EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2017

УДК 351.823.004 (045)

 

О. В. Маколкіна,

асистент кафедри економічної кібернетики

Вінницького національного аграрного університету

 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 

O. Makolkina,

Assistant Department of Economic Cybernetics

Vinnytsia National Agrarian University

 

E-GOVERNANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

 

Стаття містить результати досліджень щодо розвитку електронного урядування в аграрному секторі економіки. Автор пропонує схему взаємодії внутрішніх та зовнішніх інформаційних систем, надання послуг онлайн та офлайн, активізацію послуг дорадництва. Для регулювання аграрного сектору електронне урядування дасть можливість підвищити ефективність та результативність виробничої та управлінської діяльності підприємств, державних органів управління, забезпечити прозорість у сфері земельних відносин та адміністрування. Задача електронного урядування в аграрному секторі не тільки удосконалити електронне сільське господарство, а і покращити якість державних послуг у сільських регіонах. Використання електронного сільського господарства в системі електронного урядування дозволяє оптимізувати схеми управління аграрним сектором, підвищити ефективність використання ресурсного потенціалу, сформувати об’єктивні дані щодо подальшого розвитку та ефективного використання природних та матеріальних ресурсів аграрного сектору, запровадити сучасні технології обробки землі, прогнозування результатів господарської діяльності, технології управлінського обліку та аналізу. Надання електронних послуг та забезпечення взаємодії влади, органів самоврядування та різних цільових груп населення дозволить покращити діалог з владою, сприятиме розвитку підприємницьких структур, фермерських та домашніх господарств.

 

The article contains the results of studies on the development of e-government in the agricultural sector. The author proposes a scheme of interaction between internal and external information systems, services online and offline activation advisory services. To adjust the agricultural sector e-Government will enable to increase the effectiveness and efficiency of the production and management of enterprises, public authorities, to ensure transparency in land relations and administration. The problem of e-government in the agricultural sector not only improve e-agriculture, and improve the quality of public services in rural areas. The use of e-agriculture in the e-government system to optimize control scheme agricultural sector, more efficient use of resources, generate objective data for the further development and effective use of natural and material resources of the agricultural sector, to introduce modern technologies of cultivation, forecasting the business results, technology management accounting and analysis. Providing electronic services and ensure interaction between government, local government and various target populations will improve the dialogue with the government will promote the development of businesses, farmers and households. Studies have shown that today the most important is the development of information systems is not some relatively productive and social systems, unified information environment for effective use in enterprises, individuals, entrepreneurs, representatives of various agronomic extension and associations of local governments. The only method of e-government in the agricultural sector can be developed based on the approaches of electronic Agriculture and email support rural development.

 

Ключові слова: менеджмент, аграрний менеджмент, електронне урядування, інформаційні технології, аграрний сектор економіки, інформаційні системи.

 

Keywords: management, agricultural management, e-government, information technology, agriculture economics, information systems.

 

 

Постановка задачі та її зв'язок з важливими  науковими та практичними завданнями. Активний розвиток електронного урядування обумовлений прогресом управлінських та інформаційних технологій, масовим доступом до глобальної мережі Інтернет та потребами власників та працівників у використанні інформаційних технологій в управлінській та виробничій діяльності. Запровадження електронного уряду є одним з пріоритетних напрямів державного розвитку України. Для регулювання аграрного сектору електронне урядування дасть можливість підвищити ефективність та результативність виробничої та управлінської діяльності підприємств, державних органів управління, забезпечити прозорість у сфері земельних відносин та адміністрування. Задача електронного урядування в аграрному секторі не тільки удосконалити електронне сільське господарство, а і покращити якість державних послуг у сільських регіонах [1].

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми показав, що проблемами розвитку електронного урядування  в аграрному секторі займаються вчені різних галузей, що представлено статтями аналізу законодавчого забезпечення електронного урядування; його розвитку у виконавчих органах влади та самоврядування [1]; з точки зору розвитку громади та її можливостей і підприємств [2]; за напрямом системного регулювання аграрного сектору економіки та розвитку електронного сільського господарства [3; 4]; реалізації функцій електронного урядування в єдиному інформаційному просторі [3-5]. Результати цих досліджень свідчать про необхідність формування рекомендацій щодо напрямів подальшого розвитку електронного урядування в аграрному секторі.

Мета статті. Дослідити можливості та сформувати напрями подальшого розвитку електронного урядування в аграрному секторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Електронне урядування передбачає автоматизовану роботу з документами, заявами громадян, видачу довідок, ліцензій, нормативних актівів для легалізації різноманітної діяльності [6]. Для аграрного сектору це відкриття підприємницької діяльності, робота з кадастрами, електронними каталогами, бібліотеками, базами знань. Розвинуті інформаційні системи дозволяють сформувати «прозорі» канали руху документів, що відображає роботу державного управління та дозволяють заменшити залежніть громадянина від присутності та активності бюрократичного апарату влади. Аналіз активно діючих веб-сайтів, представлених в таблиці 1. свідчить про активізацію дорадчих служб, державних інституцій, великих холдингів.

 

Таблиця 1.

Активні сайти електронного урядування  та дорадництва

Назва організації

Електронні адреси Web-серверів

Центр проблем сільського господарства, Київ

www.cper.kiev.ua

Національна асоціація бірж України, Київ

www.nabu.com.ua

Інститут проблем реєстрації інформації, Київ

www.ipri.kiev.ua

Міністерство аграрної політики  та продовольстваУкраїни

www.minagro.kiev.ua

Дніпропетровський аналітичний агроінформаційний центр

www.cic.dp.ua

Аграрні університети України

 

Українська аграрна біржа, Київ

trade.uame.com.ua

 

Загальна концепція системного розвитку електронного урядування в аграрному секторі економіки містить концепцію розвитку електронного сільського господарства на макро-, мезо- та мікро-рівнях; систему розвитку електронних державних послуг для громадян; систему розвитку дорадництва.

Дослідження показали, що на сьогодні найбільш актуальним є розвиток не окремих інформаційних систем   відносно виробничих  та соціальних систем, а єдиного інформаційного середовища для ефективного користування на підприємствах, окремими громадянами, підприємцями, представниками дорадництва та різноманітних агрооб’єднань, органів самоврядування.

Єдина методика розвитку електронного урядування в аграрному секторі може бути розроблена на основі підходів розвитку електронного сільського господарства та електронної підтримки розвитку сільських територій. Вона передбачає:

 забезпечення інформаційними електронними послугами населення регіону та підприємницькі структури  - отримання ліцензій, дозволів, подання податкових декларацій, сплата штрафів, звернення за соціальними пільгами;

портал взаємодії з громадянами сільських територій з врахуванням наявності швидкісного Інтернет та забезпечення змішаного спілкування онлайн-офлайн;

запровадження оцінки роботи державних службовців та візуалізації результатів оцінки на порталі взаємодії;

розмежений доступ до кадастрів природних ресурсів, баз даних та знань;

забезпечення динамічного зворотного зв’язку на запити громадян;

формування шаблонів документів для діалогу громадян з владою в залежності від ситуацій (розробка та обговорення стратегій; вирішення проблем з субсидіями; заборгованістю за комунальними платежами тощо);

запровадження та розвиток інформаційно-аналітичних систем електронного документообігу, управлінського обліку для агрономічних обєднань, підприємств, фермерських господарств;

комплексне використання інформаційного та технологічного забезпечення як складових механізму інформаційного середовища для моніторингу стану, прогнозування майбутніх процесів та планів, а також підтримки процесів прийняття рішення менеджерами підприємств аграрного сектору економіки.

Найбільш прийнятним є підхід структурування інформації за життєвими ситуаціями та активна візуалізація даних. Стратегія запровадження електронного урядування на сільських територіях повинна передбачати запровадження навчальних проектів популяризації електронних послуг в органах самоврядування, бібліотеках та школах. Такий підхід дозволить спростити та прискорити документообіг між суб’єктами господарювання, забезпечити вільний доступ до інформації, активізує громадян сільських територій, забезпечить контроль діяльності владних структур.

Запровадження електронного урядування в аграрному секторі економіки повинно здійснюватись паралельно в напряму розвитку електронного сільського господарства та електронного урядування виконавчих владних структур та органів самоврядування. Такі два вектори напряму будуть підтримувати один одного та забезпечувати навчання громадян з використання електронних послуг різних цільових груп.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Забезпечення безперервного процесу збору та обробки інформації, використання баз знань дорадчих служб, даних кадастрів природних ресурсів, інноваційних технологій обробки сільськогосподарських земель та інших ресурсів можливо лише з допомогою використання сучасної інтегрованої автоматизованої інформаційної системи управління, дані якої взаємодіють з даними систем електронного урядування. Система електронного урядування в аграрному секторі економіки повинна охоплювати всі рівні національної економіки, надавати динамічні дані збору та обробки інформації для прийняття ефективних управлінських рішень з управління підприємством, регіоном та аграрним сектором на рівні держави. Використання електронного сільського господарства в системі електронного урядування дозволяє оптимізувати схеми управління аграрним сектором, підвищити ефективність використання ресурсного потенціалу, сформувати об’єктивні дані щодо подальшого розвитку та ефективного використання природних та матеріальних ресурсів аграрного сектору, запровадити сучасні технології обробки землі, прогнозування результатів господарської діяльності, технології управлінського обліку та аналізу. Надання електронних послуг та забезпечення взаємодії влади, органів самоврядування та різних цільових груп населення дозволить покращити діалог з владою, сприятиме розвитку підприємницьких структур, фермерських та домашніх господарств.

 

Література.

1. Щербина С. Модернізація формування державної політики України у сфері сільського розвитку / С. Щербина // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. - № 4. – C. 119-125.

2. Чорна Л. О. Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території  / Л. О. Чорна, О. О. Коваленко, С. В. Матусяк  // Агросвіт. – 2009. – № 2. – С. 19-23.

3. Юрчук Н. П. Системний розвиток електронного сільського господарства / Н. П. Юрчук, Ю.В. Околодько // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 9. – С. 63-74.

4. Блакита Г.М. Моделювання стратегічних карт розвитку організації: монографія / Г.М. Блакита, Л.О.Чорна, О.О. Коваленко, Н.Ю. Чорна, О.Д. Зачоса, А.В. Петровська.– Вінниця: ВТЕІ. – 2012. – 312с.

5. Коваленко О.О. Методологія створення мережевого інформаційного  середовища управління діяльністю та розвитком організації: монографія /О.О. Коваленко. – Вінниця : РВВ  ВНАУ, 2009. – 230 с.

6. Електронне врядування (е-урядування) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // egovernment.ucoz.ua/index/shho_take_ elektronne_urjaduvannja/0-18. –  Назва з екрану

 

References.

1. Shcherbyna C. (2014) “Upgrading public policy of Ukraine in the field of rural development”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 4, pp.119-125.

2. Chorna L. O.,  Kovalenko O. O. and Matusyak S. V.(2009) “Systematic development of the city as an economic center of agricultural areas”, Ahrosvit, vol. 2, pp.19-23.

3. Yurchuk N.P. and  Okolodko Y. V. ( 2016) Systematic development of e-Agriculture, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky, vol. 9, pp.63-74.

4. Blakyta, H.V., Chorna, L.O., Kovalenko, O.O., Chorna, N.YU., Zachosa, O.D. and Petrovsʹka, A.V. (2012) Modelyuvannya stratehichnykh kart rozvytku orhanizatsiyi [Modeling strategy maps of Organization], Vinnytsya: VTEI. Ukraine.

5. Kovalenko, O. O. (2009) Metodolohiya stvorennya merezhevoho informatsiynoho seredovyshcha upravlinnya diyalʹnistyu ta rozvytkom orhanizatsiyi [Methodology create a network of information management of environment and development organizations], RVV VNAU, Vinnytsya Ukraine.

6. “Electronic governance (e-governance)” (2012)  Access: http://egovernment.ucoz.ua/index/shho_take_ elektronne_urjaduvannja, (Accessed 10.04.2017).

 

Стаття надійшла до редакції 25.04.2017 р.