EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2017

УДК 351/354:355.58

 

О. Г. Барило,

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

 

O. G. Barylo,

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department,

Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

 

PROBLEMATIC ISSUES OF INFORMATION PROVISION CIVIL PROTECTION OF UKRAINE

 

Досліджено проблемні питання інформаційного забезпечення цивільного захисту України та окреслено завдання щодо створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту.

Окреслено важливе проблемне питання цивільного захисту України, що полягає в  удосконаленні її структури та законодавства у зазначеній сфері.

Виявлено, що на законодавчому рівні визначено структуру органів державного управління, однак система інформаційного забезпечення, як окрема складова у вказаних законодавчих актах, не прослідковується.

Досліджено, що на даний час законодавство щодо організації оповіщення та інформування органів державної влади, населення України про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій потребує удосконалення та уточнення.

Запропоновано удосконалити матеріально-технічну базу системи оповіщення та інформування, що потребує переоснащення на сучасні технології.

 

The problem issues of information provision of civil defense of Ukraine were investigated and the task of creating a system of informational and analytical provision of civil protection was outlined.

The important issue of civil protection of Ukraine is outlined, which is to improve its structure and legislation in this area.

It was revealed that the structure of public administration is determined at the legislative level, but the system of information support, as a separate component in the said legislative acts, is not followed.

It was investigated that at present the legislation on organizing the notification and informing of public authorities, population of Ukraine about the threat and occurrence of emergencies needs improvement and clarification.

It is proposed to improve the material and technical basis of the system of notification and information, which needs to be re-equipped with modern technologies.

 

Ключові слова: Надзвичайна ситуація, цивільний захист, система інформаційно-аналітичного забезпечення, єдина державна система цивільного захисту, національна безпека.

 

Key words: Emergency situation, civil protection, information and analytical support system, unified civil defense system, national security.

 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В сучасних умовах цивільний захист розглядається як один  із визначальних  чинників  забезпечення національної безпеки України. Напружена обстановка в зонах воєнно-політичного конфлікту вимагає  від керівників органів державного управління прийняття нестандартний рішень щодо організації заходів цивільного захисту при дефіциті часу, обмежених фінансових та матеріальних ресурсах та невизначеності ситуації. Крім того, мають місце тенденції до зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного соціального та військового характеру. В таких умовах значно зростає роль інформаційного забезпечення як для органів державного управління під час прийняття управлінських рішень, так і для населення, що має бути навченим поведінці в екстремальних ситуаціях. Тому, існує проблема щодо створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту.

Проблемні питання державного управління у сфері цивільного захисту України завжди були і дотепер залишаються у колі уваги науковців.

Так, А. Любінський розглянув особливості й сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України, окреслив перспективні напрямки вдосконалення державного управління в цій сфері [1].

В. Квашук, Ю. Рак запропонували інформаційну модель організаційної структури управління системою цивільного захисту України на основі критерію „централізація-децентралізація” [2].

На підставі проведеного аналізу сучасного стану організації цивільного захисту на суб’єктах господарювання М. Донських, В. Решетнік окреслили проблемні питання, що виникають під час залучення працівників суб’єкта господарювання до виконання завдань цивільного захисту, обґрунтували  необхідність  урахування зазначених особливостей  для дієвого розв’язання вказаних завдань, запропонували рекомендації з удосконалення нормативно-правового забезпечення для їх вирішення [3].

Проблеми, пов’язані з нормативно-правовим механізмом державного управління системою цивільного захисту в Україні, протиріччя законодавства у зазначеній сфері розглянули С. Майстро, О. Труш [4].

Однак, дослідження проблем державного управління у сфері цивільного захисту, на наш погляд, мають розрізнений та вузько спрямований характер, а питання щодо створення системи інформаційного забезпечення цивільного захисту та її функціонування досліджено недостатньо.

 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є провести аналіз сучасного стану цивільного захисту України та наукових підходів щодо створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту.

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [5].

Тому, на органи державної влади та місцевого самоврядування покладаються відповідальні завдання щодо організації заходів із забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Однак, аналіз статистичних даних щодо виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків свідчить, що існують недоліки в цивільному захисті, пов’язані із недостатнім інформаційним забезпеченням органів державного управління, сил цивільного захисту та населення, що суттєво впливає на спроможність перших – своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації та якісно організовувати рятувальні роботи, інших – адекватно діяти в екстремальних ситуаціях.

Так, упродовж 2016 року в Україні зареєстровано 149 надзвичайних ситуацій, що відповідно до Національного класифікатора „Класифікатор надзвичайних ситуацій” ДК 019:2010 розподілилися на: техногенного характеру – 56, природного – 89, соціального  – 4, внаслідок яких загинуло 183 особи (з них 37 дітей) та постраждали 1856 осіб (з них 861 дитина).

Порівняно з 2015 роком, загальна кількість надзвичайних ситуацій у 2016 році збільшилася на 0,7%.

У 2016 році спостерігалося зменшення кількості загиблих (на 24%), проте кількість постраждалих збільшилася (майже на 93% порівняно із 2015 роком), що пояснюється зростанням їх частки надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру [6].

Проблемні питання цивільного захисту, на наш погляд, проявляються шляхом аналізу структури цивільного захисту України та нормативно-правової бази, що регламентує його функціонування, а також стану органів управління та сил цивільного захисту, що впливає на їх діяльність під час реагування на надзвичайні ситуації.

Відповідно до Закону України „Про основи національної безпеки України” до пріоритетів національних інтересів України віднесено забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства. Також цим законом визначено цивільний захист як окрему сферу національної безпеки держави, а органи та сили цивільного захисту – окремими суб’єктами забезпечення національної безпеки [7].

В оновленій Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України 26 травня 2015 року № 287/2015 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року „Про Стратегію національної безпеки України”, визначено як одну із актуальних загроз національної безпеки України – незадовільний стан єдиної державної системи та сил цивільного захисту, системи моніторингу довкілля [8] (далі – ЄДСЦЗ).

Також, Стратегія національної безпеки України визначає напрями реформування та розвитку ДСНС (п. 4.4), а саме: розвиток ДСНС має забезпечити підвищення її спроможності щодо ефективного управління ЄДСЦЗ, оснащення сил цивільного захисту сучасними видами техніки, засобами та спорядженням, оптимізацію розміщення її підрозділів, упровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером, підготовки та просвіти населення щодо норм і правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій [8].

Важливим проблемним питанням цивільного захисту України є удосконалення його структури та законодавства у зазначеній сфері.

Відповідно до Положення про ЄДСЦЗ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11, ЄДСЦЗ – сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем та їх ланок [9].

Таким чином, завдання щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, виконання заходів цивільного захисту покладено не лише на ДСНС, але й на усі центральні, регіональні та місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також, з урахуванням децентралізації влади – й на місцеві громади.

Аналіз положення про територіальну підсистему ЄДСЦЗ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 101 показав, що в ньому термін „територіальна підсистема” вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, що створюється в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту. При цьому, безпосереднє керівництво територіальною підсистемою, її ланками здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку [10].

Таким чином, досліджено, що на законодавчому рівні визначено структуру органів державного управління, однак система інформаційного забезпечення, як окрема складова у вказаних законодавчих актах, не прослідковується.

Аналіз вказаних нормативно-правових актів показав, що для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях оперативно-чергові служби центральних, регіональних органів державного управління, чергові служби місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Крім того у п.14 [9] визначено, що для управління ЄДСЦЗ використовується телекомунікаційна мережа загального користування, телекомунікаційна мережа спеціального призначення та державна система урядового зв’язку.

З’ясовано, що питання організації оповіщення та інформування органів державного управління, місцевого самоврядування керівництва підприємств, установ та організацій, а також населення про надзвичайні ситуації у [9] розкрито лише в основних завданнях, що визначено ЄДСЦЗ, а саме:

у режимі повсякденного функціонування – підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

у режимі підвищеної готовності – здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

у режимі надзвичайної ситуації – здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації, інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

Крім того, в [9] визначено, що оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до ЄДСЦЗ, та населення і забезпечується шляхом здійснення заходів, визначених у ст. 30 Кодексу цивільного захисту України.

У той же час, Кодексом цивільного захисту України визначено лише загальні засади щодо виконання завдань з оповіщення та інформування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій [11]. Також, іншими положеннями Кодексу цивільного захисту України визначено повноваження центральних органів державного управління, органів місцевої влади та самоврядування щодо організації та здійснення оповіщення та інформування, та зазначено, що порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Проте, на даний час вказане положення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях”, що потребує кардинального перероблення та уточнення у зв’язку із значними змінами, що відбулися за останні роки у перебудові ЄДСЦЗ [12].

Крім того, у [9] (ст. 38) на органи управління цивільного захисту покладено завдання щодо збору, підготовки, зберігання, оброблення, аналізу, передачі інформації з питань цивільного захисту та зобов’язання з надання населенню через засоби масової інформації оперативної та достовірної інформації про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Вказані завдання на органи управління цивільного захисту також покладено Кодексом цивільного захисту України (ст. 31 [11]). Однак, в обох випадках зобов’язання керівників засобів масової інформації щодо забезпечення надання оперативної та достовірної інформації про надзвичайні інформації не визначено.

Досліджено, що з метою здійснення планування діяльності функціональних і територіальних підсистем  ЄДСЦЗ, відповідно до п. 27 [9], органами державної влади та місцевого самоврядування  розробляються плани основних заходів цивільного захисту на поточний рік.

Однак, виявлено, що Планом основних заходів цивільного захисту на 2017 рік, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 9-р, з питань оповіщення та інформування передбачено лише здійснення контролю за станом готовності систем централізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної „Сигнал-Д” та територіальних) з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації [13]. Тобто, вказаним планом не передбачено проведення заходів з удосконалення згаданих систем оповіщення.

Таким чином, досліджено, що на даний час законодавство щодо організації оповіщення та інформування органів державної влади, населення України про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій потребує удосконалення та уточнення.

Крім недоліків, виявлених у законодавстві, що забезпечує функціонування цивільного захисту України, слід зауважити, що аналіз повсякденної діяльності органів управління та сил цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації свідчить про те, що існують інші глибинні проблеми, що закладені в самій системі цивільного захисту та виявляються шляхом детального аналізу вказаної системи як на державному, регіональному, так і на місцевому й об’єктовому рівнях.

Надзвичайно актуальним питанням забезпечення функціонування цивільного захисту на даний час залишається технічне переоснащення формувань та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Понад 75% автомобільної та пожежно-рятувальної техніки складають зразки з термінами експлуатації від 15 до 45 років та потребують капітального ремонту або списання. Забезпеченість інженерною технікою застарілих зразків складає біля 40% від загальної потреби. Залишається недостатньо високим рівень забезпечення захисними  дихальними апаратами особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Практично відсутні сучасні засоби хімічної та радіаційної розвідки та спеціальне аварійно-рятувальне обладнання для ліквідації аварій на хімічно небезпечних об’єктах [14].

Також, не відповідають сучасним технічним вимогам наявні в аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділах техніка та засоби реагування, що потребують оснащення сучасними засобами комунікації.

На теперішній час моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні здійснюються на рівні регіональних, галузевих або інших самостійних систем, не об’єднаних у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс.

Кодекс цивільного захисту України визначає створення та функціонування системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, проте „де-юре” загальнодержавну систему моніторингу джерел надзвичайних ситуацій та їх прогнозування у державі не створено.

Територіальні і функціональні підсистеми ЄДСЦЗ не у повній мірі забезпечують належного щоденного збирання, оброблення, передавання та аналізування інформації про ймовірність та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, а наразі – і військового характеру, відпрацювання запобіжних заходів та пропозицій щодо їх проведення.

Комплексні методики щодо збирання, оброблення, передавання та аналізу інформації про ймовірність та виникнення надзвичайних ситуацій в ЄДСЦЗ відсутні, а технічне забезпечення таких робіт перебуває в незадовільному стані.

Одним із проблемних питань наразі є стан системи інформування та оповіщення населення під час виникнення надзвичайних ситуацій, що потребує удосконалення. Слід зазначити, що існуючу в Україні систему інформування та оповіщення населення було впроваджено ще за радянських часів. Апаратура, що використовується в діючих системах централізованого оповіщення, вичерпала ресурс експлуатації, застаріла і знята з виробництва. Ремонтні комплекти використано повністю. Через надмірні строки експлуатації збільшується кількість технічних несправностей. Мережа оповіщення за допомогою проводового радіомовлення фактично знищена. Кількість радіоточок проводового мовлення скорочується кожен рік. До системи оповіщення не залучено операторів телерадіокомпаній, Інтернет-провайдерів, мобільних операторів [14].

Вважаємо, що такий стан справ не дозволяє здійснювати ефективне оповіщення населення про надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціального та воєнного характеру.

 

ВИСНОВКИ

Виявлено, що в структурі цивільного захисту України та її нормативно-правовій базі інформаційне забезпечення відображено  лише фрагментально, окремими елементами та не передбачає створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення вказаної структури, що не відповідає вимогам сьогодення.

Матеріально-технічна база системи оповіщення та інформування перебуває у незадовільному стані та потребує переоснащення на сучасні технології, що дозволить:

забезпечувати своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (у термін 3-5 хв.), що відповідає європейським стандартам;

залучати операторів телекомунікацій, телерадіоорганізації, Інтернет-провайдерів, операторів рухомого (мобільного) зв’язку до оповіщення населення;

інтегрувати автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення до територіальних систем централізованого оповіщення;

здійснювати проходження достовірної, актуальної, корисної та своєчасної інформації в органах державного управління, підрозділах цивільного захисту, службах та екіпажах спеціальної техніки, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в установлені нормативами терміни.

Можна очікувати, що вказані заходи забезпечать виконання основної функції цивільного захисту – збереження життя та здоров’я громадян.

Подальшим напрямом наукових розвідок у зазначеній сфері передбачається у дослідженні зарубіжного досвіду створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту держави.

 

Література.

1. Любінський А.М. Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту України / А.М. Любінський. – Л.: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ “Ефективність державного управління”, 2015, Вип. 43. – С. 104-109.

2. Квашук В.П., Рак Ю.П. Система цивільного захисту та безпеки держави, проектно-орієнтоване управління: компетентнісний підхід /   В.П. Квашук. – Л.: Збірник наукових праць Вісник ЛДУ БЖД”, 2013, № 7. – С. 92-99.

3. Донських М.П., Решетнік В.М. Деякі аспекти організації цивільного захисту на суб’єктах господарювання / М.П. Донських // Державне управління: теорія та практика. – 2015. – № 2. – С. 23-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2015_2_5.

4. Майстро С.В., Труш О.О. Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні. – Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2014. – № 2 (46). – С. 156-162.

5. Конституція України. – К.: Комітет виборців України, 1996. – 56 с.

6. Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні протягом 2016 року / Державна служба України з надзвичайних ситуацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/53575.html.

7. Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року № 964-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

8. Указ Президента України 26 травня 2015 року № 287/2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня    2015 року „Про Стратегію національної безпеки України”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11  Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 101 Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту” // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF.

11. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звязку у надзвичайних ситуаціях”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-99-%D0%BF.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 9-р Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9-2017-%D1%80.

14. Афанас’єв І.М. Досвід ліквідації аварій на автотранспорті. Досвід взаємодії служб щодо надання невідкладної допомоги постраждалим /   І.М. Афанас’єв // Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: Матеріали 17 Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників. − К.: ІДУЦЗ, 2015. – С. 454-456.

 

References.

1. Liubins'kyj, A.M. (2015), “Current state and prospects of modernization of the civil defense system of Ukraine”, Collection of scientific works “Efficacy public administration”, vol. 43, pp. 41-45.

2. Kvashuk, V.P. and Rak, Yu.P. (2013), The system of civil protection and state security, project-oriented management: a competent approach”, Bulletin of the Lviv State University of Life Safety, vol. 7, pp. 92-99.

3. Dons'kykh, M.P. and Reshetnik, V.M. (2015), “Some aspects of the organization of civil protection on the subjects of management”, Public Administration: Theory and Practice, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2015_2_5 (Accessed 21 June 2017).

4. Majstro, S.V. and Trush, O.O. (2014), “Regulatory and Legal Mechanism of Public Administration of the Civil Protection System in Ukraine”, Pressing problems of public administration: collection of Scientific Work, vol. 2, no. 46, pp. 156-162.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 21 June 2017).

6. The official site of State Emergency Service of Ukraine (2016), Information and analytical information on emergencies in Ukraine during 2016, available at: http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/53575.html (Accessed 21 June 2017).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine On the Fundamentals of National Security of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 21 June 2017).

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 6, 2015 On the Strategy of National Security of Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 21 June 2017).

9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on a Unified State Civil Protection System"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF (Accessed 21 June 2017.

10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of Model Provisions on the Functional and Territorial Subsystem of a Unified State Civil Protection System"”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF (Accessed 21 June 2017).

11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine Code of Civil Protection of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (Accessed 21 June 2017).

12. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Provision on the Organization of Alert and Communication in Emergency Situations"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-99-%D0%BF (Accessed 21 June 2017).

13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Plan of Major Civil Protection Measures for 2017"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9-2017-%D1%80 (Accessed 21 June 2017).

14. Afanas'iev, I.M. (2015), “The experience of eliminating accidents in motor transport. The experience of the interaction of services in providing urgent care to the victims”, Materialy 17 Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii riatuval'nykiv [Materials 17 Ukrainian scientific and practical Rescue conference], Suchasnyj stan tsyvil'noho zakhystu Ukrainy: perspektyvy ta shliakhy do Yevropejs'koho prostoru [The current state of civil protection of Ukraine: prospects and ways To the European space], Institute of Public administration in the sphere of civil protection, Kyiv, Ukraine, pp. 454-456.

 

Стаття надійшла до редакції 17.08.2017 р.