EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ, ПРАВОВІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ
А. П. Миколаєц

УДК: 351

А. П. Миколаєц

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ, ПРАВОВІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

Анотація

Визначена неспроможність твердження про те, що державно-політичне управління є винятковою сферою діяльності урядових інститутів. Зазначено, що громадські об’єднання виступають на соціально - політичній арені як опосередкований суб'єкт владо здійснення, що впливає на процес ініціювання, розробки і реалізації державної політики, трансформуючи, таким чином, сферу державної монополії в область публічного управління.
Зазначено, що українське законодавство не закріплює міжнародного – визнається термін неурядова організація, вводячи три дефініції: «громадські об'єднання», «неприбуткові організації» і «благодійні організації», не впорядковані по відношенню один до одного, не адаптовані до норм міжнародного законодавства і тому не здатні послужити основою для систематизації українських організацій третього сектору. Згідно з міжнародною класифікацією ООН, до переліку неурядових організацій, з одного боку, не входять суспільно - політичні рухи, а тим більше, партії, а з іншого - профспілки, споживчі кооперативи. Разом з тим, практика показує, що будь-яка неурядова організація все ж впливає на владу опосередковано.
Запропоновано авторське визначення громадського об’єднання - інститути громадянського суспільства, які беруть участь у політичному житті країни, створені з ініціативи громадян для вираження їх позиції і задоволення нематеріальних потреб, засновані на принципах спільності інтересів, добровільності, самоорганізації, саморегулювання, не переслідують витяг економічного прибутку в якості основної мети діяльності.

A. Mikolaets

FORMATION OF PRINCIPLES FOR PUBLIC DEVELOPMENT IN THE DEMOCRATIC, LEGAL, SOCIAL STATE

Summary

The failure to state that state and political governance is an exclusive field of activity of government institutions is determined. It is noted that public associations act in the socio - political arena as an indirect entity of authority exercising that affects the process of initiation, development and implementation of state policy, thus transforming the scope of state monopoly into the field of public administration.
It is noted that Ukrainian legislation does not establish an international one - the term is recognized as a non-governmental organization, introducing three definitions: "public associations", "non-profit organizations" and "charitable organizations", not arranged in relation to each other, not adapted to the norms of international legislation and therefore they can not serve as the basis for systematization of Ukrainian organizations of the third sector. According to the international classification of the UN, the list of non-governmental organizations, on the one hand, does not include socio-political movements, and, moreover, parties, on the other hand, trade unions, consumer cooperatives. At the same time, practice shows that any non-governmental organization still influences power indirectly.
The author's definition of a public association - civil society institutions that participate in the political life of the country - is created on the initiative of citizens for expressing their position and satisfying intangible needs, based on the principles of commonality of interests, voluntariness, self-organization, self-regulation, and not pursuing the extraction of economic profits. as the main purpose of the activity.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

А. П. Миколаєц

к. держ. упр., доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Миколаєц А. П. Формування принципів розвитку громадськості в демократичній, правовій, соціальній державі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1255 (дата звернення: 21.02.2024).

Mikolaets, A. (2018), “Formation of principles for public development in the democratic, legal, social state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1255 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.