EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
О. А. Шлапак

УДК: 658: 664.6 (045)

О. А. Шлапак

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

Оптимально побудоване комунікаційне середовище дозволить покращити розвиток кожного об’єкту комунікацій. Використання сучасних концепцій менеджменту дасть змогу зменшити рівень інформаційної асиметрії, дубльованих та зайвих комунікаційних повідомлень та зв’язків, удосконалити творчу складову діяльності управлінського персоналу, структурувати комунікаційні процеси відповідно цілям та визначити основних агентів комунікацій. Актуальним це є для державного управління, особливо в час запровадження електронного урядування. Відношення фактичних результатів до можливих характеризує ефективність, відношення можливих до потенційних характеризує приховану (латентну) продуктивність, відношення фактичних результатів характеризує продуктивність системи. комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб надіслана інформація впливала б на поведінку того, кому вона адресована, мотивувала б його до певних дій. Відповідність результатів ефективності комунікаційного середовища та цільових показників розвитку визначеного напряму, об’єкту (наприклад, оптимізація комунікацій щодо призначення житлових субсидій; розвитку «прозорого офісу», розвитку визначеної галузі району міста тощо) визначається показниками гармонії між загальною стратегією та комунікаційною стратегією. Комунікаційне середовище підтримується інформаційною інфраструктурою. Це є системою організаційних структур, що забезпечують функціонування та розвиток інформаційного середовища та засобів інформаційної взаємодії. Для надання адміністративних послуг державою та органами самоврядування доцільно вибрати такі проекції: клієнти (населення); процеси надання послуг; якість та результати надання послуг; фінанси; персонал. За даною системою визначають цілі, показники, завдання, заходи. Комунікаційне середовище, в свою чергу також повинно відповідати визначеним проекціям. Концепція системи тотального управління якістю адміністративних послуг базується на визначенні відповідальності та ролі кожного, регламентації та впорядкування діяльності, ведення, накопичення та обробки інформації, координації, регулювання, аналітичного вироблення рішень з питань якості; управління процесами, контролю надання послуг, постійного підвищення кваліфікації персоналу. Все це легко інтегрується з концепцією управління знаннями, концепціями комунікаційного середовища та електронного урядування.
Серед сучасних концепцій менеджменту, найбільш впливовими на розвиток системи комунікації, на нашу думку, є концепції управління якістю, проектами, система збалансованих показників та концепція життєздатності системи управління.

O. A. Shlapak

MODERN CONCEPTS OF MANAGEMENT AND THEIR IMPACT ON THE OPTIMAL COMMUNICATION ENVIRONMENT

Summary

The optimally built communication environment will improve the development of each object of communication. The use of modern management concepts will reduce the level of information asymmetry, duplicate and unnecessary communication communications and communications, improve the creative component of the management staff, structure communication processes in accordance with the goals and identify the main agents of communication. This is relevant for public administration, especially at the time of the introduction of e-government. The ratio of actual results to possible characterizes the efficiency, the ratio of potential to the potential characterizes the latent (latent) performance, the ratio of actual results describes the performance of the system. communication is not limited to simple information transmission. It should be carried out in such a way that the information sent influences the behavior of the person to whom it is addressed, which would motivate him to do certain things. The correspondence of the results of the effectiveness of the communication environment and the target indicators for the development of a particular direction, the object (for example, optimization of communications for the allocation of housing subsidies, the development of a "transparent office", the development of a specific area of the city, etc.) is determined by the indicators of harmony between the general strategy and communication strategy. The communication environment is supported by the information infrastructure. This is a system of organizational structures that ensure the functioning and development of the information environment and means of information interaction. For administrative services, it is advisable for the state and local authorities to choose the following projections: clients (population); service delivery processes; quality and results of service provision; finances; personnel. According to this system, goals, indicators, tasks, measures are defined. The communication environment, in turn, must also be in line with certain projections. The concept of the system of total management of the quality of administrative services is based on the definition of the responsibility and the role of each, the regulation and management of the activity, management, accumulation and processing of information, coordination, regulation, analytical development of decisions on quality issues; process management, service control, continuous improvement of staff skills. All this is easily integrated with the concept of knowledge management, concepts of the communication environment and e-government.
In our opinion, among the modern management concepts, the most influential on the development of the communication system, are concepts of quality management, projects, a system of balanced indicators and the concept of the viability of the management system.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 2408

Відомості про авторів

О. А. Шлапак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет, м. Вінниця

O. A. Shlapak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Donetsk National University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Шлапак О. А. Сучасні концепції менеджменту та їх вплив на формування оптимального комунікаційного середовища. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1253 (дата звернення: 21.02.2024).

Shlapak, O. A. (2018), “Modern concepts of management and their impact on the optimal communication environment”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1253 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.