EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. С. Решетнікова

УДК: 351

О. С. Решетнікова

СУЧАСНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Одним із найважлевіших важелів впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання є тарифна політика. Тарифна методологія, що застосовується сьогодні в Україні у сфері централізованого теплопостачання і чинна система обліку споживання ресурсів спричинюють нераціональне їх використання як суб’єктами ринку природних монополій, так і споживачами.
У статті досліджено сучасну тарифну політику у сфері централізованого теплопостачання в Україні. Виявлені проблеми фінансово-економічного стану теплопостачальних підприємств зумовлені здебільшого чинною системою ціноутворення, яку умовно називають системою «витрати+». Розглянуто недоліки чинної тарифної методології та переваги впровадження нової, більш ефективної тарифної політики для теплопостачальних підприємств, яка називається стимулюючим регулюванням. Проаналізовано особливості нормативно-правового забезпечення систем тарифоутворення «витрати+» та стимулюючого регулювання.

O. S. Reshetnikova

MODERN TARIFF POLICY AND THE INTRODUCTION OF INCENTIVE REGULATION FOR DISTRICT HEATING ENTERPRISES

Summary

Tariff policy is one of the most important levers of influence on the activity of the subjects of management in the field of heat supply. The tariff methodology in Ukraine applied today in the area of district heating and the current system of accounting for the consumption of resources cause their irrational use as subjects of the market of natural monopolies as well as consumers.
The article examines the modern tariff policy in the area of district heating in Ukraine. The revealed problems of the financial and economic state of the district heating enterprises are mainly due to the current pricing system, which is conventionally called the system "Costs +". The disadvantages of the current tariff methodology and advantages of introducing a new, more effective tariff policy for district heating enterprises, which is called stimulating regulation, are considered. The peculiarities of normative legal support of tariff-setting systems "Costs +" and stimulating regulation are analyzed.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 1028

Відомості про авторів

О. С. Решетнікова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. S. Reshetnikova

Postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Решетнікова О. С. Сучасна тарифна політика та впровадження стимулюючого регулювання для теплопостачальних підприємств. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1262 (дата звернення: 25.06.2024).

Reshetnikova, O. S. (2018), “Modern tariff policy and the introduction of incentive regulation for district heating enterprises”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1262 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.