EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 2015-2016 РОКАХ
О. П. Дяченко

УДК: 351.82 : 34 /338.054.23

О. П. Дяченко

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 2015-2016 РОКАХ

Анотація

Вдаючись до аналізу новітніх тенденцій тіньової економіки України, слід зазначити, що однією з головних загроз, які несе в собі тіньова економіка, є, насамперед, блокування дієвості інструментів і механізмів управління соціально-економічним розвитком країни, спотворенні законів та основоположних принципів ринкової економічної системи. Ігнорування впливу тіньової економіки призводить до неадекватної оцінки найважливіших процесів і тенденцій, до тактичних і стратегічних прорахунків під час прийняття рішень на державному рівні. Тому зусилля Уряду країни мають концентруватись на запровадженні заходів, спрямованих на мінімізацію впливу системних чинників тінізації економіки, які залишаються нездоланими та актуальними. Проведені нами дослідження механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки, що здійснювалися в 2015-2016 роках дозволяють сформувати перспективні напрями боротьби з тіньовою економікою державними органами влади.

О. P. Diachenko

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF PROCESSES OF COUNTERACTION TO THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S SHADOW ECONOMY IN 2015-2016

Summary

In analyzing the latest trends in the shadow economy of Ukraine, it should be noted that one of the main threats that the shadow economy has in itself is, first of all, blocking the effectiveness of instruments and mechanisms for managing the country's social and economic development, distorting the laws and fundamental principles of the market economy system. Ignoring the influence of the shadow economy leads to an inadequate assessment of the most important processes and trends, tactical and strategic mistakes when making decisions at the state level. Therefore, the efforts of the Government should focus on the introduction of measures aimed at minimizing the impact of systemic factors of shadow economy, which remain insurmountable and relevant. The study of the mechanisms of state regulation of the processes of counteraction to the development of the shadow economy carried out in 2015-2016 allows us to formulate promising directions of struggle against the shadow economy by state authorities.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

О. P. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Дяченко О. П. Розвиток механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України в 2015-2016 роках. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1204 (дата звернення: 22.05.2024).

Diachenko, О. P. (2018), “Development of mechanisms of state regulation of processes of counteraction to the development of Ukraine's shadow economy in 2015-2016”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1204 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.