EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ
Т. В. Голобородько, О. Д. Дубіна

УДК: 621.363

Т. В. Голобородько, О. Д. Дубіна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

Анотація

В статті визначено роль інформатизації державного управління, напрями та форми використання інформаційних ресурсів в державному управлінні. Розглянуто питання законодавчого регулювання використання технологій електронного врядування в Україні, його інституційне забезпечення. Охарактеризовано структуру інформаційної системи «Електронний уряд», розглянуто способи верифікації його користувачів за складністю використання та безпечністю. Сформовано перелік електронних сервісів вітчизняного уряду, які використовуються у сучасному публічному адмініструванні. Визначено перешкоди впровадження електронних державних послуг в Україні.
Надано перелік базових державних послуг для громадян та для бізнесу, які повинні надаватися в цифровому вигляді в країнах Європейської співдружності. Наведена загальна характеристика електронного врядування в таких країнах, як Фінляндія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Австрія, Польща. Визначено європейські орієнтири використання інформаційних технологій в публічному адмініструванні.

T. V. Holoborodko, O. D. Dubina

INFORMATION TECHNOLOGIES USE IN PUBLIC ADMINISTRATION: UKRAINE'S EXPERIENCE AND EUROPEAN BENCHMARKS

Summary

The article defines the role of public administration informatization, directions and forms of information resources use in public administration. The article deals with the issues of legislative regulation of e-governance technologies use in Ukraine, its institutional support. The author has described the structure of electronic system "Electronic Government", and has also examined methods of verification of its users on the complexity of use and safety. The list of electronic government services used in modern public administration has been formed. The obstacles to implementing e-government services in Ukraine have been identified.
The author has also provided a list of basic public services for citizens and businesses, which should be digitally supported in the countries of the European Community. Moreover, the author has presented general characteristics of e-governance in such countries as Finland, Norway, Sweden, Germany, Austria and Poland and defined European benchmarks for the use of information technologies in public administration.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 1627

Відомості про авторів

Т. В. Голобородько

канд. екон. наук., асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

T. V. Holoborodko

PhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE «Kryvyi Rih National University»


О. Д. Дубіна

здобувач вищої освіти ступеня магістр, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

O. D. Dubina

Master of Higher Education Degree, SHEE «Kryvyi Rih National University»

Як цитувати статтю

Голобородько Т. В., Дубіна О. Д. Використання інформаційних технологій в публічному адмініструванні: досвід України та європейські орієнтири. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1260 (дата звернення: 21.02.2024).

Holoborodko, T. V. and Dubina, O. D. (2018), “Information technologies use in public administration: Ukraine's experience and european benchmarks”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1260 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.