EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТИМИ РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
О. О. Бутник

УДК: 351.84

О. О. Бутник

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТИМИ РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

В статті досліджено класифікацію моделей соціальної політики. Виділено основні критерії «бісмарковської» і «беверіджської» моделей. Зауважено, що на основі формування того чи іншого типу соціальної політики можна говорити про два основних варіанта - консервативної політики і політики «соціального ринкового господарства». Перший варіант обґрунтовують представники класичної макроекономічної теорії. Вони вважають ринковий механізм ідеальним і досконалим, тому державі не слід здійснювати широкомасштабне втручання в розподіл доходів з метою надмірного вирівнювання доходів різних груп населення. Система «соціального ринкового господарства» передбачає створення державою умов для функціонування ринку, забезпечення відбору найбільш ефективних форм відтворення, контролю розвитку вільного підприємництва і конкуренції. Досліджено особливості католицької, консервативної, ліберальної та соціал-демократичної моделей. Зроблено висновок щодо необхідності становлення в Україні ефективної незмінної моделі соціального розвитку, яка б ґрунтувалася на високих стандартах рівня життя людей.

O. O. Butnyk

ANALYSIS OF MODELS OF SOCIAL POLICY IN THE COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET RELATIONS: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The article describes the classification of social policy models. The main criteria of "Bismarck" and "Beveridge" models are highlighted. It is noted that on the basis of the formation of this or that type of social policy, we can talk about two main options - the conservative policy and the policy of "social market economy". The first version is substantiated by representatives of the classical macroeconomic theory. They consider the market mechanism is perfect; therefore, the state should not engage in widespread interference with the distribution of income in order to over-equalize incomes of different groups of the population. The system of "social market economy" provides for the state to create conditions for the functioning of the market, ensuring the selection of the most effective forms of reproduction, control the development of free enterprise and competition. The features of Catholic, conservative, liberal and social democratic models have been explored. The conclusion is made on the necessity of establishing in Ukraine an effective unchanged model of social development based on high standards of living.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 1730

Відомості про авторів

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Бутник О. О. Аналіз моделей соціальної політики в країнах з розвинутими ринковими відносинами: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1236 (дата звернення: 16.07.2024).

Butnyk, O. O. (2018), “Analysis of models of social policy in the countries with developed market relations: experience for Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1236 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.