EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ФОРМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Л. А. Мельник

УДК: 353.072:332.146.2](477):339.92

Л. А. Мельник

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ФОРМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проведено теоретичне дослідження сутності та характерних ознак міжрегіонального співробітництва. Запропоновано класифікацію форм міжрегіонального співробітництва, яка удосконалює сучасні основи управління взаємовідносинами, що дає можливість для більш цілісної й ефективнішої діяльності учасників інтеграції. Крім того, наведені форми міжрегіональних процесів обумовлюються різним характером економічних, соціальних, політичних та інших відносин та потребують належного регулювання для подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва, що можна реалізувати через заходи забезпечення міжрегіонального співробітництва.
Встановлено, що міжрегіональне співробітництво є інструментом розв’язання регіональних проблем і складовою механізму економічного зростання як на національному, так і регіональному рівнях. Крім того, міжрегіональне співробітництво є важливою складовою стратегічного партнерства України та європейських країн, ефективним засобом європейської інтеграції України. Запропоновано напрями розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні.

L. A. Melnuk

INTERREGIONAL COOPERATION IN UKRAINE: FORMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Summary

The article deals with theoretical study of the essence and characteristics of interregional cooperation. The classification of forms of interregional cooperation is proposed, which improves the modern principles of management of relationships, which provides an opportunity for a more integral and efficient activity of participants in integration. In addition, the above forms of interregional processes are conditioned by the different nature of economic, social, political and other relations and require proper regulation for the further development of interregional cooperation, which can be realized through measures to ensure interregional cooperation.
It has been established that interregional cooperation is an instrument for solving regional problems and a component of the mechanism of economic growth both at the national and regional levels. In addition, interregional cooperation is an important component of the strategic partnership between Ukraine and European countries, an effective means of European integration of Ukraine. Areas of development of interregional cooperation in Ukraine are proposed.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 1279

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр, заступник начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, Національна академія державного управління при Президентові України

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, Deputy Head of the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Міжрегіональне співробітництво в Україні: форми та пріоритетні напрями розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1169 (дата звернення: 20.05.2024).

Melnuk, L. A. (2018), “Interregional cooperation in Ukraine: forms and priority directions of development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1169 (Accessed 20 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.