EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ
В. В. Черкаска

УДК: 351

В. В. Черкаска

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

Анотація

Визначено, що доцільність розробки методичних положень щодо розподілу додаткового прибутку, отриманої від спільної діяльності в аграрній сфері, обумовлена: новими умовами спільного функціонування підприємств при створенні інтеграційної структури; бажанням використання (розробки) більш об'єктивних критеріїв, пропорцій розподілу отриманої додаткової прибутку інтеграційної структурою між учасниками такої структури.
Запропоновано з метою справжнього дослідження перетворити існуючу структуру сільського господарства округу в регіональну інтегровану корпоративну структуру з наявністю керуючої компанії.
Запропоновано методика планування державними органами потреби в бюджетній підтримці сільського господарського виробництва, яка ґрунтується на розробці нормативів в субсидування сільськогосподарських організацій, диференційованих з урахуванням економічних умов. Планування бюджетної підтримки на основі нормативів буде сприяє вирівнюванню умов господарювання.
При цьому пропонуються два варіанти розрахунку нормативів потреб у субсидіях для забезпечення розширеного відтворення.
Принципова відмінність варіантів полягає в тому, що в першому випадку ми використовуємо для визначення рівня витрат бюджету на поставку сільського господарства показник «нормативний рівень рентабельності», а в другому - «нормативний рівень окупності витрат на основне виробництво».

V. Cherkaska

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION

Summary

It is determined that the expediency of developing guidelines on the distribution of additional profits derived from joint activities in the agrarian sector is due to: new conditions for the joint operation of enterprises in creating an integration structure; The desire to use (develop) more objective criteria, the proportions of distribution of the additional profit received by the integration structure between the participants of such a structure.
The purpose of this study is to transform the existing structure of agriculture of the Autonomous Okrug into a regional integrated corporate structure with the presence of a management company.
The methodology of planning by state authorities for the budget support of agricultural production is proposed, which is based on the development of standards for subsidizing agricultural organizations, differentiated according to economic conditions. Planning of budget support on the basis of standards will help to balance the conditions of management.
At the same time, two options are proposed for calculating the requirements for subsidies for enhanced reproduction.
The fundamental difference of the options is that in the first case, we use the "normative level of profitability" indicator for determining the level of budget expenditures for agricultural supply, and in the second, "the normative level of return on costs for basic production".

№ 2 2018

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

Як цитувати статтю

Черкаска В. В. Формування системи державного регулювання агропромислового виробництва регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1185 (дата звернення: 23.05.2024).

Cherkaska, V. (2018), “Formation of the system of state regulation of agro-industrial production in the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1185 (Accessed 23 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.