EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
І. М. Грищенко

УДК: 353(075.8)

І. М. Грищенко

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

У статті досліджено зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Проаналізовано механізми реалізації регіональної політики як єдиної політики Європейського Союзу, які полягають у використанні спільних для всіх країн-членів підходів і принципів у відношенні до регіонального розвитку. Розглянуто досвід Угорщини та досліджено інституції, які займаються питаннями формування та реалізації регіональної політики. Проаналізовано досвід Польщі з позицій реалізації регіонального управління в період запровадження адміністративної реформи.
Досвід Естонії, Румунії, Фінляндії, Нідерландів, Австрії та Бельгії досліджено в аспекті інституціонального забезпечення державної регіональної політики. Вивчено досвід Франції в історичній ретроспективі та з'ясовано за допомогою яких механізмів публічного управління вдалося досягти сталого регіонального розвитку у Франції. На підставі узагальнення зарубіжного досвіду виокремлено основні напрями формування державної політики щодо розвитку регіонального управління. Зокрема: основною рисою розвитку інституційного забезпечення регіональної політики є децентралізація, яка здійснюється на принципах субсидіарності; регіоналізація та децентралізація є провідними у забезпеченні ефективної регіональної політики у світовій практиці; регіональна політика багаторівнева та реалізується центральними органами влади та регіонів, а також органами місцевого самоврядування; у реалізації регіональної політики зростає роль регіонального та місцевого самоврядування, приватних структур, громадських організацій а роль центрального уряду дедалі більше зводиться до формування концептуальних засад та необхідної нормативно-правової бази.

Iryna Gryshchenko

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

Foreign experience of management regional development is investigational in the article. The mechanisms of realization of regional politics are analysed as single politics of Europeans Union, that consist in the use of general for all countries-members approaches and principles in attitude toward regional development. Experience of Hungary is considered and institutes that engage in the questions of forming and realization of regional politics are investigational. Experience of Poland is analysed from positions of realization of regional management in the period of input of administrative reform.
Experience of Estonia, Romania, Finland, Netherlands, Austria and Belgium is investigational in the aspect of the institutional providing of public regional policy. Experience of France is studied in a historical retrospective view and it is found out by means of what mechanisms of public management it was succeeded to attain steady regional development in France. On the basis of generalization of foreign experience basic directions of forming of public policy are distinguished in relation to development of regional management. In particular: the basic line of development of the institutional providing of regional politics is decentralization that comes true on principles of subsidiarity; revivifying and decentralization conducts in providing of effective regional politics in world practice; regional politics is multilevel and realized by central government and regions bodies, and also organs of local self-government; in realization of regional politics the role of regional and local self-government, private structures, public organizations grows and the role of central government is all anymore taken to forming of conceptual principles and necessary normatively-legal base.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 2054

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Iryna Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1245 (дата звернення: 19.06.2024).

Gryshchenko, Iryna (2018), “Foreign experience of management regional development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1245 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.