EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ (XIII-XV СТ.)
К. П. Чорна

УДК: 351

К. П. Чорна

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ (XIII-XV СТ.)

Анотація

У статті здійснено загальний аналітичний огляд трьох етапів еволюції середньовічної автократичної держави – ханату; проведено порівняльний аналіз розвитку державотворення у Криму (від ординського улусу до окремого ханства), - з висвітленням архаїчних родоплемінних та новітніх феодальних традицій в управлінні. Тут підкреслено роль політичних, ідеологічних, релігійних, етнічних і територіальних факторів у розбудові і в занепаді держави, а також подано власний погляд автора на деякі особливості васальної залежності від Великої Порти та значення європейських векторів у зовнішній політиці ханства за часів високого середньовіччя; розглядаються геополітичні та регіональні чинники занепаду кримськотатарської державності.
Пріоритетною у роботі є теза про актуальність дослідження історичної спадщини корінного етносу України, татарського народу, - у зв’язку з подальшим спільним політичним майбутнім, яке полягає у боротьбі за незалежну українську державу.

K. Chorna

THE EVOLUTION OF STATE GOVERNANCE IN THE CRIMEAN KHANATE (XIII-XV CENTURY)

Summary

In the article a general analytical review of three stages of the evolution of the medieval autocratic state - khanata; A comparative analysis of the development of state creation in the Crimea (from the Horde ulus to a separate khanate) was conducted, with coverage of the archaic tribal tribes and the newest feudal traditions in management. It emphasizes the role of political, ideological, religious, ethnic and territorial factors in the development and decay of the state, as well as the author's own views on some of the peculiarities of the vassal dependence on the Great Port and the significance of European vectors in the foreign policy of the Khanate during the Middle Ages; Geopolitical and regional factors of the decline of Crimean Tatar statehood are considered.
Priority in the work is the thesis about the relevance of the research of the historical heritage of indigenous ethnic groups in Ukraine, the Tatar people, in connection with the subsequent common political future, which is to fight for an independent Ukrainian state.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 871

Відомості про авторів

К. П. Чорна

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Чорна К. П. Еволюція державного управління у кримському ханаті (xiii-xv ст.). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1257 (дата звернення: 21.02.2024).

Chorna, K. (2018), “The evolution of state governance in the crimean khanate (xiii-xv century)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1257 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.