EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Л. А. Мельник

УДК: 339.92:327](4)

Л. А. Мельник

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто історію розвитку транскордонного співробітництва в країнах Європейського Союзу, зокрема визначено етапи такого розвитку. Встановлено, що найбільший розвиток транскордонного співробітництва припадає на післявоєнний період Західної Європи. Основною метою було подолання ліквідації кордонних бар’єрів, покращення життєвого рівня населення, збереження стабільного миру, усунення непотрібних обмежень.
Розглянуто європейські інститути, що діють у сфері прикордонного співробітництва, зокрема Конгрес місцевих та регіональних властей Європи, Асамблея європейських регіонів, Комітет регіонів Європейського Союзу, Рада Європейських муніципалітетів і регіонів, Асоціація Європейських прикордонних регіонів.
Встановлено, що в організації транскордонної співпраці в європейських країнах виділяють такі принципи як партнерство, субсидіарність і доповнюваність.
Розглянуто типи організації транскордонної співпраці, які використовуються в європейській практиці, зокрема транскордонне співробітництво за принципом ad hoc, євро регіони, європейські угрупування територіального співробітництва, об’єднання єврорегіонального співробітництва, робочі громади.
Доведено, що країни ЄС розглядають транскордонне співробітництво як процес, який сприяє просуванню таких цінностей, як мир, свобода, безпека та дотримання прав людини, і має політичні, економічні та соціокультурні результати.

L. A. Melnuk

EUROPEAN DEVELOPMENT MANAGEMENT EXPERIENCE CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

The article deals with the history of cross-border cooperation in the countries of the European Union, in particular, the stages of such development are defined. It is established that the greatest development of cross-border cooperation is in the post-war period of Western Europe. The main goal was to overcome the elimination of border barriers, improve the living standards of the population, preserve a stable world, and eliminate unnecessary restrictions.
The European institutions operating in the field of border cooperation, in particular the Congress of Local and Regional Authorities of Europe, the Assembly of European Regions, the Committee of the Regions of the European Union, the Council of European Municipalities and Regions, the Association of European Border Regions, are considered.
It has been established that in the organization of cross-border cooperation in European countries, such principles as partnership, subsidiarity and complementarity are distinguished.
The types of cross-border cooperation organizations that are used in European practice, in particular, ad hoc cross-border cooperation, euro-area regions, European groupings of territorial cooperation, association of Europe regional cooperation, working communities are considered.
It is proved that EU countries consider cross-border cooperation as a process that promotes the promotion of values such as peace, freedom, security and human rights, and has political, economic, and socio-cultural results.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1483

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр, заступник начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, Національна академія державного управління при Президентові України

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, Deputy Head of the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Європейський досвід управління розвитком транскордонного співробітництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1189 (дата звернення: 22.05.2024).

Melnuk, L. A. (2018), “European development management experience cross-border cooperation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1189 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.