is the real development of the economy, socio-political stability, informing about the achievements of Ukrainians and the success of the country as a whole, which will shape the confidence of the youth in their future.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 1493

Відомості про авторів

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Ye. O. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Як цитувати статтю

Архипова Є. О. Патріотизм у розумінні сучасної молоді: аналіз результатів дослідження та динаміка основних показників. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1269 (дата звернення: 25.06.2024).

Arkhypova, Ye. O. (2018), “Patriotism in the understanding of modern youth: analysis of results of research and the dynamics of key indicators”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1269 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.