EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
М. С. Орлів

УДК: 35.088.6(477)

М. С. Орлів

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У статті визначено основні складові людського капіталу у вузькому розумінні за традиційним підходом на індивідуальному, організаційному і національному рівнях. Проаналізовано роль та ризики приватного і публічного секторів у його формуванні. Охарактеризовано розвиток людського капіталу як процес нематеріального виробництва, у результаті якого створюється його додана вартість. Визначено основні підходи до оцінювання доданої вартості у сучасній літературі. Розкрито особливості використання методів аналізу доцільності інвестування у професійне навчання персоналу у зарубіжній практиці. На основі підходів прагматизму і людиноцентризму розроблено модель організації підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, орієнтовану на нарощення доданої вартості людського капіталу, відповідного органу та закладу підвищення кваліфікації. Визначено основні фактори, які мають бути враховані при реалізації запропонованої моделі.

M. S. Orliv

IN-SERVICE TRAINING FOR SENIOR EXECUTIVES OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL ADDED VALUE

Summary

The article defines the main components of human capital in the narrow sense by the traditional approach at the individual, organizational and national levels. The role and risks of the private and public sectors in its formation are analyzed. The development of human capital is described as a process of non-material production, as a result of which its added value is created. The basic approaches to the estimation of the added value in modern literature are determined. The peculiarities of the use of evaluation methods of investment in professional training for personnel of foreign practice are revealed. A model of the organization of in-service training for senior executives of public authorities, focused on the increase of the added value of human capital, the corresponding body and educational institution was developed based on the approaches of pragmatism and human-centeredness. The main factors which should be taken into account when implementing the proposed model are determined.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

М. С. Орлів

кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. S. Orliv

Ph.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Орлів М. С. Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади у контексті формування доданої вартості людського капіталу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199 (дата звернення: 30.05.2024).

Orliv, M. S. (2018), “In-service training for senior executives of public authorities in the context of formation of human capital added value”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.