EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗБІЙ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СУТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
О. А. Касян, Н. В. Бондарчук

УДК: 351:631:336.2

О. А. Касян, Н. В. Бондарчук

ЗБІЙ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СУТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті розкрито сучасну проблему, яка характеризується не значним, але все ж таки провалом, в механізмі державного регулювання податкових відносин аграрного сектору економіки. Даний недолік проявляється в не зовсім зрозумілій системі створення та реєстрації Податкових накладних з ПДВ. Це в свою чергу сприяє додатковому витрачанню державних ресурсів на вирішення нагальних питань, які виникають в процесі блокування звітних документів. Є команда державних службовців, що витрачають незчисленну кількість часу на обробку листів, які надходять з кожного підприємства в Україні. Державні ресурси використовуються нераціонально и виходячи з цього запропоновано варіант виходу з даної ситуації, шляхом впровадження нового документу, який буде слугувати додатком до податкової декларації з ПДВ.

O. A. Kasian, N. V. Bondarchuk

THE FAILURE OF THE TAX MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN AGRICULTURE: THE ESSENCE OF THE PROBLEM AND THE WAYS OF ITS SOLUTION

Summary

The article considers a modern problem that is characterized not considerable, but nevertheless a failure, in the mechanism of public administration of tax relations of the agrarian economics sector. This defect is showed up in the not completely understandable system of creation and registration of the tax invoices from VAT. In its turn it assists the additional expense of public resources on the decisions of pressing questions, that arise up in the process of blocking of reporting documents. There is a command of state employees, that spend the countless amount of time on treatment of correspondence that come from every enterprise in Ukraine. Public resources are used irrationally and therefore it is proposed the exit variant from this situation, by introduction of new document that will serve as an addition to the tax return from VAT.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

О. А. Касян

аспірант кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. A. Kasian

post-graduate student of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro


Н. В. Бондарчук

доктор наук з державного управління, професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

N. V. Bondarchuk

Doctor of Public Administration, Professor of Accounting, Audit and Financial and Economic Security Management, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

Як цитувати статтю

Касян О. А., Бондарчук Н. В. Збій податкового механізму державного регулювання в сільському господарстві: суть проблеми та шляхи її вирішення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1261 (дата звернення: 20.06.2024).

Kasian, O. A. and Bondarchuk, N. V. (2018), “The failure of the tax mechanism of public administration in agriculture: the essence of the problem and the ways of its solution”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1261 (Accessed 20 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.