EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
А. П. Миколаєць

УДК: 351

А. П. Миколаєць

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

Анотація

Зазначено, що формування громадянського суспільства в умовах демократизації суспільного життя в нашій країні набуває соціальної значущості, оскільки саме воно здатне здійснювати посередництво між правлячою елітою і населенням, сприяти формуванню інтеграційних зв'язків в системі «держава – громадянин». Без суспільної підтримки держава не здатна в повній мірі проводити політичні та економічні реформи, навіть якщо їх мета - лібералізація політичних інститутів і розширення сфери ринкових відносин.
Визначено, що проводячи межу між державою і громадянським суспільством, виділяє три головні відмінності між ними: по - перше, він протиставляє систему національних установ, формованих «знизу» самими індивідами, і систему державних інститутів, впроваджених «зверху»; по-друге, - «природне і загальне право» і позитивне право, видаються державою; по-третє, - протиріччя між громадянським суспільством і державою зводиться, на його думку, до того, що чим значніше обсяг і ширше розмах дій державної влади, тим меншою свободою користується індивіди і їх об'єднання.
Запропоновано кілька варіантів розуміння суті громадянського суспільства: громадськість, як позадержавна суспільна реальність, що протистоїть державі; громадськість, як приватна сфера життя людей, їх асоціацій, відмінна від державної і громадської сфер;громадськість, як громадська сфера, опосередковуючи відносини між приватною сферою (поведінкою індивідуумів) і державою.

A. Mikolaets

FORMATION OF THE CONCEPT OF CIVIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF DEMOCRACY

Summary

It is noted that the formation of civil society in the conditions of democratization of social life in our country acquires social significance, because it is able to mediate between the ruling elite and the population, and contribute to the formation of integration ties in the "state - citizen" system. Without public support, the state is not able to fully carry out political and economic reforms, even if their purpose is the liberalization of political institutions and the expansion of the sphere of market relations.
It has been determined that by separating the boundary between the state and civil society, it distinguishes three main differences between them: first, it opposes the system of national institutions, formed "from below" by the individuals themselves, and the system of state institutions implemented "from above"; and secondly, "natural and universal law" and a positive right, issued by the state; and thirdly, the contradiction between civil society and the state is reduced, in his opinion, to the fact that the more significant the scope and wider scope of government action, the lower the freedom of individuals and their association.
Several options for understanding the essence of civil society are offered: the public as an out-of-state social reality that opposes the state; the public as a private sphere of life of people, their associations, different from the state and public spheres, the public as a public sphere, mediating the relations between the private sphere (the behavior of individuals) and the state.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 3838

Відомості про авторів

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Миколаєць А. П. Формування концепції громадянського суспільства в умовах демократизації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1184 (дата звернення: 22.05.2024).

Mikolaets, A. (2018), “Formation of the concept of civic society in the conditions of democracy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1184 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.