EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
О. В. Марценюк-Розарьонова, О. М. Чорнопищук, Я. Р. Якубовська

УДК: 368.5

О. В. Марценюк-Розарьонова, О. М. Чорнопищук, Я. Р. Якубовська

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

У статті визначається сутність та необхідність аграрного страхування для сільськогосподарських товаровиробників. Визначається роль держави у процесі організації агрострахування в Україні. Під час дослідження нами було проведено оцінку сучасного стану ринку аграрного страхування в Україні та визначено перспективи його подальшого розвитку. Також розглянуто питання проблем і перспектив проведення страхування ризиків в аграрному секторі. Виявлено найефективніший засіб захисту та зменшення ризиків у сільському господарстві. Досліджено основну класифікацію видів ризиків у сільському господарстві. Запропоновано головний фінансово-економічний інструмент захисту майнових інтересів аграрних підприємств під час виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Обґрунтовано нові наукові підходи до розкриття сутності страхового захисту у сільському господарстві на основі використання наукового інструментарію економічної теорії, філософії, фінансової науки, притаманних їм форм і методів пізнання.

O. V. Martsenyuk-Rozaronova, O. M. Chornopischuk, Y. R. Yakubovska

FEATURES OF INSURANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The essence and necessity of agrarian insurance for agricultural commodity producers are determined. The role of the state in the process of organizing agri-insurance in Ukraine is determined. During the study, we evaluated the current state of the agrarian insurance market in Ukraine and outlined the prospects for its further development. Issues and perspectives of risk insurance in the agrarian sector are also considered. The most effective means of protection and reduction of risks in agriculture are revealed. The main classification of types of risks in agriculture is investigated. The main financial and economic tool for protection of property interests of agrarian enterprises during production and processing of agricultural products is offered.
New scientific approaches to the disclosure of the essence of insurance protection in agriculture are grounded on the basis of the use of scientific instruments of economic theory, philosophy, financial science, their forms and methods of cognition inherent in them.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University


О. М. Чорнопищук

бакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

O. M. Chornopischuk

bachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University


Я. Р. Якубовська

бакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Y. R. Yakubovska

bachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

Як цитувати статтю

Марценюк-Розарьонова О. В., Чорнопищук О. М., Якубовська Я. Р. Особливості страхування в аграрному секторі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1215 (дата звернення: 19.08.2022).

Martsenyuk-Rozaronova, O. V., Chornopischuk, O. M. and Yakubovska, Y. R. (2018), “Features of insurance in the agricultural sector”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1215 (Accessed 19 Aug 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.