EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
О. С. Качний

УДК: 351

О. С. Качний

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України. Виокремлено проблеми, які перешкоджають забезпеченню економічного зростання, покращенню показників соціального розвитку, формуванню ефективної системи управління регіональним розвитком. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України.

O. S. Kachniy

STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE: THE STATE AND PROSPECTS OF CHANGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND EUROPEAN STANDARDS

Summary

The present state of state management of socio-economic development of regions of Ukraine is analyzed. The problems that impede economic growth, improvement of indicators of social development, and the formation of an effective system of regional development management are outlined. The directions of improvement of the mechanism of state regulation of social and economic development of regions of Ukraine are grounded.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1033

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Державне управління соціально-економічним розвитком регіонів України: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1205 (дата звернення: 20.05.2024).

Kachniy, O. S. (2018), “State management of socio-economic development of regions of Ukraine: the state and prospects of changes in the context of global challenges and european standards”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1205 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.