EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
О. В. Євсюкова

УДК: 35.07/.08:005.3](477)

О. В. Євсюкова

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті узагальнено наукові напрацюваня вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо формування та подальшого запровадження принципів сервісно-орієнтованої діяльності публічних органів влади у контексті управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в Україні. Вказано, що сервісно-орієнтована діяльність органів публічної влади має орієнтуватися на пріоритетність прав і законних інтересів особи та громадянина, які є клієнтами споживання публічних послуг у сервісно-орієнтованій державі. Зазначено, що конструювання сервісно-орієнтованої системи публічного управління із сукупності елементів суб’єктної орієнтації функціонування цієї системи у контексті регулювання діяльності з надання публічних послуг, є якісним переходом до побудови сервісно-орієнтованої держави, зумовленим відповідними кількісними змінами в цілеспрямованості, широті й глибини взаємозв’язку механізмів сервісного спрямування з забезпеченням державою, сервісної функції. Доведено необхідність імплементації, та деталізації у нормативно-правових актах, програмних документах діяльності органів публічної влади суб’єктно-орієнтованих та системних принципів сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної влади, а саме, принципи: «стратегічної послідовності», «емпіричної критики» «інституціональної архітектури».

О. V. Evsyukova

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF REALIZATION OF SERVICE-ORIENTED ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES IN UKRAINE

Summary

The article summarizes the scientific developments of domestic and foreign researchers in relation to the formation and further implementation of the principles of service-oriented activity of public authorities in the context of managing the development of a service-oriented state in Ukraine. It is indicated that service-oriented activities of public authorities should be guided by the priority of the rights and legitimate interests of a person and a citizen who are clients of consumption of public services in a service-oriented state. It is noted that the design of a service-oriented public administration system from a set of elements of the subject orientation of the functioning of this system in the context of regulation of public service activities is a qualitative transition to the construction of a service-oriented state due to the corresponding quantitative changes in the purposefulness, breadth and depth of interrelation A number of mechanisms of service orientation with the provision of the state, service function. The necessity of implementation and detail in the normative legal acts, program documents of public authorities activity bodies of the subject-oriented and system principles of service-oriented activity of public authorities, namely, the principles of «strategic sequence», «empirical criticism» of «institutional architecture».

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1124

Відомості про авторів

О. В. Євсюкова

к. н. д. у., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

О. V. Evsyukova

Ph. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Євсюкова О. В. Запровадження принципів реалізації сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1208 (дата звернення: 20.05.2024).

Evsyukova, О. V. (2018), “Implementation of the principles of realization of service-oriented activities of public authorities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1208 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.