EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
М. В. Коновалова

УДК: 351:364

М. В. Коновалова

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Анотація

Суспільна потреба в пом’якшенні соціальних наслідків економічної кризи та політичних реформ вимагає існування стійкої системи соціального захисту та формування ефективних механізмів її регулювання. Стаття присвячена формуванню основних аспектів управління системою соціального захисту з огляду на світовий досвід та вимоги українського суспільства. В статті визначені основні управлінські рівні та виявлений взаємозв’язок соціальної відповідальності на кожному з рівнів із принципами соціальної політики. Проаналізовано та узагальнено ключові особливості та аспекти управління в системі соціального захисту. Подана характеристика та управлінські складові процесів формування розгалуженої організаційної системи та функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення. Зроблено висновок, що подальші дослідження механізмів управління соціальною сферою мають включати технології формування пільг та інноваційні підходи до соціального забезпечення загалом.

M. V. Konovalova

SOCIAL SECURITY SYSTEM MANAGEMENT: WORLD TRENDS AND UKRAINIAN REALITIES

Summary

The public need to mitigate the social consequences of the economic crisis and political reforms requires the existence of a sustainable social protection system and the establishment of effective management. The article is devoted to the formation of the main aspects of social protection system management in light of world experience and requirements of Ukrainian society. The article defines the main managerial levels and reveals the relationship of social responsibility at each level with the principles of social policy. The key features and aspects of management in the social protection system are analyzed and summarized. There is presented characteristic and managerial components of the processes of forming the branched organizational system and the information and analytical support functioning. It is concluded that further research into the mechanisms of social management should include technologies for the formation of privileges and innovative approaches to social security in general.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

М. В. Коновалова

к. н. з держ. упр., викладач кафедри соціальної політики, НПУ імені М. П. Драгоманова

M. V. Konovalova

PhD in Public Administration, lecturer at Social Policy Department National Pedagogical Dragomanov University

Як цитувати статтю

Коновалова М. В. Управління системою соціального захисту: світові тренди та українські реалії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1166 (дата звернення: 22.05.2024).

Konovalova, M. V. (2018), “Social security system management: world trends and ukrainian realities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1166 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.