EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
О. І. Жайворонок

УДК: 351.86:004:343.32/.34:327.88](477)

О. І. Жайворонок

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

Анотація

В статті проаналізовано сучасні загрози інформаційного тероризму в Україні та джерела їх походження. Досліджено стійкість Українського народу до загроз інформаційного тероризму в умовах гібридної війни через призму безпеки людини, суспільства і держави. Зроблено висновок про те, що стан інформаційної безпеки України залежить від ефективного державного механізму, при якому спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії, інформаційний тероризм, незаконне отримання інформації за допомогою спеціальних технічних засобів, комп’ютерні злочини та інший деструктивний інформаційний вплив не завдадуть суттєвої шкоди реалізації національних інтересів.

O. Zhaivoronok

MODERN THREATS OF INFORMATION TERRORISM IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR AGAINST UKRAINE

Summary

The article analyzes modern threats of information terrorism in Ukraine and sources of their origin. The resistance of the Ukrainian people to the threats of information terrorism in conditions of hybrid war is investigated through the prism of human, society and state security. It is concluded that the state of Ukraine's information security depends on the effective state mechanism in which special information operations, acts of external information aggression, information terrorism, illegal receipt of information by means of special technical means, computer crimes and other destructive information influence will not cause significant harm to the realization of national interests.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

О. І. Жайворонок

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Zhaivoronok

post-graduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Жайворонок О. І. Сучасні загрози інформаційного тероризму в умовах гібридної війни проти України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1223 (дата звернення: 24.02.2021).

Zhaivoronok, O. (2018), “Modern threats of information terrorism in the conditions of hybrid war against Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1223 (Accessed 24 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.