EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2017

УДК 352/354: 330.8

 

А. Ю. Гладченко,

докторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

 

СКЛАДОВІ  РЕГІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В УКРАЇНІ

 

A. Gladchenko,

Tavria national university

 

THE COMPONENTS OF REGIONAL-INTEGRATION MODEL OF GOVERNANCE OF ECONOMIC EQUILIBRIUM IN UKRAINE

 

В статті обґрунтовано доцільність інтенсифікації співпраці з міжнародними регіональними банками розвитку як досить результативної міжнародної інституції для забезпечення державного управління стабілізації та досягнення рівноваги в економіці України за допомогою  кредитування, комбінування, консультування. Виявлено слабкі місця новітньої системи державних заходів в рамках реалізації інтеграційних процесів  та запропоновано перспективні напрями їх інтенсифікації.

 

In the article the expediency of intensification of cooperation with international and regional development banks as a fairly effective international institutions to ensure the stabilization of the public administration and to achieve a balance in the economy of Ukraine by lending, combining counseling. Revealed the weaknesses of the new system of government activities in the framework of the integration process and suggest promising directions for their intensification.

 

Ключові слова: Інтенсифікація, співпраця, міжнародні регіональні, банки розвитку,  державне, управління, стабілізація, рівновага, економіка.

 

Keywords: Intensification of cooperation, international and regional development banks, government, management, stabilization, balance and economy.

 

 

Постановка проблеми. Посилення економічної взаємозалежності країн внаслідок міжнародного регіонального інтегрування і глобалізації зовнішньоекономічних зв'язків надає потужний імпульс розвитку державних економічних систем на наднаціональному, регіональному та світовому рівнях. У той же час очевидним стає і наростання дисбалансів у розвитку світової економіки та її регіональних сегментів, посилення нестабільності і нестійкості світової економічна кон'юнктури, постійна зміна конфігурації та активності економічних просторів, об'єднаних в інтеграційні утворення або формують умови для їх створення. Ці вище зазначені флуктуації зовнішні по відношенню до органів державної влади. Для ослаблення неминучих в зв'язку з цим протиріч потрібні постійний пошук і інституціоналізація співпадаючих національних, регіональних і загальносвітових інтересів. У зв'язку з цим ведуться наукові дослідження в галузі міжнародного інтегрування державної системи влади в умовах глобалізації світової економіки затребувані в теоретичному і практичному планах, оскільки вносять внесок в розробку сучасних підходів до управління економічними процесами регіонального співробітництва держав і пошук ефективних механізмів його реалізації, разом з цим  наукова робота в сфері розробки інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні на сьогодні в Україні не ведеться. В Україні  існують авторитетні і мають глибокі традиції наукові школи з вивчення  державного управління регіональної економічної інтеграції. тема ця далеко не вичерпана, оскільки до цих пір в науковому співтоваристві. Однак вище зазначена проблематика  немає єдності думок з таких питань, як, наприклад, «Пріоритети  реалізації інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні»,  «інтерпретація якісно нових рис сучасного регіоналізму і ролі держави у зазначених процесах».

За останні десятиліття, в тому числі під впливом глобалізації світової економіки, практика державного управління процесами міжнародної економічної інтеграції збагатилася новим досвідом, вивчення якого буде актуально, оскільки дозволяє уточнити, розширити і поглибити традиційні наукові уявлення про цей процес. В умовах активізації інтеграційних процесів в сучасному світі на всіх континентах відбувається оновлення старих і виникнення нових  функціональних вимірів позиціювання інтеграційних угруповань, диверсифікація їх організаційних форм, еволюція в напрямку більш глибокого поділу праці в форматі регіональних економічних зв'язків. Різноманітність інтеграційних моделей дозволяє більшості держав незалежно від їх положення в світі, потенціалу і рівня розвитку знаходити своє місце в цих процесах. Світові і регіональні держави бачать в інтеграції потужний інструмент свого політико-економічного домінування; країни, що розвиваються розглядають її як можливість зміцнення своїх позицій на світовій економічній арені і кращого захисту національних інтересів в умовах глобалізації світової економіки. Однак,ще одним позитивним аспектом регіональної економічної інтеграції є можливість використання інструментів забезпечення економічної рівноваги, що не доступні на національному рівні державного управління. Як вже наголошувалося  в інших розділах  регіональна економічна інтеграція може бути дієвим інструментом державного управління економічною рівновагою в України. Однак на жаль цей ресурс не використовується належним чином, так як теоретична база має фрагментарний характер, а запропоновані далі рекомендації викладені уперше.

Аналіз останніх публікацій. Вище зазначена проблематика опрацьовувалася такими  науковцями як: Войтович Р. [1], Лук’яненко Д. [2], Сазонець І. Л. [4],. Також такими  міжнародними інституціями як: Світовий Банк [5],  МВФ [9], ООН [3],  та інші.

Цілі дослідження. З огляду на значимість цих питань для економічної політики держави, метою статті є обґрунтування складових  інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні.

Основні результати дослідження. Для розробка дієвої інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні перш за все необхідно визначити її складові та форми  їх реалізації. В результаті авторського дослідження визначенно, що першим інструментом діяльності регіональних інтеграційних угруповань у забезпеченні економічної рівноваги, що має прямий вплив на динаміку рівноваги на реальному та фінансовому є діяльність багатосторонніх банків розвитку, що в своїй діяльності регулюють валютно-фінансові відносини та збалансовують об’єм та швидкість грошової маси у тих випадках коли окрема країна в наслідок певних причин не може ефективно проводити стабілізаційну політику, на противагу країнам які не є членами регіональних інтеграційних угруповань і повинні брати кредити в міжнародних організаціях та віддавати гроші за досить не вигідними умовами. Другим інструментом діяльності регіональних інтеграційних угруповань у забезпеченні економічної рівноваги, що має прямий вплив на рівноважний стан в сфері міжнародної торгівлі є функціонування регіональних платіжних систем, які забезпечують контроль за валютно-фінансовими розрахунками між контрагентами координуючи та регламентуючи міжнародні розрахункові операції [10].

Наступним та найбільш впливовим інструментом досягнення економічної рівноваги є функціонування в деяких регіональних інтеграційних угрупованнях спеціальних регіональних програм розвитку. На прикладі Європейського Союзу де функціонує досить популярна концепція «Сталого розвитку», що базується на тому, що з загального бюджету угруповання виділяються кошти на вирішення певних проблем не тільки економічного, а й соціального, екологічного характеру досягається гармонізація суспільно-економічних процесів. Вище зазначені інструменти не доступні для країн які не є членами регіональних інтеграційних угруповань, також слід додати, що на сьогодні далеко не всі регіональні інтеграційні угруповання мають дієві механізми для реалізації вище зазначених інструментів, проте  слід підкреслити, що на сьогодні економічна рівновага країни тісно пов’язана з процесами регіональної економічної інтеграції, і ті країни, що не є мають на меті формувати інтеграційні зв’язки з перспективними регіональними інтеграційними угрупованнями, неодмінно будуть змушення стати сателітами або маргінальними територіями та співпрацювати на менш вигідними інституціями (транснаціональними корпораціями та  міжнародними організаціями) для досягнення економічної рівноваги [8].

Перша складова інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні є співпраця з міжнародними регіональними банками розвитку. На сьогодні потенціал цього інструменту державного управління економічною рівновагою в Україні достатньо не усвідомлений та не імплементований у діяльність органів державної влади.

Так наприклад, Європейський інвестиційний банк  надає 400 млн євро в Україні на фінансування проектів, що реалізуються в основному малими і середніми підприємствами і середньою капіталізацією в агропродовольчому секторі, з тим щоб допомогти вигоду країни від можливостей, пропонованих поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі ( "DCFTA"), встановлені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Проект, розроблений за рахунок тісної взаємодії української влади, EIB служб і фахівців ЄС, і вносить безпосередній внесок в нову стратегію України для сільськогосподарського сектора і являє собою ключовий етап у шляху України до сучасної та ефективної продукції агропродовольчого. Засоби ЄІБ забезпечить більш тривалий термін фінансування для підтримки інвестицій малими і середніми підприємствами і середньою капіталізацією, а також постачальників загальнодоступних послуг, по всьому ланцюжку створення вартості. Тому потенційні одержувачі включають в себе вхідні постачальників, фермерів, процесори, системи зберігання та логістичних операторів, а також випробувальні лабораторії, науково-дослідні та освітні установи і служби поширення знань, які сприяють функціонуванню цільових ланцюжків доданої вартості. Кредит ЄІБ буде надаватися через уряд України, і як очікується, буде підтримуватися в подальшому ЄС за рахунок грантів, наданих його Інвестиційного фонду сусідства. ЄІБ, банк ЄС, прагне підтримувати Україну і прийняв ряд виняткових заходів, спрямованих на фінансування 3 млрд євро нових кредитів, за період 2014 року - 2016 рамках пакету підтримки 11 млрд євро ЄС, яка здійснила Європейський союз в березні 2014 року ЄІБ добре на трасі в зв'язку з цим, оскільки Банк надає підтримку Україні, в тому числі поточний кредит, в розмірі 1 257 млн євро в 2015 році і 940 мільйонів євро в 2014 році. Проект кредиту був розроблений, щоб видалити вузькі місця в інвестиціях, які допоможуть українським підприємствам реалізувати свій конкурентний потенціал та підвищити рівно важність сукупної пропозиції тим самим підвищити ефективність заходів державного управління економічною рівновагою. Слід відзначити, що  ЄІБ - фінансує проекти в Україні на основі Ради ЄС та Європейського парламенту мандат для країн Східного сусідства - банк Європейського Союзу. Мандат дозволяє Банку підтримувати проекти, що представляють значний інтерес для ЄС і його східними сусідами в області розвитку місцевого приватного сектора, соціально-економічної інфраструктури і зміни клімату, що сприяє збереження балансу економічної рівноваги. Підтримка стабілізації економіки України дозволить українським підприємствам скористатися можливостями, наданими новим торговим режимом з ЄС в рамках зони вільної торгівлі [8,7].

Таким чином, діяльність Європейського інвестиційного банку у вирішенні проблем державного управління економічною рівновагою в Україні має значний потенціал. Однак визначимось як саме можна імплементувати діяльність багатосторонніх банків розвитку у діяльність державних органів влади. Наприклад,  Європейського інвестиційного банку у вирішенні проблем державного управління економічною рівновагою базується на наступних інструментах та формах взаємодії, що представлено на рис.5.9. По-перше, це кредитування. Кредитування на сьогоднішній день є основною діяльності, що становить близько 90% від загальної фінансових зобов'язань. Європейського інвестиційного банку кредитує клієнтів всіх розмірів для підтримки стабілізації економіки та  зростання і створення робочих місць. Підтримка Європейського інвестиційного банку  часто має центральне місце в залученні інших інвесторів. Нижче на рисунку наведено список наших основних напрямків діяльності з кредитування та інших форм взаємодії [8].

 

Рис. 1. Діяльність Європейського Інвестиційного Банку у вирішенні проблем державного управління

 економічною рівновагою в Україні [8]

 

А рамках вирішення проблем державного управління економічною рівновагою в Україні досить значну ефективність становлять проектні позики. Європейський інвестиційний банк  кредитує окремі проекти, для яких загальна вартість інвестицій перевищує EUR 25 млн. У деяких випадках Європейський інвестиційний банк  також може надати прямі кредити Midcap компаній до 3 000 працівників, де обсяг кредиту Запитаний між EUR 7,5 і EUR 25 млн. В рамках вирішення проблем державного управління економічною рівновагою ЄІБ також надає кредити на фінансування науково-дослідних та інноваційних програм. Підтримка ЄІБ часто є ключем до залучення інших інвесторів. Ці кредити можуть покривати до 50% від загальної вартості для державного і приватного сектора промоутерів, але в середньому ця частка становить близько однієї третини. Також слід відмітити багатокомпонентні кредити. Європейський інвестиційний банк може фінансувати багатокомпонентні мульти річні програми інвестицій з використанням єдиного "рамкового кредиту". Це фінансує цілий ряд проектів, як правило, національним або місцевим органом державного сектора, найбільш часто в відношенні інфраструктури, енергоефективності / відновлюваних джерел енергії, транспорту і міського поновлення [8,9].

По-друге, це комбінування. Діяльність Європейського інвестиційного банку у вирішенні проблем державного управління економічною рівновагою в Україні також включає досить ефективні інфраструктурні проекти. Так наприклад, програма підтримка розвитку міст (JESSICA). Комплексні проекти міського продовження підтримуються через JESSICA (Об'єднана європейська підтримка стійких інвестицій в міських районах). Ряд складних фінансових інструментів використовуються в тому числі інвестицій в акціонерний капітал, кредити і гарантії, які пропонують нові можливості для використання структурних фондів ЄС. Участь ЄІБ в JESSICA складається з трьох частин: консультування та надання допомоги національним, регіональним і місцевим органам влади у здійсненні JESSICA. Сприяння використанню міських фондів розвитку і передової практики по всій Європі. Діючи як фонд холдингу, на прохання держав-членів або органами управління. Ці інвестиції надходять в проекти з допомогою коштів міського розвитку і, якщо потрібно, проведення грошових коштів. Вони повинні бути лінія з структурних фондів оперативних програм, узгоджених на поточний період програмування. Третій напрям дяльністі Європейського інвестиційного банку у вирішенні проблем державного управління економічною рівновагою в Україні є консультування. Консультативні послуги доповнюють кредитну діяльність ЄІБ і є невід'ємною частиною основної діяльності. Європейський інвестиційний банк також надає технічну і фінансову експертизу доступні реалізації інвестиційних проектів і програм, а також для поліпшення організаційних і нормативних рамок. При доповненні ЄІБ кредити, консультаційні послуги зміцнують економічні та технічні основи інвестицій і стимулювати фінансування з інших джерел. Крім індивідуальних консультаційних послуг, перелічених нижче, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк заснували Європейський інвестиційний консультативний концентратор в рамках інвестиційного плану для Європи. Hub спрямований на зміцнення інвестиційної та ділового середовища в Європі і пропонує єдину точку доступу до 360 градусів пропозиції консультаційних послуг і технічної допомоги. Навіть якщо це банк ЄС, ЄІБ грає вирішальну роль за межами ЄС. Так в контексті вирішення проблем державного управління економічною рівновагою Європейський інвестиційний банк мобілізує ресурси для економічно обґрунтованих проектів з високим соціальним впливом в: країни, які готуються до вступу в ЄС,  особливо їх сусіди ЄС [6,8].

Висновки. Отже, в процесі обґрунтування складових  інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні, було отримано наступні результати, які характеризуються значним рівнем теоретичної новизни та практичної доцільності. Так в рамках авторського дослідження обґрунтовано доцільність інтенсифікації співпраці з міжнародними регіональними банками розвитку як досить результативної міжнародної інституції для забезпечення державного управління стабілізації та досягнення рівноваги в економіці України за допомогою наступних інструментів: По-перше, це кредитування. Європейський інвестиційний банк кредитує клієнтів всіх розмірів для підтримки стабілізації економіки та  зростання і створення робочих місць. Підтримка Європейського інвестиційного банку  часто має центральне місце в залученні інших інвесторів. По-друге, це комбінування. Діяльність Європейського інвестиційного банку у вирішенні проблем державного управління економічною рівновагою в Україні також включає досить ефективні інфраструктурні проекти. Третій напрям  Європейського інвестиційного банку у вирішенні проблем державного управління економічною рівновагою в Україні є консультування. Консультативні послуги доповнюють кредитну діяльність ЄІБ і є невід'ємною частиною основної діяльності. Європейський інвестиційний банк також надає технічну і фінансову експертизу доступні реалізації інвестиційних проектів і програм, а також для поліпшення організаційних і нормативних рамок. Вище зазначені міжнародні інструменти державного управління економічною рівновагою в Україні достатньо не усвідомлені не імплементовані у діяльність органів державної влади. Іншим важливим висновком авторського аналізу виявлення слабких місць новітньої системи державних заходів в рамках реалізації концепції сталого розвитку. Серед базисних є наступні аспекти, які на нашу думку мають кардинальне значення. По-перше, це досить жорстка вертикальна спрямованість цілей, методів, та форм реалізації сталого розвитку. Кожен регіон має свої досить специфічні проблеми державної координації  концепції сталого розвитку, однак визначені на загально національному рівні не є однаково результативними. По-друге, це концентрація джерел фінансування на коштах державного бюджету. Як свідчать реалії державного управління в Україні, фінансування з бюджету не є ефективними механізмом реалізації. В таких умовах в рамках авторського аналізу обґрунтовано, що тільки інтеграція органів державної влади до інституційної системи Європейського Союзу може забезпечити результативне та швидке розгортання проектів сталого розвитку, що забезпечить стабілізацію і досягнення економічної рівноваги.

 

Cписок використаних джерел.

1. Войтович Р. Вплив глобалізації на систему державного управління //К.: Вид-во НАДУ. – 2007.

2. Лук’яненко Д., Кальченко Т. Стратегії глобального управління //Міжнародна економічна політика. – 2008. – №. 1-2. – С. 5-43.

3. Організація об'єднаних націй Електронний ресурс]. - Електрон. дан. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/index.html

4. Сазонець І. Л. и др. Залучення фінансових ресурсів корпораціями та банками України на світовому ринку капіталів/Сазонець ІЛ //Вісник Дніпропетровського університету.–2011.–випуск. – 2011. – С. 107-113.

5. Світовий Банк (World Bank Open Data) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://data.worldbank.org/

6. Insurance regulation for sustainable development [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/insurance-regulation-report.pdf

7. Statistics of UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/World-Investment-Report-(WIR)-Annex-Tables.aspx

8. The EU bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/about/index.htm

9. The IMF at a Glance [Електронний ресурс] — Режим доступу:  http://www.imf.org/external/about.htm

10. The Role of Government Regulation and Leadership in Increasing Sustainability [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://patimes.org/role-government-regulation-leadership-increasing-sustainability/

11. Сіцінський А. С. Історична наукова думка щодо сутності управлінської діяльності в органах державної влади [Електронний ресурс] / А. С. Сіцінський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2009. - № 1. - С. 38-44.

12. Сазонець І. Л. Вплив державної політики високотехнологічного розвитку на національну та військову безпеку України [Електронний ресурс] / І. Л. Сазонець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 120-126

 

References.

1. Voitovych, R. (2007), Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia [The impact of globalization on public administration system], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.

2. Lukianenko, D. and Kalchenko, T. (2008), "Global management strategies", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 1-2, pp. 5-43.

3. United Nations, available at: http://www.un.org/ru/index.html

4. Sazonets, I. L. and others (2011), "Attracting financial resources of corporations and banks of Ukraine in the global capital markets", Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, vol. 2011, pp. 107-113.

5. World Bank (World Bank Open Data), [Online], available at: http://data.worldbank.org/

6. Insurance regulation for sustainable, [Online], available at:  http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/insurance-regulation-report.pdf

7. Statistics of UNCTAD, [Online], available at: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/World-Investment-Report-(WIR)-Annex-Tables.aspx

8. The EU bank [Online], available at: http://www.eib.org/about/index.htm

9. The IMF at a Glance [Online], available at: http://www.imf.org/external/about.htm

10. The Role of Government Regulation and Leadership in Increasing Sustainability, [Online], available at: http://patimes.org/role-government-regulation-leadership-increasing-sustainability/

11. Sitsinskyi, A. S. (2009), "The historical nature of scientific thought on management activities in government", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 38-44.

12. Sazonets, I. L. (2016), "The impact of government policy on the development of high-tech military and national security of Ukraine", Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 120-126.

 

Стаття надійшла до редакції 08.03.2017 р.