EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2017

УДК: 351.76:352.07(477)

 

О. М. Титаренко,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри,

докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом,

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ забезпеченняМ духовно-ціннісного розвитку сільських ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД в Україні

 

Tytarenko Oleksandr,

Ph.D in Public Administration,  associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences,

National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

 

Methodologies for assessing the performance management SOFTWARE VALUE OF SPIRITUAL AND TERRITORIAL RURAL COMMUNITIES IN UKRAINE

 

А. М. Титаренко,

к. н. гос. управления,  докторант кафедры регионального управления, местного самоуправления та управления содержанием,

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, г. Киев

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДУХОВНО-ЦЕННОСТНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ

 

У статті удосконалено механізм управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні, а також визначено й обґрунтовано послідовність реалізації етапів оцінювання й прогнозування вимірів результативності управління дослідженою сферою діяльності. Алгоритм розрахунку формалізовано й розкрито за наслідками формування відповідного типу інформаційно-методичної бази. Оціночну модель результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад побудовано за використання авторської мультирівневої системи відносних показників (до складу якої включено коефіцієнти, інтегральні та узагальнені інтегральні показники), а обчислення кожного з її складу здійснено за розробленими модельними вирішеннями структурного типу. Визнано й доведено, що розроблений методичний відхід щодо оцінювання рівнів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості, у разі використання у якості упереджуючого, обґрунтованого у статті узагальненого інтегрального показника, що репрезентовано як єдиний критерій оцінки, можна застосовувати і для побудови об’єктивного середньострокового прогнозу результуючого виміру, однак, при коригуванні кількісних значень базових інтегральних показників на відповідний період упередження. Введено у науковий обіг поняття моделі структурного типу - ДНСФМДК-структура.

 

The article providing improved control mechanism spiritually-valuable territorial development of rural communities in Ukraine, as well as substantiated sequence of implementation stages of evaluation and forecasting performance management activities of the investigated area. The calculation algorithm is disclosed the results of the formation of the corresponding type of information and methodological base. Valuation model performance management software spiritually-valuable development of rural territorial communities developed on the basis of the author's multi-level system of relative indicators (which includes factors, integral and generalized integral indicators), and the count of each of its members carried out in view of the original models of the structural type. it is proved that the developed methodological approach to the evaluation of the effectiveness of management software spiritually-valuable development of local communities in the countryside, in the case of anticipatory indicators can be used to construct an objective medium-term forecast, however, when adjusted numerical values of basic integral indicators for the corresponding period of pre-emption. Put into scientific circulation the concept of a structural model type - SRlSFMSpC-structure.

 

В статье усовершенствован механизм управления обеспечением духовно-ценностного развития сельских территориальных общин в Украине, а также обоснована последовательность реализации этапов оценки и прогнозирования результативности управления исследованной сферой деятельности. Алгоритм расчета раскрыт за результатами формирования соответствующего типа информационно-методической базы. Оценочную модель результативности управления обеспечением духовно-ценностного развития сельских территориальных общин разработано на основе авторской мульти- уровневой системы относительных показателей (в состав которой входят коэффициенты, интегральные и обобщенные интегральные показатели), а подсчет каждого из ее состава проведен с учетом оригинальных моделей структурного типа. Доказано, что разработанный методический подход к оценке результативности управления обеспечением духовно-ценностного развития территориальных общин в сельской местности, в случае использования упреждающих показателей, можно использовать и для построения объективного среднесрочного прогноза, однако, при с корректировкой количественных значений базовых интегральных показателей на соответствующий период упреждения. Введен в научный оборот понятие модели структурного типа - ДНСФМДК-структура.

 

Ключові слова: результативність управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку; мультирівнева система відносних показників; сільські територіальні громади.

 

Keywords: performance management software spiritually-valuable development; multi-level system of relative indicators; rural territorial communities.

 

Ключевые слова: результативность управления обеспечением духовно-ценностного развития; мульти- уровневая система относительных показателей; сельские территориальные общины.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями. Необхідно підтвердити і про те, що в Україні у контексті реалізації інтеграційного вибору держави, визнано нагальним і доцільним провадження політики децентралізації зі створенням дієвих сільських територіальних громад, прийнято низку законодавчих актів (наприклад, [1 – 4]), проте, наразі, ефективних умов ще не створено та відчутних результатів не досягнуто (визнано і доведено автором статті ще у попередніх роботах [5; 6]). Чинниками недостатнього рівня результативності, зокрема, у площині управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад (СТГ) є:

- малоактивна й не результативна політика децентралізації та відсутність фінансового забезпечення організаційно-економічної, технологічної, медико-соціальної й культурно-освітньої діяльності у сільській місцевості;

- різке зниження обсягів сільськогосподарського й промислового виробництва продукції;

- порушення технологічних режимів та деформована структура державного, регіонального і місцевого управління;

- значна зношеність основних виробничих засобів на селі;

- недосконалість існуючих механізмів управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні у напрямі забезпечення високого рівня результативності й ефективності.

Поряд із цим, наразі, признаємо, що відсутні:

а) єдині критерії оцінки та прогнозування вказаних показників;

б) єдиний ланцюг аналізу рівнів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку СТГ із урахуванням потенційно-факторної детермінанти «специфічності» кожної сільської територіальної громади, зокрема, та регіональної соціально-економічної системи, у цілому.

Зазначене і обумовлює потребу у розробленні та обґрунтуванні адекватного реальним процесам методичного підходу до оцінювання вимірів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості та побудові за його використання ефективних програм соціально-економічного розвитку не лише певної СТГ, а й регіональних соціально-економічних систем, у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор. Методологічним, методичним і прикладним аспектам розв’язання науково-прикладної проблеми щодо розроблення методичного підходу до оцінювання й прогнозування вимірів результативності управління соціально-економічних розвитком територій, у тому числі і територіальних громад у сільській місцевості присвячені праці О. Алимова, І. Бистрякова, О. Бородіної, І. Грицяка, О. Грішнової, Л. Ільчука, І. Курило, В. Куценко, Е. Лібанової, Л. Лісогор, І. Лицур, В. Негоди, О. Новікової, В. Микитенко, Я. Остафійчука, І. Прокопи, С. Пирожкова, О. Попова, О. Руденко, М. Хвесика та інших [7 – 12]). Однак, віддаючи належне попередній науково-прикладним напрацюванням і методичним розробкам щодо ідентифікації рівнів результативності управління соціально-економічним розвитком, слід признати, що за їх використання не є можливим:

а) розкрити структуру, зміст і сутність сучасних технологій (різної природи) управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні у контексті переходу регіонів до сталого розвитку в ресурсних обмеженнях;

б) сформувати адекватну реальним процесам систему показників задля обчислення результативності управління у визначеній площині;

в) врахувати й репрезентувати для кожної сільської територіальної громади вагомість впливу специфічних незалежних регресорів, що мають найвагоміший вплив на результативність й ефективність її функціонування.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті – є розроблення та обґрунтування адекватного реальним процесам методичного підходу до оцінювання-прогнозування вимірів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні, що обумовлює потребу не лише у побудові алгоритму (замкненого типу) його застосування у практиці місцевого та регіонального управління, а й нагальність щодо вирішення прикладного завдання із:

а) формування мультирівневої системи відносних показників і реальних модельних вирішень їхнього розрахунку;

б) визначення коефіцієнтів вагомості впливу пріоритетних для певної СТГ детермінант задля підвищення результативності управління;

в) обґрунтуванні універсальної моделі ідентифікації результативності управління забезпеченням духовно-ціннісним розвитком СТГ в Україні (за єдиним критерієм оцінки) у контексті їхнього переходу до сталого розвитку в ресурсних обмеженнях.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як визнано, доведено і засвідчено у наукових працях [7 – 12] та підтверджено  автором статті у [6; 13] – державним, регіональним та місцевим суб’єктам публічного управління необхідно локалізувати системні зусилля на досягненні цілей реформи децентралізації. При цьому, слід не лише: забезпечити сільське населення якісними та доступними послугами; створити умови для появи нових осередків економічного зростання територій; використати у повній мірі повноваження, передбачених положеннями Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»; раціоналізувати використання й освоєння різних за природою ресурсів, резервів і можливостей територіальних громад та певного регіону, у цілому. А й розробити дієвий прикладний інструментарій із оцінювання-прогнозування соціально-економічного розвитку СТГ – у тому числі із оцінки результативності використовуваних на практиці технологій управління у площині забезпечення духовно-ціннісного розвитку.

З цією метою дослідником і було удосконалено оригінальний механізм управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку СТГ (МУЗДЦРСТГ) (рис. 1) з інкорпорацією до його інструментарію специфічного інформаційно-методичного забезпечення (автором деталізовано структуру і зміст відповідного механізму у попередній науковій праці [14]). З огляду на репрезентовану схему побудови семи- вимірного механізму управління, можна признати про таке:

 

Рис. 1. Структура удосконаленого механізму управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні

(авторська розробка)

 

по-перше, визначення вимірів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку СТГ в Україні пропонується провадити за чотирма блоками за наслідками: а) побудови мультирівневої системи відносних показників, яка формується з найвагоміших регресорів впливу; б) використання оригінального замкненого алгоритму здійснення розрахунків за сімома етапами; в) формалізації лінійки ідентифікації порогових меж узагальненого інтегрального показника (від 0,5 до 4,5); г) застосування цільового програмного забезпечення, що дозволяє у скорочені терміни провести складні обчислення;

по-друге: на базі отриманої первинної інформації, яка побудована за абсолютними базовими показниками соціально-економічного розвитку створюються моделі структурного типу, які можуть служити не лише для обґрунтування, а й для кінцевого визначення пріоритетного переліку управлінських рішень по впровадженню заходів щодо забезпечення духовно-ціннісного розвитку певного СТГ. Оскільки, за пропозиціями автора статті, вони побудовані на базі агрегованих значень показників, які відображують лише основні взаємозв’язки між сімома детермінантами (див., рис. 1) та враховують коло соціально-економічних критеріїв (у цьому випадку обґрунтовується доцільність та перспективність певних нововведень в межах СТГ);

по-третє: при формалізації відповідного механізму (див., рис. 1) дослідником враховано принцип формування й добору більш раціональних вирішень, що оснований на пошуку і визначенні соціально-економічних варіантів із великої кількості можливих (оптимістичних, песимістичних, базових критичних) у площині реалізації державно-політичних, нормативно-правових, соціо-культурних, фінансово-економічних, медико-демографічних, духовно-ноосферного сталого розвитку та інформаційно-когнітивних заходів цілеорієнтованого впливу на рівні результативності управління. При цьому, у певних умовах, реалізація дії цього механізму (і, відповідно, його семи елементів) може тати більш вузьке коло практичного використання. Тому, цей принцип використовується лише (він є виправданий) лише для середньострокового прогнозування результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку СТГ в Україні. Це пояснюється також і суб’єктивними властивостями сучасної системи регіонального і місцевого управління, які спрямовані у лозунговому аспекті – тобто, «на забезпечення максимальних темпів соціально-економічного розвитку» (не обґрунтованих), що вимагатиме «максимального» використання усіх наявних (чи бажано-наявних або уявних) ресурсів, резервів і можливостей;

по-четверте: інтеграційне чи синхронне застосування положень системного, синергетичного та програмно-цільового теоретичних підходів до аналізу закономірностей провадження процесів формування, розбудови та подальшого розвитку сільських територіальних громад в Україні (у тому числі і їхнього духовно-ціннісного розвитку) убезпечує об’єктивність і адекватність сформованого механізму управління (див., рис. 1). Однак, з огляду на зазначене, прогнозування духовно-ціннісного розвитку, у тому числі і рівнів результативності управління його забезпеченням є можливим лише на певні (визначені) середньострокові періоди упередження – тобто, коли: а) точно відомі граничні ресурсні межі; б) проаналізовано тенденції та динаміку різних періодів дослідження; в) розроблено адекватні модельні рішення для побудови максимально збалансованого прогнозу результативності, який, відповідно, можна скорегувати в умовах невизначеності чи невідповідності між обсягами потреб СТГ із ресурсними його можливостями;

по-п’яте: вихідна інформація, за використання авторського підходу до її репрезентації, як компонент системного підходу розглядається задля розкриття різних за природою невизначеностей, які властиві проблемі духовно-ціннісного розвитку. У першу чергу, вказане за обґрунтуваннями дослідниками, відноситися і до умов невизначеності щодо прийняття управлінських рішень, обумовлених неоднозначністю вихідної інформації у зазначеній площині. Крім того, зазвичай, труднощі вносить і визначення суб’єктами управління сільськими територіальними громадами декількох цілей (наприклад, одночасне врахування критеріїв ефективності економічних, екологічних, соціальних, медико-демографічних тощо). тому, у цій статті пропонується автором при оцінюванні та прогнозуванні (у разі використання саме упереджуючого узагальненого інтегрального показника) рівнів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку СТГ в Україні – визначення лише єдиного критерію – а, саме: узагальненого інтегрального показника результативності управління (), формалізація якого буде здійснена за урахування коефіцієнтів вагомості впливу на результуючий вимір семи інтегральних показників – тобто, найвагоміших регресорів результативності. Відповідно, із власними коефіцієнтами вагомості впливу на результативність, що розраховано автором статті за використання методики ідентифікації потенційно-факторних детермінант, що репрезентовано й обґрунтовано у роботах [15; 16]:

 державно-політичної – 0,10;

 нормативно-правової – 0,10; 

  соціо-культурної – 0,2;

  фінансово-економічної – 0,2;

 медико-демографічної – 0,10;

 духовно-ноосферного сталого розвитку СТГ – 0,15;

 когнітивно-інформаційної – 0,15.

Таким чином, оціночну (і, надалі, прогнозну) модель визначення результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку СТГ можна представити у вигляді формули (1):

 

 + 0,15+ 0,15                                       (1)

 

 

У цій відповідності, пропонуємо до використання методичний підхід до оцінювання-прогнозування результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні, який репрезентується на рис. 2 у вигляді певної послідовності замкненої реалізації організаційно-економічних і кваліметричних процедур. Поряд із цим, дослідник пропонує розрахунки провадити за чотирма блоками:

Блок 1: визначення пріоритетних потенційно-факторних детермінант результативності;

Блок 2: обґрунтування обмеженого переліку абсолютних показників;

Блок 3: побудова мультирівневої системи відносних показників;

Блок 4: розроблення алгоритму оцінювання та перевірка його адекватності.

 

Рис. 2. Оцінювання та прогнозування вимірів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного

розвитку сільських територіальних громад в Україні за використання авторського методичного підходу

(авторська розробка)

 

Необхідно визнати, що за кожним із репрезентованих на рис. 2 блоків, автором статті визначено певний перелік науково-прикладних і кваліметричних задач, що дозволяють поступово досягти мети, а за наслідками їхньої реалізації – вернувшись до етапу 1, підвищити вимоги до рівнів результативності управління досліджуваною в межах певного СТГ сферою діяльності.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. У даному дослідженні удосконалено структуру механізму управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні за рахунок інкорпорації до його складу блоку із специфічним інформаційно-методичним забезпеченням, а також визначено й обґрунтовано послідовність реалізації етапів оцінювання й прогнозування вимірів результативності управління дослідженою сферою діяльності. Алгоритм розрахунку формалізовано й розкрито автором за наслідками формування відповідного типу інформаційно-методичної бази. При цьому, оціночну модель результативності управління побудовано за використання авторської мультирівневої системи відносних показників (до складу якої включено коефіцієнти, інтегральні та узагальнені інтегральні показники), що враховує сім найвагоміших регресорів впливу, а обчислення кожного з її складу здійснено за розробленими модельними вирішеннями структурного типу.

Автором визнано і доведено, що розроблений у статті методичний відхід щодо оцінювання рівнів результативності управління духовно-ціннісним розвитком СТГ, у разі використання у якості упереджуючого, обґрунтованого в якості узагальненого інтегрального показника (репрезентовано як єдиний критерій оцінки), можна застосовувати і для побудови об’єктивного середньострокового прогнозу результуючого виміру, однак, із коригуванням кількісних значень семи  базових інтегральних показників на відповідний період упередження. Зазначене дозволяє запропонувати до наукового обігу поняття, що визначає змістовність моделі структурного типу, врахування якої у розрахунках дозволяє встановити реальні рівні результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку певної СТГ в Україні – це ДНСФМДК-структура (відповідно, потенційно-факторні детермінанти: державно-політична; нормативно-правова; соціо-культурна; фінансово-економічна; медико-демографічна; духовно-ноосферна; когнітивно-інформаційна).

 

Список використаних джерел .

1. Законі України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [Електронний ресурс]. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

2. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна 2020»- від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

3. Проект закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)» (2217а від 01.07.2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.

4. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1167) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.

5. Титаренко О. М. Діяльність органів місцевого самоврядування з підтримки розвитку підприємництва в місті: Монографія [Текст] / О. М. Коваль, В. Є. Воротін, В. В. Мамонова, О. М. Титаренко [та ін.]; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2009. – 159 с.

6. Титаренко О. М. Децентралізація як чинник розвитку сільських територіальних громад в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Титаренко / Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання, 2016. - № 1. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=972.

7. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: Монографія [Текст] /О. М. Бородіна, С. В. Киризюк, О. Л. Попова, І. В. Прокопа [та ін.]/ за ред. член-кор. НАН України, д.е.н., проф. О. М. Бородиної, член-кор. НАН України д.е.н., проф. І. В. Прокопи, д.е.н., проф. О. Л. Попової; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ: Державна Установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2015. – 70 с.

8. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України: Монографія [Текст] / [О. М. Алимов, В. В. Микитенко, І. М. Лицур, О. О. Демешок та ін.]. – Київ: Державна Установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. – 99 с.

9. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір: Монографія [Текст] / [О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України. ― Київ: Вид-во ІЕіП НАН України, 2012. ― С. 42, 46.

10. Соціальні послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти: Монографія [Текст] /[ Л. І. Ільчук, В. В. Микитенко, І. І. Тарабуркіна та ін.; за заг. ред. Тарабукіної І. І., к.п.н., доц. Ільчука Л. І.]. – Київ – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2012 – 360 с.

11. Реформа для людини: збірник матеріалів про шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні: масово-політичне видання [Текст] / А. А. Луценко, О. Я. Матвіїшин, В. П. Новак, В. А. Негода [та ін.].; Секретаріат Кабінету Міністрів України. – Київ: Поліграфічний центр «Геопринт», 2011. – 238 с.

12. Руденко О. М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні: Монографія [Текст] / О. М. Руденко; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ: Вид-во НАКККіМ, 2010. – 304 с.

13. Титаренко О. М. Соціальна мобілізація як технологія реалізації лідерського потенціалу на місцевому рівні [Текст] / О. М. Титаренко // Матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практичної конференції за міжнародною участю «Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України» (м. Київ, 16.05.2014 р.) / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – У 2-х т. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2014. – Т. 2. – 288 c. – С. 148 – 150.

14. Титаренко О. М. Розроблення механізму забезпечення духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні [Текст] / О. М. Титаренко // Право та державне управління: збірник наукових праць. – Київ, 2017. - № 1.

15. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: Монографія [Текст]  /[О. М. Алимов, І. М. Лицур, В. В. Микитенко, О. О. Демешок та ін.]. – Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. – 520 с.

16. Микитенко В. В. Домінанти вирішення проблем інституціоналізації міжрегіональної економічної взаємодії в Україні в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / В. В. Микитенко / Економіка, управління, інновації: Електронне наукове фахове видання. – Житомир: вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2016. – № 1 (16). – Режим доступу: file:///C:/Users/VV/Downloads/eui_2016_1_15.pdf.

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine " On a voluntary association of communities”, Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 13, p.91, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

2. President of Ukraine (2015), Decree “Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina 2020», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The draft law of Ukraine "On Amendments to the Constitution of Ukraine (on decentralization)" available at:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On cooperation of local communities", Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 34, p.1167, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.

5. Tytarenko, O. M. Vorotin, V. Ye. Mamonova, V. V. Tytarenko, O. M. and others (2009), Diialnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia z pidtrymky rozvytku pidpryiemnytstva v misti [Діяльність органів місцевого самоврядування з підтримки розвитку підприємництва в місті], NADU, Kyiv, Ukraine, p. 159.

6. Tytarenko, O. M. (2016), “Decentralization as a factor in the development of rural communities in Ukraine “, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 1, available at:  http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=972.

7. Borodina, O. M. Kyryziuk, S. V. Popova, O. L. Prokopa, I. V. and others (2015), Polityka silskoho rozvytku na bazi hromad v Ukraini [Rural development policy based communities in Ukraine], Derzhavna Ustanova «Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, p. 70.

8. Alymov, O. M. Mykytenko, V. V. Lytsur, I. M. Demeshok, O. O. and others (2013), Systemno-kompleksne otsiniuvannia potentsialu staloho rozvytku Ukrainy [System-a comprehensive evaluation of sustainable development potential of Ukraine], Derzhavna Ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, p.99.

9. Borodina, O. M. Prokopa, I. V. Yurchyshyn, V. V. and others (2012), Sotsioekonomichnyi rozvytok silskoho hospodarstva i sela: suchasnyi vymir [Social and economic development of agriculture and villages: modern dimension], NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Vyd-vo IEiP NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 42, 46.

10. Ilchuk, L. I. Mykytenko, V. V. Taraburkina, I. I. and others (2012), Sotsialni posluhy v Ukraini: teoretychni ta praktychni aspekty [Social services in Ukraine: Theoretical and Practical Aspects], Vyd-vo PP Vyshemyrskyi V. S., Kyiv, Ukraine, p. 360.

11. Lutsenko, A. A. Matviishyn, O. Ya. Novak, V. P. Nehoda, V. A. and others (2011), Reforma dlia liudyny: zbirnyk materialiv pro shliakhy realizatsii administratyvno-terytorialnoi reformy v Ukraini [Reform to man: a collection of materials on ways to implement the administrative and territorial reform in Ukraine], Polihrafichnyi tsentr «Heoprynt», Kyiv, Ukraine, p. 238.

12. Rudenko, O. M. (2010), Teoriia suspilnoi stabilnosti v derzhavnomu upravlinni [The theory of social stability in government], Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Vyd-vo NAKKKiM, Kyiv, Ukraine, p. 304.

13. Tytarenko, O. M. (2014), “Social mobilization as technology leadership potential implementation at the local level”, Materials Annual Ukrainian scientific conference with international participation "Local government - the basis of sustainable development of Ukraine", NADU, Kyiv, Ukraine, vol. 2, p. 288, pp. 148 – 150.

14. Tytarenko, O. M. (2017), “Develop a mechanism to ensure spiritual values of rural communities in Ukraine”, Pravo ta derzhavne upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats, vol. 1.

15. Alymov, O. M. Lytsur, I. M. Mykytenko, V. V. Demeshok, O. O. and others (2014), Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu realizatsii intehratsiinoho vyboru derzhavy []The potential for sustainable development of Ukraine in implementing the integration of the state selection,  Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, p. 520.

16. Mykytenko, V. V. (2016), “Dominants problems institutionalize inter-regional economic cooperation in Ukraine under decentralization”, Ekonomika, upravlinnia, innovatsii: Elektronne naukove fakhove vydannia, Vyd-vo Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka, vol. 1 (16), [Online], available at: file:///C:/Users/VV/Downloads/eui_2016_1_15.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 07.02.2017 р.