EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2017

УДК: 339.138

 

О. М. Непомнящий,

доктор наук з державного управління, доцент, академік Академії будівництва України,

професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

С. М. Шостак,

аспірант кафедри публічного адміністрування,

Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

O. M. Nepomnyashchyy,

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine,

Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

S. M. Shostak,

Post-graduate student of the Department of Public Administration,

Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

 

PUBLIC ADMINISTRATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT PROJECTS, IMPLEMENTED WITH THE SUPPORT OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

 

У статті досліджено процес державного управління інвестиційними проектами розвитку, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій. Виділено основні проблеми формування процесу державного управління інвестиційними проектами розвитку та доведено, що більшість із них пов’язані з нерівномірним економічним розвитком світової економіки, незбалансованістю поточних платіжних балансів країн, гострою нестачею, в більшості країн, власних ресурсів для внутрішніх інвестицій та ін. Розглянуто основні напрямки підвищення ефективності формування інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій в Україні. Надано практичні рекомендації щодо створення єдиного відкритого (публічного) електронного каталогу державних інвестиційних проектів.

 

The article deals with the process of public management of investment development projects implemented with the support of international financial organizations. The main problems of forming the state management process of investment development projects are highlighted, and it is proved that most of them are connected with uneven economic development of the world economy, imbalance of current balance of payments of countries, acute shortage, in most countries, own resources for internal investments, etc. The main directions of increase of efficiency of formation of investment projects of international financial organizations in Ukraine are considered. Practical recommendations for creation of a single open (public) electronic catalog of state investment projects are given.

 

Ключові слова: інвестиції, міжнародні фінансові організації, державне управління, міжнародний валютний фонд.

 

Key words: investments, international financial organizations, public administration, international monetary fund.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток державної економіки вимагає розробки великомасштабних та високоефективних інвестиційних проектів та концентрації коштів у державному бюджеті. Реалізація інвестиційних проектів має велике значення для прискорення модернізації економіки, підвищення її конкурентоспроможності та залучення міжнародних інвестицій. Тому, одним із пріоритетних напрямків розвитку України є створення та поширення інновацій, розробка наукових, економічних та законодавчих основ їх формування, з метою розробки моделей інвестиційно-інноваційного розвитку та популяризації позиції країни на міжнародній арені [1, с. 111].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Проблемами дослідження питань управління інвестиційними проектами розвитку, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організаційзаймалися такі науковці як: Непомнящий О.[4],  Прав Ю. [4], Савостьяненко М. [2], Рак Р. [3], Рожко О. [3], Ткачук, І. [1], Чайковський Я. [5]та ін. Однак, актуальними залишаються питання щодо пошуку напрямів підвищення ефективності державного управління щодо співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, що і зумовило написання даної статті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання): проаналізувати процес державного управління інвестиційними проектами розвитку, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним із основних способів вирішення проблем державного управління інвестиційними проектами розвитку є вдосконалення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, шляхом залучення кредитних ресурсів до бюджету України, а, також, завдяки формуванню нових економічних стимулів для цих фінансових установ. Для покращення відносин України з міжнародними фінансовими організаціями, органи державної влади, представники бізнесу мають активно брати участь у щорічних консультаціях щодо макроекономічної політики, вдосконалення процедур та принципів роботи міжнародних фінансових установ, використовувати досвід цих організацій для здійснення економічних реформ. На сьогодні, стратегічне значення для підтримки державнихі галузевих планів щодо управління інвестиційними проектами розвитку полягає у здійсненні податкової та земельної реформ, реформ житлово-комунального господарства, економії енергії та зміцненні місцевої фінансової бази [2, c. 124].

Останні десятиліття ХХ століття внесли значні корективи у розвиток міжнародних відносин у світі, зокрема,щодо темпів зростання міжнародної міграції капіталу. Мобільність та масштаб глобальних потоків запозичених фінансових ресурсів стимулюються нерівномірним економічним розвитком, незбалансованістю поточних платіжних балансів країн, гострою нестачею, в більшості країн, власних ресурсів для внутрішніх інвестицій, дефіцит державних бюджетів, проведення соціально-економічних перетворень та виконання для боргових зобов'язань. Звідси випливає, що залежність державних  економік від зовнішніх запозичень зростає в умовах високої лібералізації та глобалізації фінансових ринків. Однак, міжнародні фінансові організації сьогодні, не здатні виконувати роль грошових та кредитних регуляторів у повній мірі. Адже, вони не надають країнам-реципієнтам можливостей, щоб обрати відповідні заходи економічної політики, не враховують особливості розвитку країн та процесу фінансової глобалізації в цілому. Незважаючи на це, міжнародні фінансові організації мають значний вплив, особливо, на фінансові системи країн перехідного періоду, зокрема, на фінансову систему України [3, c. 45].

Як слушно зазначає провідний вітчизняний фахівець із державного управління будівництвом Непомнящий О.М.: «… потреба України в підтримці міжнародними фінансовими організаціями викликана наступним: по-перше, Україна, поки що не має ніякого реального доступу до міжнародних фінансових ринків. Зовнішнє фінансування вона може отримати, переважно, з Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ). У практиці розглядається і одностороннє фінансування збоку таких країн як Сполучені Штати Америки, Японія, однак, як правило, воно здійснюється через домовленості з МВФ. По-друге, політика МВФ, що проводиться в Україні і пов'язана з грошовою підтримкою, спрямована на стабілізацію соціально-економічної ситуації в країні» [4, 73]. Тобто, одними із найвпливовіших фінансових організацій для України є МВФ, Міжнародний банк реконструкції (далі - МБРР) і Європейський банк реконструкції і розвитку (далі - ЄБРР). МБРР і ЄБРР виділяють кредити Україні, починаючи із початку 1993 року, а МВФ – із 1994 року. Кредити від МВФ почали реалізовуватися у рамках трьох програм ("STF" Програмна системна трансформаційна позика; "Stand-by" і Програма розширеного фінансування "EFF"). За рахунок виділених коштів, були поповнені валютні резерви Національного банку України для здійснення міжнародних розрахунків. Однак, у різні роки спостерігається не повне використання коштів МВФ, за схваленими кредитними програмами та механізмами, що,  в свою чергу, негативно позначається на кредитній історії нашої країни та є важливим резервним ресурсом для фінансування економічних та соціальних реформ. Значна частина проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, припиняються на початковому етапі через, наприклад, порушення строків реалізації та ін. Тільки кожен третій проект досягає своєї мети в цілому. Тому сьогодні Україні потрібно приділяти більше уваги формуванню та реалізації економічного плану дій щодо формування інвестиційних проектів розвитку, узгодженого із МВФ [5, c. 210].

На сьогодні, ми вважаємо, що співпраця між Україною і МВФ, та іншими міжнародними фінансовими організаціями, має позитивну динаміку розвитку. Підтвердженням цього є те, що, станом на грудень 2017 року, в Україні, за рахунок коштів міжнародних фінансових установ, реалізуються близько 30 проектів, загальний бюджет яких складає більше  7.9 млрд. € (див. Табл. 1).

 

Таблиця 1.

Донори

Тип
допомоги

Назва проекту

Сума

Дата
реєстрації

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг України)

$560,000,000

19.11.2015

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Бескидський залізничний тунель (Україна)

€55,000,000

05.10.2014

Кредитна установа для відбудови (KfW)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 (реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці)

€17,000,000

06.02.2015

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Відновлювальна кредитна лінія для НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу

$300,000,000

30.09.2015

Кредитна установа для відбудови (KfW)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Незв'язний фінансовий кредит

€500,000,000

19.05.2015

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Основний кредит для МСП та установ з середньою капіталізацією

€400,000,000

24.12.2014

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Модернізація магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"

€300,000,000

01.12.2014

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України

€400,000,000

23.07.2015

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

$215,000,000

09.06.2015

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Фонд чистих технологій

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Передача електроенергії - 2

$378,425,000

10.11.2014

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України

€200,000,000

22.12.2014

Європейський Союз

МФД

Макрофінансова допомога Україні: Кредитна лінія від Європейського Союзу на суму до 1,8 мільярда євро

€1,200,000,000

18.06.2015

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Фонд чистих технологій

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Розвиток міської інфраструктури-2 (UIP 2)

$350,000,000

21.11.2014

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Фонд чистих технологій

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання

$199,000,000

21.11.2014

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Модернізація системи соціальної підтримки населення

$300,000,000

02.10.2014

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейська спільнота з атомної енергії

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Реалізація зведеної програми підвищення безпеки АЕС України

€600,000,000

12.03.2013

Кредитна установа для відбудови (KfW)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Підтримка малих і середніх підприємств

€10,000,000

29.12.2012

Кредитна установа для відбудови (KfW)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)

€40,500,000

04.12.2012

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська

€350,000,000

16.09.2011

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху

$450,000,000

11.10.2012

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві

€15,540,000

02.02.2010

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

€304,000,000

24.04.2015

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Проект з енергоефективності

$200,000,000

09.11.2011

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейський інвестиційний банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Реабілітація гідроелектростанцій

€400,000,000

21.12.2012

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва (Україна – Європейські дороги в Україні II)

€450,000,000

15.06.2011

Європейський інвестиційний банк

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС-Київська

€300,000,000

20.10.2008

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Проект передачі електроенергії

$200,000,000

29.10.2008

Світовий банк

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Політика розвитку позики 2 (DPL 2)

$300,000,000

06.12.2016

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Проект міської інфраструктури

$140,000,000

07.12.2016

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Проекти розвитку МФО (кредитні)

Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України

$120,000,000

22.06.2004

Джерело: [6]

Для успішної реалізації вище зазначених проектів, уряд України має забезпечити політичну стабільність розвитку країни, незмінність економічних реформ в Україні, дотримання демократичних принципів європейської інтеграції, виконання умов для реалізації угоди про співпрацю між Україною та міжнародними фінансовими установами.

Досвід, накопичений за результатами формування інвестиційних проектів, дає можливість вести мову про те, що в Україні недостатньо уваги приділяється проблемам їх ефективності, що мають бути врегульовані шляхом:

- покращення міжнародних позицій України як основи міжнародних фінансових відносин;

- посилення захисту економічних інтересів та національної безпеки України при прийнятті рішень про залучення фінансових ресурсів;

- спрощення законодавчого механізму реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими установами  та ін.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, резюмуючи вищезазначене, можна говорити про те, що однією із важливих проблем вітчизняної  науки державного управління, в цілому, та фінансової науки, зокрема, є нагальна необхідність вдосконалення практики співпраці з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення кредитних ресурсів до економіки України, формування нових завдань та напрямків діяльності цих фінансових організацій. Для створення ефективної системи державного управління інвестиційними проектами, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій, пропонується створити єдиний відкритий (публічний) електронний каталог державних інвестиційних проектів. Каталог повинен містити не тільки загальну інформацію про інвестиційний проект, а й охоплювати питання про учасників міжнародних проектів, частки їх співфінансування, очікувані результати, стан реалізації проекту (на кожну звітну дату), активи та зобов'язання для інвестиційних проектів, показники фінансової ефективності, та ін.

 

Список використаної літератури.

1. Ткачук, І. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів розвитку регіонів [Текст] / Ірина Ткачук, Роман Щур // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 111-118.

2. Савостьяненко М. В. Інвестиційні проекти міжнародних фінансових організацій в Україні / М. В. Савостьяненко // Наукові праці НДФІ. - 2008. - Вип. 1. - С. 124-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2008_1_16

3. Рожко О.Д., Рак Р.В. Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні // Вісник Київського націон. університету ім. Т. Шевченка.–Секція: Економіка. – Вип. 102. – С. 44–47.

4. Непомнящий, О. М. Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні [Текст] / О. М. Непомнящий, Ю. Г. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 72–76.

5. Чайковський Я. І. Аналітична оцінка кредитних взаємовідносин України та Міжнародного валютного фонду // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка” 2015. – Том 21. С. 205-211.

6. Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=484b50b2-c41d-48a2-81bd-bb80e0893580&tag=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku

 

References.

1. Tkachuk, I. and Shchur, R. (2014), "Financial support of investment projects for the development of regions", Svit finansiv, vol. 2, pp. 111-118.

2. Savostianenko, M. V. (2008), "Investment projects of international financial organizations in Ukraine", Naukovi pratsi NDFI, vol. 1, pp. 124-133, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2008_1_16

3. Rozhko, O.D. and Rak, R.V. "The Impact of International Financial Organizations on Globalization Processes and the Effectiveness of Using Their Credit Resources in Ukraine", Visnyk Kyivskoho natsion. universytetu im. T. Shevchenka.–Sektsiia: Ekonomika, vol. 102, pp. 44–47.

4. Nepomniashchyi, O. M. and Prav, Yu. H. (2016), "Analysis of the modern state of funding by the international financial organizations of the investment projects in ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 72–76.

5. Chaikovskyi, Ya. I. and others (2015), "An Analytical Assessment of Credit Relations between Ukraine and the International Monetary Fund", Ekonomichnyi analiz: zb. nauk, vol. 21, p. 205-211.

6. The list of existing projects of international technical assistance with the support of donor countries, which are being implemented in Ukraine and were registered in the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, [Online], available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=484b50b2-c41d-48a2-81bd-bb80e0893580&tag=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku

 

Стаття надійшла до редакції 15.12.2017 р.