EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ
І. М. Дорош, О. І. Дорош

УДК: 35.071.1

І. М. Дорош, О. І. Дорош

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ

Анотація

У статті представлені основні аспекти законодавчого регулювання системи кадрового забезпечення публічних установ. Розглянуто законодавчі обмеження щодо чисельності працівників служби управління персоналом будь-якого державного органу, її функцій та обов’язків. Виділено проблему правильного визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також встановлення відповідності конкретної особи, що претендує на посаду, цим вимогам. Особлива увага зосереджена на проблемі оцінювання рівня стресостійкості управлінського персоналу публічних установ на етапі працевлаштування. За результатами дослідження запропоновано сформувати систему постійного моніторингу за рівнем стресостійкості персоналу публічної організації, а також забезпечення умов для самовдосконалення.

I. M. Dorosh, O. I. Dorosh

LEGAL PRINCIPLES OF REGULATION OF STRESS SITUATIONS IN STATE ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS

Summary

The article presents the main aspects of the legislative regulation of the staffing system of public institutions. Observed legislative restrictions on the number of employees of the personnel management service of any state authority, its functions and obligations. The problem of the correct definition of special requirements for persons who are applying for the employment of public service was distinguished, and the establishment of accordance of the concrete person applying for a position, to these requirements is highlighted. Special attention focuses on the problem of assessing the level of management personnel stress of public institutions at the stage of job placement. According to the results of the research, it is suggested to form a constant monitoring system of the level of stress resistance of personnel of the state organization, providing conditions for self-improvement.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 879

Відомості про авторів

І. М. Дорош

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

I. M. Dorosh

assistant of Department of Administrative and Financial Management, National University «Lviv Polytechnic», Lviv


О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

O. I. Dorosh

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activities, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

Як цитувати статтю

Дорош І. М., Дорош О. І. Правові засади регулювання стресових ситуацій в державних організаціях та установах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173 (дата звернення: 30.05.2024).

Dorosh, I. M. and Dorosh, O. I. (2018), “Legal principles of regulation of stress situations in state organizations and institutions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.