EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ
І. В. Чаплай

УДК: 35.08

І. В. Чаплай

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні засади та обґрунтувано пріоритетні напрями та інструменти оптимізації ефективності державно-громадянської комунікації в Україні. Аналіз наукової літератури щодо досліджуваного питання засвідчив, що, на сьогоднішній день неурядові об'єднання Україні мають обмежені практичні можливості для розвитку і роботи на благо громадськості. Цьому перешкоджає відносно непроста процедура реєстрації, відсутність пільг на орендовані приміщення, неадекватно складна система отримання пожертвувань, інших форм допомоги тощо. Проаналізовано підходи до дослідження Концепції державно-громадянської комунікації, визначено засади її реалізації, механізми реформування.

I. V. Chaplay

WAYS OF OPTIMIZING THE EFFECTIVENESS OF STATE-CIVIL COMMUNICATION IN UKRAINE

Summary

The article generalizes theoretical principles and substantiates the priority directions and tools of optimization of the efficiency of state-civil communication in Ukraine. An analysis of the scientific literature on the issue under investigation showed that, to date, non-governmental organizations have limited practical opportunities for development and work for the benefit of the public. This is hindered by the relatively difficult registration procedure, the lack of privileges for leased premises, inadequately complex system for receiving donations, other forms of assistance, etc. The approaches to the study of the Concept of state-civil communication have been analyzed, the principles of its implementation have been determined; mechanisms of reform.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

І. В. Чаплай

канд. наук з держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

I. V. Chaplay

PhD in Public Administration, PhD student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Чаплай І. В. Шляхи оптимізації ефективності державно-громадянської комунікації в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1218 (дата звернення: 26.06.2024).

Chaplay, I. V. (2018), “Ways of optimizing the effectiveness of state-civil communication in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1218 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.