EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА В УКРАЇНІ
О. М. Непомнящий, І. В. Хараїм

УДК: 339.138

О. М. Непомнящий, І. В. Хараїм

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА В УКРАЇНІ

Анотація

Виділено переваги впровадження у вітчизняну практику державного управління будівельною галуззю досвіду роботи Міжнародної федерації інженерів-консультантів, що стимулюватиме розвиток всіх сфер і напрямків будівельного комплексу. Розглянуто питання щодо організаційно-правого забезпечення діяльності інженера-консультанта протягом всього життєвого циклу об’єкта будівництва як основної компоненти управління інвестиційними проектами. У статті надано рекомендації щодо можливого формування при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України міжвідомчого консультативно-дорадчого органу, що займався б на професійній основі узагальненням практики розвитку і просування інженерно-консультаційних послуг, аналізом і поширенням міжнародного досвіду, зокрема принципів та умов контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів тощо.

O. M. Nepomnyashchyy, I. V. Kharaim

STATUS AND PROSPECTS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT OF THE THE ACTIVITY OF CONSULTING ENGINEER IN UKRAINE

Summary

The advantages of introducing of the experience of the International Federation of Consulting Engineers in Ukraine in the domestic practice of the state management of the building industry, which will stimulate the development of all spheres and directions of the construction complex, are highlighted. The questions of organizational and legal provision of the consulting engineer during the life cycle of the construction object as the main component of management of investment projects are considered. The article gives recommendations on the possible formation of an interagency advisory body under the Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine, which would be engaged on a professional basis by generalizing the practice of development and advancement of engineering and consulting services, analysis and dissemination of international experience, in particular the principles and terms of contracts of the International Federation of Consulting Engineers, etc.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 946

Відомості про авторів

О. М. Непомнящий

доктор наук з державного управління, доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. M. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv


І. В. Хараїм

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

I. V. Kharaim

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Непомнящий О. М., Хараїм І. В. Стан та перспективи організаційно-правого забезпечення діяльності інженера-консультанта в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1179 (дата звернення: 23.05.2024).

Nepomnyashchyy, O. M. and Kharaim, I. V. (2018), “Status and prospects of organizational and legal support of the the activity of consulting engineer in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1179 (Accessed 23 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.