EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Є. А. Вилгін

УДК: 351

Є. А. Вилгін

ГРОМАДСЬКІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Зазначено, що важливу роль в проведенні кластерної політики грають професійні об'єднання, асоціації та спілки. Вони дають ряд переваг організаціям, надаючи консалтингову, тренінгову, маркетингову та ін. допомогу; лобіюючи інтереси на регіональному, національному та міжнародному рівнях; підвищуючи фінансову стійкості в рамках інтегрованого комплексу та інші.
Визначено цілі і завдання фірм, що інтегруються в об'єднання і союзи: підвищення фінансової стійкості в рамках інтегрованого комплексу; забезпечення мобільності та динамічності реалізації інноваційних процесів створення нової продукції; переміщення накопиченого капіталу в більш перспективні напрямки діяльності; підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається і збереження ефективного попиту на неї; проведення технічного переозброєння на прогресивній основі; входження в міжнародний бізнес і далі - на міжнародні ринки; отримання певних переваг у використанні вузьких сегментів або ніш ринку; отримання різноманітної допомоги: консалтингової, тренінгової, маркетингової та ін.
Запропоновано формування такої інтегративної якості, що дозволить реалізувати найбільш масштабне інвестування і максимально ефективно задіяти виробничий потенціал будівельних організацій території, забезпечуючи необхідну якість її економічного зростання і соціальний добробут суспільства. У логіці такого посилу виникає необхідність синтезу ефективних механізмів сполучення зусиль регіональних органів управління і самоврядування та будівельних організацій регіону для вирішення об'єктивно назрілих соціально-економічних, інфраструктурних та інших проблем конкретного регіону.
Запропоновано модельне уявлення логістичного управління інноваційним кластерним розвитком будівельного комплексу включає опис, як учасників галузевого кластера, так і взаємовідносин між ними. До матеріальних елементів кластера відносяться: система інноваційних підприємств; система виробництва знань;спеціалізовані консалтингові послуги; спеціалізовані постачальники; ринки; підтримуюча інфраструктура кластера; система фінансових інститутів.Нематеріальні елементи кластера включають: підтримує соціальний клімат; зв'язку та взаємодія між учасниками кластера; якість життя людей, зайнятих в кластері.

Evgen Vilgin

PUBLIC AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS INSTITUTE FOR REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Summary

It is noted that professional associations, associations and unions play an important role in conducting cluster policy. They give a number of benefits to organizations by providing consulting, training, marketing, and more. help; lobbying interests at the regional, national and international levels; increasing financial sustainability within the integrated complex and others.
The goals and objectives of firms that are integrated into unions and unions are defined: increase of financial stability within the integrated complex; ensuring the mobility and dynamism of the implementation of innovative processes for the creation of new products; transfer of accumulated capital into more promising directions of activity; increasing the competitiveness of products produced and maintaining effective demand for it; carrying out technical re-equipment on a progressive basis; entry into international business and further - to international markets; Getting certain benefits in using narrow segments or niche markets; receive various help: consulting, training, marketing, etc.
The formation of such integrative quality that will allow to realize the most extensive investment and to use the production potential of the construction organizations of the territory as efficiently as possible, providing the necessary quality of its economic growth and social well-being of the society, is proposed. In the logic of this difficulty, there is a need to synthesize effective mechanisms for combining the efforts of regional authorities and local government and construction organizations in the region to address objectively urgent socio-economic, infrastructural and other problems of a particular region.
The proposed model representation of logistic management by innovative cluster development of the construction complex includes a description of both the members of the branch cluster and the relationship between them. The material elements of the cluster include: a system of innovative enterprises; system of knowledge production; specialized consulting services; specialized suppliers; markets; supporting cluster infrastructure; system of financial institutions. Non-material elements of the cluster include: supporting the social climate; communication and interaction between cluster participants; the quality of life of people employed in the cluster.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

Evgen Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Громадські та професійні об'єднання як інститути регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1181 (дата звернення: 22.05.2024).

Vilgin, Evgen (2018), “Public and professional associations as institute for regulation of regional investment and building complex”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1181 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.