EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
А. П. Миколаєць

УДК 351

 

А. П. Миколаєць,

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

 

Anatoly Petrovich Mykolayets,

applicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

 

FEATURES AND MECHANISM OF CONTROL OF CUSTOMS IN UKRAINE FINANCIAL CONTROL

 

Здійснено аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується митного контролю в системі фінансового контролю України з метою уникнення неоднозначності тлумачення термінів. Розглянуто класифікацію митного контролю за видами, встановлено форми митного контролю, визначено його принципи та функціональне призначення, акцентовано увагу на особливостях механізму організації та проведення митного контролю. З’ясовано основні проблеми, які перешкоджають проведенню ефективного митного контролю в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

 

The analysis tools relevant terminology concerning customs system of financial control in Ukraine to avoid ambiguous interpretation of terms. Emphasized that customs may be understood as a specific activity of customs bodies of Ukraine aimed at implementing required by law tasks and functions to comply with legal and physical persons customs legislation of Ukraine, international agreements of Ukraine and other regulations.

Types of customs control are allocated according to criteria such classification, the chosen customs regime (customs mode of export, import, transit, temporary admission, etc.); the direction of movement of goods (customs controls on goods imported, exported and transported through Ukraine); Customs status of goods (customs Ukrainian and foreign goods); characteristics of goods (customs control of hand luggage, luggage, energy, currencies, etc.); type of vehicle (customs control of sea and river vessels, vehicles, rail vehicles, etc.); the nature of the cooperation of neighboring countries (unilateral, bilateral and joint customs control); the number of times the movement of goods and vehicles (single and multiple customs control); venue (in the area of customs control and temporary customs control zone); subject (customs control of goods and vehicles); form (actual and documentary); legal regime of customs control object (regular, special and simplified customs control).

Considered customs classification by type, established forms of customs control, defined its principles and functionality, attention is focused on the specifics of the Organization and customs control.

It is noted that the State Customs Audit can be understood as one of the measures possible warnings customs offenses, the use of which will enable Customs timely and adequately perform economic and regulatory, protective, fiscal and statistical information and customs policy functions, using existing staff facilities.

It was found the main problems that hinder effective customs control in Ukraine and the ways of their solution.

 

Ключові слова: контроль, контролювання, контроль в державному управлінні, система контролю, державний контроль, контрольна діяльність, система державного контролю, система органів державного контролю, митний контроль, фінансовий контроль.

 

Keywords: сontrol, control, control in public administration, system control, state control, monitoring activities, the state control system, the system of state control, customs control, financial control.

 

 

І. Вступ

Згідно Консти­туції України наша держава є суверенною й незалежною, демократичною, соціальною та правовою. Відповідно її кордони є недоторканними, а територія знаходиться під дер­жавним контролем задля недопущення про­типравних проникнень на її територію людей і товарів, грошових та інших матеріальних цінностей, предметів і транспортних засобів тощо. З приводу зазначеного особливо актуальним вбачається питання щодо виділення вихідних начал, на яких повинен базуватися та у відпо­відності до яких реалізуватися ефективний митний контроль. Тобто мова йде про принцові положення такої діяльності, адже, як відомо, жодна діяльність не може бути ефективною за відсутності стратегії її здійснен­ня. Тому, осо­бливо важливим є з’ясування особливостей механізму організації та проведення митного контролю в системі фінансового контролю України.

ІІ. Постановка завдання

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, глобалізації економічних відносин, а також інтеграції української економіки до світової економічної та фінансової системи, проблема організації та проведення митного контролю в системі фінансового контролю України набула особливої актуальності. Відтак, виникає низка завдань, що потребують нагального вирішення. Одним із головних питань є наближення митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів, у тому числі визначення рівня довіри митного органу до підприємств-резидентів, до яких під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності митними органами можуть бути встановлені форми й обсяги митного контролю, які сприятимуть спрощенню та прискоренню митних процедур.

ІІІ. Результати

Важ­ливою системою економічних і правових заходів забезпечення економічної безпеки та національних інтересів України виступає система митного контр­олю, яка відіграє важливу роль у формуванні мит­ної системи країни. Митна система є своєрідним дзеркалом, що відображає процес становлення кожної держави, суперечливі і специфічні умови формування її фінансової сфери, рівень розви­тку національної економіки, зовнішньої і внутріш­ньої політики.

Попри важливе значення митного контролю у реалізації політики в сфері державної митної справи у наукових дослідженнях відсутня єдність у визна­ченні даної категорії. Одні автори схи­ляються до розуміння митного контролю як системи законодавчо встановлених заходів, здійснюваних митними органами для забезпечення дотримання вимог митного та податкового законодавства, охорони державної і суспільної безпеки, економічних інтересів, а також виявлення і попередження проти­правних дій фізичних і юридичних осіб. Інші науковці обґрунтовують митний контроль як засіб реалізації державної митної справи, що представляє собою сукупність заходів для забезпечення учасни­ками митних відносин вимог митного законодав­ства.

Безперечно, митний контроль можливо розуміти як специфічну діяльність митних органів України, що спрямована на реалізацію передбачених чин­ним законодавством завдань і функцій з метою дотримання юридичними і фізичними особами митного законодавства України, міжнародних угод України та інших нормативно-правових актів.

Хочемо відмітити, що митний контроль сміливо можна визначати як одну з скла­дових управлінської діяльності держави, яка має комплексний характер, служить справі національної безпеки.

Серед багатоваріантності підхо­дів до визначення сутності митного контролю можна виділити одну спільну рису: це система або сукуп­ність заходів, дія яких направлена на запобігання переміщенню товарів через митний кордон із пору­шенням вимог митного законодавства.

Основна мета митного контролю – це забезпечен­ня законного переміщення осіб, товарів та транспорт­них засобів через митний кордон, в тому числі повне та своєчасне адміністрування митних платежів.

При цьому, варто зазначити, що державний фінансовий контроль у системі митних органів – це комплексний процес, у рамках якого на основі ризико-орієнтованого підходу державні контрольні органи здійснюють комплекс заходів, спрямованих на досягнення стійкості, повноти та своєчасності надходжень митних платежів до державного бюджету, а також забезпечують ефективність і результативність використання коштів бюджетного фінансування на утримання митних органів [4].

У зв’язку з тим, що митний контроль являє собою багатопланову й різноманітну діяльність, доцільним є проведення його класифікації за видами. Види митного контр­олю можна виокремити в залежності від таких критеріїв їх класифікації: від обраного митного режиму (митний кон­троль в режимі експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення тощо); від напряму переміщення товарів (митний контроль щодо товарів, які ввозяться, вивозяться та переміщуються територією України); митного статусу товарів (митний контроль українських та іноземних товарів); харак­теристики товарів (митний контроль ручної поклажі, бага­жу, енергоносіїв, валюти тощо); виду транспортних засобів (митний контроль морських та річкових суден, автотран­спортних засобів, залізничних транспортних засобів тощо); характеру співробітництва країн-сусідів (односторонній, двосторонній і спільний митний контроль); від кількості ра­зів переміщення товарів і транспортних засобів (однократ­ний і багатократний митний контроль); місця проведення (в зоні митного контролю та в тимчасовій зоні митного контролю); предмету (митний контроль товарів і транспорт­них засобів); формою (фактичний і документальний); право­вого режиму об’єкта митного контролю (звичайний, спроще­ний і спеціальний митний контроль) [1].

Вітчизняним законодавством з питань митної справи встановлено перелік форм митного контролю, до яких належать: перевірка товарів та відомостей під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон; митний огляд; облік товарів та транспортних засобів; усне опитування; огляд територій та приміщень, митних складів, територій вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі; пе­ревірки обліку товарів, що переміщуються під митним контролем; проведення документальних перевірок; направлення запитів до інших держаних органів, упо­вноважених органів іноземних держав.

Митний аудиторський контроль як домінуючий інструмент митного контролю – одна з форм митної діяльності, що спрямована на реалізацію митної політики держави й забезпечує її митні інтереси. Стан здійснення митного аудиторського контролю (у то­му числі як складової системи управління ризиковими ситуаціями) є од­ним із показників рівня забезпечення митної безпеки держави. Однак на сьогодні ще недостатньо опрацьовано питання реалізації механізмів митного аудиторського контролю як складової системи аналізу ризиків.

Об’єктивна необхідність інтеграції України у світову економічну спільноту зумовлює поступове наближення її митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів. Особливої уваги заслуговує процес впровадження нових форм та інструментів митного контролю. Однією з таких форм є постмитний контроль, який передбачає перевірку вже здійснених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності операцій шляхом визначення їх законності, економічної доцільності та повноти виконання всіх зобов’язань за результатами таких операцій.

Під принципами митного контролю потрібно розуміти основні заса­ди діяльності органів доходів і зборів щодо реалізації державної митної справи в частині здійснення контролю за дотриманням вста­новлених митних правил щодо порядку пере­міщення через митний кордон товарів, пред­метів і транспортних засобів, які спрямовані на забезпечення національних митних інтере­сів і безпеки України [2].

В контексті цього зазначимо, що митний контроль як різновид державного контролю базується на принципах: об’єктивності (передбачає ана­ліз реальних фактів і всебічність їх розгляду. Митна контрольна діяльність має ґрунтува­тися на дійсності, реальності та конкретності фактів); дієвості (полягає в реальних наслід­ках виявлення порушення чинного законо­давства, прийнятих норм і правил); гласності (передбачає відкритість у діяльності державних органів, у тому числі й органів доходів і зборів, широку інформованість про прийняті рішення й їх виконання, надання громадянам, колективам і організа­ціям реальних гарантій щодо забезпечення їх інтересів); систематичності та регулярності (вно­сить певний порядок і дисципліну в роботу як того, кого контролюють, так і того, хто кон­тролює).

Митний контроль, який займає особливе місце в системі державного фінансового контролю, реалізується органами Державної фіскальної служби України на етапі переміщення товарів і тран­спортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснення митних проце­дур щодо об’єктів контролю у процесі їх випуску у вільний обіг на митну територію країни і реаліза­ція контрольно-перевірочних заходів після випуску товарів у вільний обіг.

Посадові особи при здійсненні митного контролю наділені державно-владними повноваженнями при виконанні посадових обов’язків і керуються Митним Кодексом України та митним законодавством України. Головними їх функціями у сфері фінансового контролю є: адміністрування бюджетних надходжень у вигляді податкових та митних платежів; забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України справи; створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо; аналіз та управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного контролю; забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним кодексом України, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України; застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами ЗЕД та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження, а також таких, що не відповідають вимогам якості та безпеки; здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України; сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності; запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на території України; ведення Української класифікації товарів ЗЕД.

Зауважимо, що при здійсненні кожної функції органи митного контролю мають співпрацювати з іншими державними інституціями, приватними організаці­ями та представниками іноземних держав. Розглянемо більш детально взаємодію органів мит­ного контролю з іншими державними органами при здійсненні ними своїх основних функцій. Зокрема, правоохоронна функція митного контролю пе­редбачає взаємодію митних органів відповідно з право­охоронними. Згідно з МКУ органи митного контролю співпрацюють зі Службою безпеки України під час про­тидії та запобіганню контрабанди.

Виконання органами митного контролю сервісної функції передбачає, насамперед, скорочення митних процедур при переміщенні осіб, товарів та транспорт­них засобів через митний кордон України. З цією метою застосовується система управління ризиками із визна­ченими їхніми профілями. Запровадження в України інституту уповноважених економічних операторів покликано забезпечити підвищення якості саме сервісної функції органів митного контролю.

Окрему увагу приділимо виконанню фіскальної функції. Митне оформлення, як умова нарахування митних платежів (ввізного мита, вивізного мита, акциз­ного податку та податку на додану вартість), передбачає необхідність чіткого узгодження дій органів митного контролю з органами охорони державного кордону.

При здійсненні митного контролю працівники органів доходів і зборів мають право: вимагати безпосереднього надання й ознайомлення з необхідними документами, утому числі банківськими, інформацією, що пов’язана зі здійсненням зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, що має відношення до митної справи й функцій органів доходів і зборів; отримувати всі необхідні довідки, письмові та усні пояснення від посадових осіб та інших співробітників, спрямовані на отримання митними органами інформації про порушення порядку ввезення (вивозу) ліцензованих товарів; опечатувати приміщення; вилучати документи в тому разі, коли вони підлягають перевірці в іншому місці на підставі відповідного акту; мати доступ на територію й у приміщення, де можуть знаходитися товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, а також необхідні для такого контролю документи [1].

На основі проведеного аналізу, можна визначити основні проблеми, які перешкоджають проведенню ефективного митного контролю в Україні: наявність прогалин у нормативно-правових актах; ризикоорієнтована система відбору суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до митного контролю; недосконала система інформаційної взаємодії суб’єктів, що приймають участь у митному контролі.

Задля ж забезпечення ефективності державної політики в сфері державної митної справи реформуванню підлягає митна система України. Зокрема, одними із основних напрямків такого реформування є вдосконалення організації мит­ного контролю в пунктах пропуску, сприяння транзиту та розвиток матеріально-технічної бази для забезпечення митного контролю. При цьому виділимо наступні шляхи їх реалізації: скорочення часу митного контролю в пунктах пропуску; вдосконалення системи процедур контролю; зменшення суб’єктивного фактору на процедури контролю; будівництво (реконструкція) та технічне переоснащення пунктів пропуску через державний кордон; належне матеріальне забезпечення органів доходів і зборів; технічне оснащення об’єктів митної інфраструктури. До останнього відносяться мінімізація митних і прикордонних фор­мальностей; спрощення митного оформлення транзиту товарів, нарощування обсягів транзиту; створення комфортних умов для громадян при перетині кор­дону, особливо в нічний час; здійснення прикордонних і митних формальностей по принципу «єдиної зупинки» в пункті пропуску однієї з сторін; будівництво пунктів пропуску через державний кордон; оснащення пропускних пунктів тех­нічними засобами контролю; оснащення пунктів пропуску засобами обчислю­вальної техніки, серверним обладнанням, засобами та мережами телекомунікацій системами захисту інформації; розвиток мережі пропускних пунктів через кор­дон; створення умов для швидкого та зручного перетинання кордону.

До того ж, приєднання України до Конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур та прийняття Рамкових стандартів із забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі поставило перед митною службою України комплекс нових завдань, а особливо адаптації вітчизняного митного законодавства, у тому числі й щодо здійснення митного аудиту, до європейських стандартів, що окреслюють шляхи подальшого розвитку митних організацій, визначаючи у якості основних з них: удосконалення міжнародного митного співробітництва, налагодження співробітництва із діловим колом, розширення повноважень митних органів у правоохоронній сфері, застосування методів вибірковості та аналізу ризиків, підвищення ролі аналітичної роботи, використання більш удосконалених технічних засобів митного контролю.

На нашу думку, у сучасних умовах спрощення митних процедур потрібно створювати методики проведення митного контролю на базі методів аудиту. Державний митний аудиторський контроль – один із заходів попе­реджень можливих митних правопорушень, застосування якого дасть можливість митній службі своєчасно й достатньою мірою виконувати економіко-регуляторну, захисну, фіскальну та інформаційно-статистичну функції митної політики, використовуючи існуючі кадрові можливості.

Для впровадження системи ефективного дієвого державного мит­ного аудиторського контролю необхідно не тільки внести зміни до за­конодавства, а й довести її суть до громадськості для розуміння того, що мета застосування запропонованих механізмів – це виведення товарообігу імпортованих товарів з тіні та усунення можли­вості отримання надприбутків завдяки використанню схем незаконного обігу товарів. Для реалізації згаданого необхідні такі практичні дії: визначення основних елементів, потрібних для проведення мит­ного аудиторського контролю; використання існуючого переліку стандартів, які отримали схва­лення податкових та митних адміністрацій країн світу; сприяння проведенню ефективнішого митного контролю в кож­ній точці митної території без збільшення адміністративних або виконавчих витрат операторів завдяки гармонізованому підхо­ду до аудиторського контролю; надання практичної допомоги митним органам в оволодінні дос­відом інших країн у проведенні митного аудиторського контролю.

Варто зазначити, що в процесі гармонізації національного митного законодавства з міжнародними стандартами давно на часі постала проблема прискорення контрольних заходів на митному кордоні та координації діяльності контролюючих органів. Тому важливим є визначення проблемних питань запровадження системи попереднього документального контролю на державному кордоні, надання пропозицій по удосконаленню правового забезпечення і організації контрольних заходів митними органами. Водночас, виникають й інші проблеми, які потребують реалізації повноважень митних органів як суб’єктів здійснення попереднього документального контролю, створення правових та організаційних передумов для швидкого проходження митних формальностей та контрольних заходів на кордоні.

Важливим аспектом є те, що Україна поступово хоча і повільно застосовує міжнародні стандарти організації державного контролю на кордоні. Міжнародна правова база визначає стандарти організації державного контролю на кордоні та рекомендації щодо процедури проведення контрольних заходів. У випадку необхідності проведення декількох видів контролю у одному місці компетентні служби приймають всі необхідні заходи для того, щоб проводити їх по можливості одночасно або у можливо короткий час. Вони докладають всіх зусиль для того, щоб скоординувати свої потреби у документах та інформації. Зокрема, компетентні служби вживають всіх необхідних заходів для того, щоб у тому місці, де проводиться контроль, був необхідний персонал та обладнання.

Однак, разом із позитивними моментами існують і проблеми запровадження попереднього документального контролю, як функції митних органів. По-перше, необхідним є визначення проблемних аспектів проведення попереднього документального контролю митними органами та внесення відповідних змін до законодавства, розробка технологічних схем здійснення митного контролю та митного оформлення з урахуванням здійснення митними органами функцій попереднього документального контролю. Основним питанням правового забезпечення залишається приведення у відповідність до прийнятих нормативних актів з питань попереднього документального контролю масиву нормативного матеріалу Державної фіскальної служби України та контролюючих органів.

По-друге, необхідним є проведення професійного навчання, семінарів, круглих столів для працівників оперативних підрозділів митних органів з метою удосконалення механізмів здійснення попереднього документального контролю. Одночасно, необхідним є визначення планів заходів з питань покращення взаємодії та координації контролюючих органів на митному кордоні, особливо у перехідний період. Також, важливо проведення навчання працівників митниці відносно вимог Європейського співтовариства, які пред’являються до проведення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів, в тому числі при проходженні вантажів через кордон.

По-третє, необхідним є створення електронних баз контролюючих органів, а також правових, організаційних, матеріально-технічних, інформаційних передумов для обміну інформацією між органами контролю на державному кордоні. Важливим є продовження роботи, як на рівні Державної фіскальної служби України, так і на рівні Верховної ради України, Кабінету міністрів України щодо створення умов для роботи Електронного Уряду та запровадження електронного документообігу в країні.

Важливим, у зв’язку із запровадженням попереднього документального контролю, є проведення Державною митною службою України та контролюючими органами інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань запровадження попереднього документального контролю. Розміщення на веб-сайтах Державної фіскальної служби України та контролюючих органів порядку здійснення попереднього документального контролю митними органами та розміщення інформаційних стендів у пунктах пропуску на державному кордоні.

Як бачимо, застосування попереднього документального контролю як нової організаційної форми проведення державних видів контролю дасть можливість: усунути надмірну кількість незалежних у своїх діях контролюючих органів в пунктах пропуску через державний кордон України; зменшити час загального процесу контролю, оформлення та пропуску вантажів у пунктах пропуску; скоротити черги транспортних засобів перед пунктами пропуску; спростити та мінімізувати процедури при проведенні усіх видів контролю;  створити позитивний психологічний фактор для перевізників, експедиторів; прискорити товарообіг, що позитивно вплине на динаміку надходжень митних платежів до держбюджету; покращити імідж України як транзитної держави, надійного та стабільного торговельного партнера для країн Європейського Союзу, СНД; створити комфортні умови для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що в свою чергу дасть можливість реалізувати напрямки, окреслені керівництвом держави стосовно інтеграції України до світової спільноти.

ІV. Висновки

Отже, забезпечення ефективності митного контролю має на меті організацію митних органів з іншими державними органами, що здійснюють контроль на державному кордоні, розробка нових систем захисту результатів митного оформлення, удосконалення митних забезпечень та форм їх застосування, підготовку проектів з питань розвитку митної системи, аналіз діючих форм і методів митного контролю, а також заходів підвищення їх ефективності.

 

Література.

1. Андрійко О. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О. Андрійко. – К.: Наукова думка, 2004. – 392 с.

2. Гаращук В. Контроль та нагляд у державному управлінні / В. Гаращук. – Харків: Фоліо, 2012. – 176 с.

3. Губіна І. Митний пост-аудит у системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання / І. Губіна // Митна справа. - №1. - 2012 р. - С. 38-43.

4. Цвєтков В. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення /  В. Цвєтков // Управління розвитком. - 2014. - № 2(78). - C. 257-261.

 

References.

1. Andreiko O. (2009) Derzhavnyj kontrol’ v Ukraini: orhanizatsijno-pravovi zasady [State regulation of regional development: theoretical aspects], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

2. Garashchuk V. (2012) Kontrol’ ta nahliad u derzhavnomu upravlinni: monohrafiia [Control and supervision in government: monograph], Folio, Kharkov, Ukraine.

3. Gubin І. (2012), “ Customs Post Audit System in customs control: problems of legal regulation”, Mytna sprava, vol. №1, pp. 38-43.

4. Tsvetkov V. (2012), “State control: a new view of its nature and purpose”, Upravlinnia rozvytkom, vol. №2 (78), pp. 257-261.

 

Стаття надійшла до редакції  19.11.2015 р.