EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД КРИЗИ
Н. О. Гаман

УДК: 336.71

Н. О. Гаман

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД КРИЗИ

Анотація

У статті досліджено трактування понять «банківські кризи», «державне регулювання банківської системи». Проаналізовано ознаки українського банківського сектору. Обґрунтовано основні фактори, які підірвали діяльність банківських установ України. Висвітлено етапи трансформації вітчизняної банківської системи. Охарактеризовано спільні риси фінансових криз України у період 2008-2010 рр. і 2014-2016 рр. Розкрито особливості державного втручання в діяльність українських банків під час кризи. Проаналізовано антикризові інструменти державного регулювання банківського сектора. Запропоновано низку заходів Національному банку України щодо подолання банківських криз. Виділено першочергові кроки державного регулювання банківського сектора України в сучасних умовах.

N. O. Haman

STATE REGULATION OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF THE CRISIS

Summary

The article deals with the interpretation of the concepts «banking crises», «state regulation of the banking system». The signs of the Ukrainian banking sector are analyzed. The main factors, which undermined the activity of banking institutions of Ukraine, were substantiated. The stages of transformation of the domestic banking system are highlighted. The common features of financial crises of Ukraine in the period of 2008-2010 and 2014-2016 are characterized. The features of state interference in the activity of Ukrainian banks during the crisis are revealed. Analyzed anti crisis instruments of state regulation of the banking sector. A series of measures have been proposed by the National Bank of Ukraine to overcome banking crises. Priority steps of the state regulation of the banking sector of Ukraine in the modern conditions have been identified.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 937

Відомості про авторів

Н. О. Гаман

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

N. O. Haman

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

Як цитувати статтю

Гаман Н. О. Державне регулювання банківських установ у період кризи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1265 (дата звернення: 26.06.2024).

Haman, N. O. (2018), “State regulation of banking institutions in the period of the crisis”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1265 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.