EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич, І. О. Колісник

УДК: 35.071

М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич, І. О. Колісник

МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Систематизовано концепції публічного управління як якісної основи організації системи державної влади у сучасних умовах розвитку суспільства. Узагальнено теоретичні засади основних моделей публічного управління. Виявлено особливості і концептуальні ознаки державного управління на основі моделі нового державного менеджменту. З’ясовано передумови запровадження принципів ринкової конкуренції і бізнес-стилю керівництва у практику діяльності органів державної влади і показано переваги управління, яке орієнтоване на отримувачів послуг і на результат. Обґрунтовано можливості підвищення організаційної ефективності державного управління на засадах нового державного менеджменту, визначено місце відповідальності і політичного контролю у концепції сучасного державного менеджменту.
Розглянуто умови і можливості поєднання нового державного менеджменту з елементами концепції «Good Governance» у побудові моделі публічного управління в Україні. Визначено характерні риси моделі «Good Governance» і шляхи їх імплементації у систему стратегічного державного управління. Розроблено рекомендації щодо створення формальних і неформальних суспільних інститутів, необхідних для адаптації процесів публічного управління до сучасних умов розвитку українського суспільства і використання їх для забезпечення модернізації системи державного управління.

M. V. Gordon, N. V. Olentsevych, I. O. Kolisnyk

MODELS OF PUBLIC ADMINISTRATION: COMPARATIVE ANALYSIS AND PROPOSALS FOR UKRAINE

Summary

The concepts of public management as a qualitative basis for the organization of the power system in modern conditions of society development are systematized in the work. Theoretical foundations of the basic models of public administration are also generalized. The peculiarities and conceptual features of public administration on the basis of the model of new state management have been found out. The prerequisite for the establishment of the principles of market competition and business-style management in the practice of public authorities are revealed. And besides, the advantages of management focused on recipients of services and the result are shown here. The possibilities of increasing the organizational efficiency of public administration on the basis of the new state management are substantiated, the part of responsibility and political control in the conception of modern state management are determined.
The conditions and possibilities of combining new public management with the elements of the conception «Good Governance» in building a model of public administration in Ukraine are considered. The typical features of the model «Good Governance» and the ways of their implementation in the system of strategic state management are defined. Recommendations about establishing formal and informal public institutions necessary for adapting the processes of public administration to up-to-date conditions of the development of Ukrainian society and their use for supporting the way of modernization of power state administration are worked out.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 4664

Відомості про авторів

М. В. Гордон

к. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Донецька обл.

M. V. Gordon

Candidate of Economical Sciences, Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region


Н. В. Оленцевич

к. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Донецька обл.

N. V. Olentsevych

Candidate of Economical Sciences, Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region


І. О. Колісник

студент магістратури, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Донецька обл.

I. O. Kolisnyk

Student of Magistrates, Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

Як цитувати статтю

Гордон М. В., Оленцевич Н. В., Колісник І. О. Моделі публічного управління: порівняльний аналіз та пропозиції для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1207 (дата звернення: 22.05.2024).

Gordon, M. V., Olentsevych, N. V. and Kolisnyk, I. O. (2018), “Models of public administration: comparative analysis and proposals for Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1207 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.