EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В. С. Толуб’як

УДК: 336.114

В. С. Толуб’як

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до трактування економічної категорії «фінансовий потенціал» держави, адміністративно-територіальної одиниці та домогосподарства, які визначають повноту формування, об’єктивність оцінки та ефективність використання фінансового потенціалу. Окреслено багатогранність поняття «фінансовий потенціал країни» як сукупності ресурсного забезпечення (реальних та доступних фінансових ресурсів). Розкрито значення фінансового потенціалу у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальної одиниці. Зазначено, що фінансовий потенціал країни включає фінансовий потенціал регіонів, який, у свою чергу, поєднує фінансовий потенціал суб’єктів господарювання та фінансовий потенціал домогосподарств. Фінансовий потенціал є основою, що забезпечує ефективну реалізацію фінансової політики та впливає на сталий розвиток надаючи необхідну інформацію щодо обсягу наявних та можливих фінансових ресурсів. Управління фінансовим потенціалом країни доцільно здійснювати на основі комплексного підходу. Фінансова політика країни не може реалізовуватися без управління фінансовим потенціалом.

V. S. Tolubyak

THE ROLE OF FINANCIAL CAPACITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

In the article scientific approaches to the interpretation of economic category «financial capacity» of the state, administrative-territorial units and households, which will determine the completeness of formation, the objectivity of the evaluation and the effectiveness of financial capability. Outlines the many facets of the concept of «financial potential» as a combination of resource provision (actual and available financial resources). The value of financial capacity in the formation of financial resources of administrative-territorial units. Noted that the financial potential of the country is the financial potential of the regions which unites the financial potential of business entities and the financial potential of households. Financial capacity is the basis to ensure efficient implementation of financial policies and impact on sustainable development providing the necessary information about the extent of the available and potential financial resources. Management of financial potential of the country should be through an integrated approach. The financial policy of the country is connected and cannot be implemented without financial management capabilities.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 1095

Відомості про авторів

В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

V. S. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Толуб’як В. С. Роль фінансового потенціалу у забезпеченні сталого розвитку країни. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1234 (дата звернення: 26.06.2024).

Tolubyak, V. S. (2018), “The role of financial capacity in sustainable development of the country”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1234 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.