EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ
М. С. Орлів

УДК: 35.088.6(477)

М. С. Орлів

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Анотація

У статті окреслено основні проблеми забезпечення ефективності і результативності підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, виявлені автором у результаті емпіричних досліджень. Відповідно до пріоритетів реформування державного управління в Україні визначено завдання удосконалення механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади. Запропоновано структуру правового, фінансового, кадрового, організаційного, інформаційного та інституційного механізмів.
На основі синхронізації проблемно-орієнтованого, організаційного, правового і ресурсного проектування розроблено модель комплексного механізму державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, яка сприяє посиленню самоорганізаційної спроможності його системи до інноваційного розвитку шляхом створення умов для формування ринку освітніх послуг. Надано рекомендацій щодо реалізації запропонованої моделі на сучасному етапі в умовах недостатності фінансових та інформаційних ресурсів.

M. S. Orliv

COMPLEX MECHANISM FOR GOVERNMENT REGULATION OF IN-SERVICE TRAINING FOR SENIOR EXECUTIVES OF PUBLIC AUTHORITIES

Summary

The article clarifies the main problems of ensuring the efficiency and effectiveness of in-service training for senior executives of public authorities, which were identified through empirical research. The tasks of improving the mechanisms for government regulation of in-service training for senior executives of public authorities are determined in accordance with the priorities of the public administration reformation in Ukraine. The structure of legal, financial, personnel, organizational, information and institutional mechanisms is proposed.
A model of a complex mechanism for government regulation of in-service training for senior executives of public authorities, which contributes to strengthening the self-organizing capacity of its system to innovative development by creating conditions for the formation of the market of educational services was developed on the basis of synchronization of problem-oriented, organizational, legal and resource designing. Recommendations on this model implementation at the present stage in conditions of insufficient financial and informational resources are proposed.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 969

Відомості про авторів

М. С. Орлів

кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. S. Orliv

Ph.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Орлів М. С. Комплексний механізм державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1256 (дата звернення: 20.06.2024).

Orliv, M. S. (2018), “Complex mechanism for government regulation of in-service training for senior executives of public authorities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1256 (Accessed 20 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.