EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Ю. В. Збираник

УДК: 35.316

Ю. В. Збираник

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті розглянуто елементи комунікативного процесу у публічному управлінні, проведено оцінку стану нормативно-правової бази у сфері комунікативної політики, обґрунтовано необхідність подальшого розвитку комунікативної взаємодії органів влади з громадськістю у відповідності з використання новітніх технологій і міжнародного досвіду. Визначено, що стан нормативно-правової бази, яка регулює сферу комунікацій у публічному управлінні, є задовільним. Запропоновано прийняття єдиного нормативного документа, що буде регламентувати діяльність прес-служб органів влади відповідно до єдиних стандартів взаємодії між органами влади та громадськістю.
Категорія комунікації у публічному управлінні досить широко досліджується зарубіжними і вітчизняними науковцями. Втім, дослідники не приділяють достатньої уваги можливості використання маркетингових комунікацій у публічному управлінні. У статті акцентується на доцільності використання маркетингових комунікативних технологій та упровадження системи маркетингових комунікацій у публічному управлінні.

Y. V. Zbyranyk

PROSPECTS FOR THE COMMUNICATION POLICY DEVELOPMENT IN PUBLIC MANAGEMENT

Summary

The article deals with the elements of the communicative process within public management, assesses the state of the regulatory framework in the field of communicative politics, substantiates the need for further development of communicative interaction between public authorities in accordance with the use of the latest technologies and international experience. It is determined that the state of the regulatory framework regulating the communications sphere in public management is satisfactory. The adoption a single normative document regulating the activities of public bodies press offices in accordance with the common standards of interaction between authorities and the public is proposed.
The category of communication in public management is widely researched by foreign and domestic scholars. However, researchers do not pay decent attention to the possibility of using marketing communications in public management. The article focuses on the expediency of using marketing communication technologies and the introduction of a marketing communication system in public management in Ukraine.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1272

Відомості про авторів

Ю. В. Збираник

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

Y. V. Zbyranyk

Postgraduate student of department of Public Management and Public Service, NAPA, Kyiv

Як цитувати статтю

Збираник Ю. В. Перспективи розвитку комунікаційної політики у публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1211 (дата звернення: 20.05.2024).

Zbyranyk, Y. V. (2018), “Prospects for the communication policy development in public management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1211 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.