EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК «ЧЕТВЕРТА НЕФОРМАЛЬНА ГІЛКА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»: СПОСОБИ МЕДІА-МАНІПУЛЯЦІЇ
А. А. Дємідова, А. Б. Ярова

УДК: 323.2

А. А. Дємідова, А. Б. Ярова

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК «ЧЕТВЕРТА НЕФОРМАЛЬНА ГІЛКА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»: СПОСОБИ МЕДІА-МАНІПУЛЯЦІЇ

Анотація

У статті, аналізуючи основні функції ЗМІ та їх сутність, було з’ясовано, що в процесі просвітництва широких мас населення можливе формування так званої медіа-свідомості окремих груп населення або ж суспільства в цілому. Виявлено, яким чином створюється штучне відтворення медіа-свідомості. Проведено аналіз можливих напрямів спотворення інформації, а також досліджено відомі способи медіа-маніпуляції. Також у роботі обґрунтовано способи впливу на суспільство формальними гілками влади через ЗМІ, такі як: ідеологія, пропаганда, агітація. Систематизуючи і узагальнюючи способи впливу медіа-маніпуляцій на свідомість людей, було розглянуто можливі наслідки цього явища. Як висновок, сформовано поради щодо того, як не стати «жертвою» ЗМІ.

A. A. Diemidova, A. B. Iarova

MASS-MEDIA AS «FOURTH INFORMAL BRANCH OF PUBLIC AUTHORITY»:METHODS OF MEDIA-MANIPULATION

Summary

In the article, analyzing the main functions of the mass-media media and their essence, it was found that in the process of informing the broad masses of the population, the formation of the so-called media consciousness of certain groups of the population or society as a whole is possible. It was found out how artificial reproduction of media consciousness is created. The analysis of possible areas of distortion of information is carried out, and also known methods of media manipulation are investigated. It also substantiates the ways of influencing the society by formal branches of government through mass media, such as: ideology, propaganda, agitation. By systematizing and generalizing ways of influencing media manipulations on people's minds, the possible consequences of this phenomenon were considered. As a conclusion, tips have been formed on how not to become a "victim" of the mass-media.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2084

Відомості про авторів

А. А. Дємідова

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

A. A. Diemidova

Master of specialty «Рublic management and administration», National University of Kriviy Rig


А. Б. Ярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

A. B. Iarova

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Дємідова А. А., Ярова А. Б. Засоби масової інформації як «четверта неформальна гілка публічної влади»: способи медіа-маніпуляції. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1222 (дата звернення: 27.05.2022).

Diemidova, A. A. and Iarova, A. B. (2018), “Mass-media as «fourth informal branch of public authority»:methods of media-manipulation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1222 (Accessed 27 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.