EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
О. І. Котикова, М. М. Бабич, В. О. Наконечна

УДК: 338.432

О. І. Котикова, М. М. Бабич, В. О. Наконечна

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

В статті проведено оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарської діяльності Веселинівського району Миколаївської області в контексті визначення місця району у загальних показниках ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств регіону. Проаналізовано динаміку (за 2010-2016 роки) та встановлено тенденції зміни рівня конкурентоспроможності за показниками забезпеченості сільськогосподарських підприємств: сільськогосподарськими угіддями, енергетичними потужностями, устаткуванням та агрегатами для доїння корів, умовним поголів’ям худоби та птиці та трудовими ресурсами. В результаті дослідження визначено рейтинг Веселинівського району за основними показниками ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств Миколаївської області, що дозволяє встановити рівень конкурентоспроможності району при формуванні програми розвитку сільського господарства та обґрунтуванні програмних показників сталого розвитку регіону.

O. I. Kotykova, М. М. Babych, V. O. Nakonechna

MONITORING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF PROGRAMMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

The article assesses the competitiveness of the agricultural activity of Veselinovsky district of Mykolaiv region in the context of determining the location of the district in the general indicators of resource availability of agricultural enterprises in the region. The dynamics (for 2010-2016) and trends in the level of competitiveness on indicators of the provision of agricultural enterprises: agricultural lands, power facilities, equipment and units for milking cows, conditional livestock and poultry and labor resources are determined. As a result of the study, the rating of Veselinivskyi district was determined by the main indicators of resource availability of agricultural enterprises in the Mykolaiv region, which allows determining the level of competitiveness of the region when forming an agricultural development program and justifying the programmatic indicators of sustainable development of the region.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. М. Babych

PhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv


В. О. Наконечна

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

V. O. Nakonechna

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Бабич М. М., Наконечна В. О. Моніторинг конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств як складова програмування сталого розвитку регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1196 (дата звернення: 23.05.2024).

Kotykova, O. I., Babych, М. М. and Nakonechna, V. O. (2018), “Monitoring of competitiveness of agricultural enterprises as a component of programming of sustainable development of the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1196 (Accessed 23 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.