EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ ДОБРОЧЕСНОСТІ В МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ
О. І. Сердюк, О. В. Мирна, І. М. Шупта

УДК: 323.2-057.34

О. І. Сердюк, О. В. Мирна, І. М. Шупта

МІСЦЕ ДОБРОЧЕСНОСТІ В МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ

Анотація

Становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби повинно базуватися на особистих професійних заслугах державних службовців не ігноруючи при цьому їх гідність та моральність. У статті досліджено моделі компетенцій державних службовців України та ряду зарубіжних країн. Доведено потребу в розвитку сучасної системи компетенцій. Основою удосконалення сучасної системи критеріїв відбору і підготовки фахівців з державного управління та адміністрування мають стати поряд з формальними вимогами їх особисті якості. Виокремлюється така вимога до державного службовця як доброчесне ставлення до виконання своїх службових обов’язків. Доброчесність розглядається як противага до мерократичних принципів, адаптувати які до умов вітчизняного державостановлення доцільно з урахуванням особистих якостей державних службовців. Зроблено висновок, що розвиток доброчесності сприятиме уникненню одержання неправомірної вигоди посадовими особами завдяки їх службовому статусу та пов’язаних з ним можливостями.

O. I. Serdiuk, O. V. Myrna, I. M. Shupta

THE PLACE OF INTEGRITY IN THE MODEL OF CIVIL SERVANTS’ COMPETENCES AND THE SYSTEM OF PERSONALITY VALUES IN THE PROCESS OF PREVENTING CORRUPTION

Summary

The formation of a professional, politically neutral and authoritative civil service should be based on civil servants’ personal professional achievements not ignoring their dignity and morals. The models of civil servants’ competences in Ukraine and a number of foreign countries have been analyzed in the article. The need to develop a modern system of competencies has been proved. The basis for improving the modern system of criteria for selection and training of specialists in public management and administration should be their personal qualities along with the formal requirements. Such a requirement for a civil servant as a virtuous attitude towards their official duties has been singled out. Integrity is considered as a counterbalance to meritocratic principles; their adaptation to the conditions of the domestic state formation is appropriate taking into consideration civil servants’ personal qualities. It has been concluded that the development of integrity will help to avoid getting an illegal benefit by the officials due to their official status and related capabilities.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1337

Відомості про авторів

О. І. Сердюк

к. е. н, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. I. Serdiuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Рrofessor of Public Management and Аdministration Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


О. В. Мирна

к. е. н, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. V. Myrna

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Рrofessor of Public Management and Аdministration Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


І. М. Шупта

к. пед. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

I. M. Shupta

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Рrofessor, Associate Рrofessor of Public Management and Аdministration Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Сердюк О. І., Мирна О. В., Шупта І. М. Місце доброчесності в моделі компетенцій державних службовців та системі цінностей особистості при запобіганні корупції. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1209 (дата звернення: 22.05.2024).

Serdiuk, O. I., Myrna, O. V. and Shupta, I. M. (2018), “The place of integrity in the model of civil servants’ competences and the system of personality values in the process of preventing corruption”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1209 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.