EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
К. А. Андрющенко

УДК: 351

К. А. Андрющенко

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Анотація

Зазначено, що у світі спостерігається стійка тенденція до розвитку відновлюваних джерел енергії та поступового заміщення ними традиційної генерації. Керівництво ЄС забезпечує підтримку урядами європейських країн схеми державної підтримки, які розвивають довіру інвесторів і не мають негативного впливу на функціонування внутрішнього енергетичного ринку або підвищували ціни для європейських споживачів. Поновлювані технології, такі як використання енергії вітру і сонця вимагають значного втручання держави. Однак останнім часом витрати впровадження цих форм енергії знизились завдяки технологічним нововведенням, викликаним викою кількістю розробок, які мають більш за ощадний характер як для впровадження так і для застосування.
Досліджено світові інвестиції розвитку відновлюваної енергетики, які демонструють впевнену динаміку росту, так у період із 2004 по 2016 роки середньорічний приріст інвестицій склав 12,5%. Абсолютний рекорд було встановлено у 2015 році, коли об’єм інвестицій у відновлювані джерела енергії склав 349 млрд дол, у той час, коли світові ціни на нафту перебували майже на історичному мінімумі. У все більшій кількості країн ЄС безпека поставок розглядається як зростаюча проблема. Крім того, поновлювані джерела електроенергії, такі як вітер і сонце, не завжди можуть забезпечити таку ж кількість енергії кожен день.
Запропоновано Комісією ЄС перехід на чисту енергію, а не тільки пристосовувався до неї. З цієї причини ЄС до 2030 року зобов'язався скоротити викиди CO2 не менш ніж на 40%, модернізуючи економіку ЄС забезпечуючи при цьому робочі місця, а також зростання робочих місць для всіх європейських громадян. Ці пропозиції мають три основні мети: спочатку включити енергоефективність, домогтися глобального лідерства в галузі поновлюваних

Kateryna Andriushchenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF STATE PROGRAMS ON SUPPORT OF DEVELOPMENT OF RESTORED SOURCES OF ENERGY

Summary

It is noted that in the world there is a steady tendency towards the development of renewable energy sources and the gradual replacement of their traditional generation. The EU leadership provides European government support to government support schemes that develop investors' confidence and have no negative impact on the functioning of the internal energy market or raise prices for European consumers. Renewable technologies, such as the use of wind and sun energy, require significant state intervention. However, recently, the costs of introducing these forms of energy have declined due to technological innovations caused by the number of developments that have more than a savings character both for implementation and for use.
Investigated global investments in renewable energy development, which show a solid growth dynamics, in the period from 2004 to 2016, the average annual growth rate of investments was 12.5%. An absolute record was set in 2015, when the amount of investment in renewable energy sources amounted to 349 billion dollars, while world oil prices were almost historic. In a growing number of EU countries, supply security is seen as a growing problem. In addition, renewable energy sources such as wind and sun may not always provide the same amount of energy each day.
The EU Commission proposed the transition to clean energy, and not only adapted to it. For this reason, the EU committed to reduce its CO2 emissions by at least 40% by 2030 by modernizing the EU economy while providing jobs and jobs for all European citizens. These proposals have three main objectives: first, include energy efficiency, achieve global leadership in renewable.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 874

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Kateryna Andriushchenko

D.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Міжнародний досвід застосування державних програм щодо підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1252 (дата звернення: 21.02.2024).

Andriushchenko, Kateryna (2018), “International experience of application of state programs on support of development of restored sources of energy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1252 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.