СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ | О І Жайворонок | Державне управління: удосконалення та розвиток №4 2018

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
О. І. Жайворонок

УДК: 351.86:004:343.32/.34:327.88](477)

О. І. Жайворонок

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

O. Zhaivoronok

post-graduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN THREATS OF INFORMATION TERRORISM IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR AGAINST UKRAINE

В статті проаналізовано сучасні загрози інформаційного тероризму в Україні та джерела їх походження. Досліджено стійкість Українського народу до загроз інформаційного тероризму в умовах гібридної війни через призму безпеки людини, суспільства і держави. Зроблено висновок про те, що стан інформаційної безпеки України залежить від ефективного державного механізму, при якому спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії, інформаційний тероризм, незаконне отримання інформації за допомогою спеціальних технічних засобів, комп’ютерні злочини та інший деструктивний інформаційний вплив не завдадуть суттєвої шкоди реалізації національних інтересів.

The article analyzes modern threats of information terrorism in Ukraine and sources of their origin. The resistance of the Ukrainian people to the threats of information terrorism in conditions of hybrid war is investigated through the prism of human, society and state security. It is concluded that the state of Ukraine's information security depends on the effective state mechanism in which special information operations, acts of external information aggression, information terrorism, illegal receipt of information by means of special technical means, computer crimes and other destructive information influence will not cause significant harm to the realization of national interests.