EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР У ПРОЦЕСАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В. С. Колтун

УДК: 352.36.

В. С. Колтун

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР У ПРОЦЕСАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Статтю присвячено обгрунтуванню підходів до концептуалізації публічного простору у процесах консолідації територіальних громад, а саме: запропоновано визначення публічного простору як складової простору населеного пункту, яка є відкритою та доступною для членів, мешканців та гостей ТГ на постійній та безоплатній основі, що включає території загального користування, виділені відповідно до містобудівної документації та планів зонування, а також наземні, підземні, надземні частини будівель і споруд, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, професійної діяльності, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів, організації пішохідних потоків тощо. Головною функцією публічного простору ТГ встановлено формування та використання комунікативного потенціалу. На основі аналізу нормативно-правової бази обґрунтовано доцільність закріплення поняття «публічний простір» та основні принципи його створення та формування у Статутах територіальних громад, що описано на прикладі м.Києва.

V. S. Koltun

PUBLIC SPACE IN THE PROCESSES OF CONSOLIDATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article is devoted to the substantiation of approaches to the conceptualization of public space in the process of consolidation of territorial communities, namely: the definition of public space as a component of the residential area is proposed, which is open and accessible to members, residents and guests of the territorial communities on a permanent and royalty-free basis, including public areas , allocated in accordance with urban planning documentation and zoning plans, as well as ground, underground, aboveground parts of buildings and structures specially designed for use an unlimited range of persons for the purpose of communication, professional activity, leisure, recreation, mass events, organization of pedestrian streams, etc. The main function of the public space of territorial communities was the formation and use of communicative potential. Based on the analysis of the regulatory framework, the expediency of consolidating the concept of "public space" and the main principles of its creation and formation in the Statutes of territorial communities, as described by the example of Kyiv, is substantiated.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 1076

Відомості про авторів

В. С. Колтун

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

V. S. Koltun

doctor of science in public administration, docent, professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Колтун В. С. Публічний простір у процесах консолідації територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1163 (дата звернення: 30.05.2024).

Koltun, V. S. (2018), “Public space in the processes of consolidation of territorial communities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1163 (Accessed 30 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.