EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Д. А. Міщенко

УДК: 351:631

Д. А. Міщенко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті зазначено, що у сучасному світі розвиток виробництва органічної сільськогосподарської продукції є одним з перспективних напрямів подальшої еволюції сільського господарства. Встановлено, що у розвинених зарубіжних країнах підтримка органічного сільського господарства становить важливу складову державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва в цілому, відповідні заходи реалізуються як на державному, так і на місцевому рівні. Визначено, що у сучасних умовах постає питання формування ефективних механізмів державної підтримки розвитку органічного сільського господарства в Україні. Вирішення вказаної проблеми потребує раціонального застосування всіх можливих інструментів забезпечення сталого розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні, що сприятиме зміцненню позицій сільського господарства нашої країни в світовій економіці. Встановлено, що для удосконалення механізмів державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва в Україні доцільним є формування, фінансування і реалізація цільових державних і регіональних програм спрямованих на розвиток органічного сільського господарства, раціональне використання земельних ресурсів, підвищення якості продовольства і охорону навколишнього природного середовища.

D. A. Mishchenko

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article states that in the modern world development of production of organic agricultural products is one of the promising directions of further evolution of agriculture. It has been established that in developed foreign countries, support for organic agriculture is an important component of state support for the development of agricultural production in general, and appropriate measures are implemented at both the state and local levels. It is determined that in modern conditions the question arises about the formation of effective mechanisms of state support for the development of organic agriculture in Ukraine. The solution of this problem requires the rational use of all possible instruments for ensuring the sustainable development of organic agricultural production in Ukraine, which will contribute to strengthening the position of our country's agriculture in the world economy. It is established that in order to improve the mechanisms of state support for organic farming in Ukraine, it is expedient to formulate, finance and implement targeted state and regional programs aimed at the development of organic agriculture, rational use of land resources, food quality improvement and protection of the natural environment.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 873

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Удосконалення механізмів державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1178 (дата звернення: 20.05.2024).

Mishchenko, D. A. (2018), “Improvement of mechanisms of state support for organic agricultural production”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1178 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.