EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ ЛІДЕРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНО-ЦЕНТРИЧНИМ ТА СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДАМИ
М. С. Орлів

УДК: 35.088.6(477)

М. С. Орлів

РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ ЛІДЕРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНО-ЦЕНТРИЧНИМ ТА СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДАМИ

Анотація

У статті охарактеризовано існуючу в Україні практику розвитку лідерських якостей керівних кадрів органів влади та виявлено проблеми забезпечення її ефективності. З урахуванням результатів емпіричних досліджень зарубіжних експертів обґрунтовано необхідність застосування концепції системного (контекстуального) лідерства в умовах існуючих для державного управління викликів. Визначено основні характеристики індивідуально-центричного та системно-орієнтованого підходів до розвитку системних лідерів органів влади. Обґрунтовано доцільність використання інструменту «Пошук лідерства: організаційна перспектива», розробленого експертами Інституту системного лідерства (Великобританія). Запропоновано алгоритм розробки і реалізації програм підвищення кваліфікації, спрямованих на розвиток системного лідерства за індивідуально-центричним та системно-орієнтованим підходами. Визначено роль генеральних директоратів та модернізованих служб управління персоналом органів влади у забезпеченні їх реалізації.

M. S. Orliv

SYSTEMIC LEADERS DEVELOPMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION BY INDIVIDUAL-CENTRIC AND SYSTEM-ORIENTED APPROACHES

Summary

The article characterizes the existing practice of the leadership qualities development of senior executives of public authorities in Ukraine and identifies the problems of ensuring its effectiveness. The necessity of applying the concept of systemic (contextual) leadership in the conditions of existing challenges for public administration taking into account the results of empirical studies of foreign experts, is substantiated. The basic characteristics of the individual-centric and system-oriented approaches to the development of systemic leaders of public authorities are determined. The expediency of using the tool «The Search for Leadership: An Organizational Perspective», developed by experts of the Institute of Systemic Leadership (UK), was substantiated. The algorithm for formation and implementation of in-service training programs aimed at the development of systemic leadership based on individual-centric and system-oriented approaches is proposed. The role of general directorates and modernized personnel management departments of the public authorities in ensuring their implementation is determined.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 978

Відомості про авторів

М. С. Орлів

кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. S. Orliv

Ph.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Орлів М. С. Розвиток системних лідерів для державного управління за індивідуально-центричним та системно-орієнтованим підходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1217 (дата звернення: 19.06.2024).

Orliv, M. S. (2018), “Systemic leaders development for public administration by individual-centric and system-oriented approaches”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1217 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.