EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Н. Г. Клименко

УДК: 351.86

Н. Г. Клименко

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто погляди науковців на зміст державної реєстрації, досліджено організаційно-правові засади державної реєстрації недержавних інституцій (юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи), а також повноваження суб’єктів зазначеної державної реєстрації. В ході дослідження доведено, що зазначена державна реєстрація є заходом державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки та визначено роль держаної реєстрації у державному регулюванні діяльності недержавних інституцій у цій сфері.

N. Klimеnko

THE ROLE OF STATE REGISTRATION OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE STATE REGULATION OF THEIR ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Summary

The article considers the views of scientists on the content of state registration, investigates the organizational and legal principles of state registration of non-state institutions (legal entities, individuals ‒ entrepreneurs and public formations that do not have the status of a legal entity), as well as the powers of the entities of the said state registration. In the course of the study it was proved that the said state registration is a measure of state regulation of activities of non-state institutions in the field of national security, and the role of state registration in the state regulation of the activities of non-state institutions in this area is determined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1010

Відомості про авторів

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

N. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Клименко Н. Г. Роль державної реєстрації недержавних інституцій в державному регулюванні їх діяльності у сфері національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1188 (дата звернення: 30.05.2024).

Klimеnko, N. (2018), “The role of state registration of non-state institutions in the state regulation of their activities in the field of national security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1188 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.