EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
З. М. Бурик

УДК: 351:502.33:330.3(477)

З. М. Бурик

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У науковій статті досліджено різні підходи науковців до розуміння сталого розвитку та його особливостей. Узагальнено теоретичні напрацювання за напрямами: теоретичні та загальні аспекти сталого розвитку; сталий розвиток регіонів та територіальних громад, механізми забезпечення сталого розвитку; державне управління та регулювання сталого розвитку. Проаналізовано виникнення концепції сталого розвитку та її ототожнення зі станом економічної рівноваги в суспільстві, що дасть поштовх до розв’язання екологічних проблем. Досліджено підходи досягнення сталого розвитку через розвиток територій (регіонів та міст) та урбанізацію; державно-приватне партнерство; екологічну складову та екологічну безпеку, як основу теорії сталого розвитку; якість життя, як основну цінність, яку необхідно досягнути у процесі сталого розвитку; раннє розуміння теорії сталого розвитку, як загальноприродничої теорії. Проаналізовано підхід до розуміння сталого розвитку через екологічне управління еколого-економічними системами. Окрему увагу приділено історичному становленню концепції сталого розвитку у різних наукових поглядах.

Z. М. Buryk

THE STATE OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE PROBLEM OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The scientific article explores the different approaches of scientists to understanding sustainable development and its features. General theoretical work in the directions: theoretical and general aspects of sustainable development; sustainable development of regions and territorial communities, mechanisms for ensuring sustainable development; public administration and sustainable development regulation. The emergence of the concept of sustainable development and its identification with the state of economic equilibrium in society, which will give an impetus to the solution of environmental problems, is analyzed. The approaches to achieving sustainable development through the development of territories (regions and cities) and urbanization are explored; public-private partnership; ecological component and ecological safety as the basis of the theory of sustainable development; quality of life as the main value to be achieved in the process of sustainable development; Early understanding of the theory of sustainable development, as a natural phenomenon. An approach to the understanding of sustainable development through ecological management of ecological-economic systems is analyzed. Particular attention is paid to the historical development of the concept of sustainable development in various scientific perspectives.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1626

Відомості про авторів

З. М. Бурик

к. держ. упр., ст. викл. кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, м. Львів

Z. М. Buryk

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Regional Administration and Local Self-Government of the Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Бурик З. М. Стан наукової розробки проблеми державного регулювання сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1203 (дата звернення: 22.05.2024).

Buryk, Z. М. (2018), “The state of scientific development of the problem of state regulation of sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1203 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.