EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2016

УДК:351.82

 

Р. Р. Тосько,

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

 

R. Tosko,

assistant of department of administrative and financial management,

National University "Lviv Polytechnic", Lviv

 

METHODOLOGY ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS PUBLIC PROCUREMENT IN ORDER TO RATIONAL USE OF STATE RESOURCES

 

Обгрунтовано необхідність оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель. Досліджено основні причини, що породжують корупційні ризики при здійсненні процедури публічних закупівель. Запропоновано заходи протидії та запобігання корупційних ризиків при здійсненні процедури публічних закупівель. Метою статті є формування методології оцінювання корупційних ризиків з метою раціонального використання публічних фінансів. Визначено поняття «корупційний ризик» та способи виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути при здійсненні процедури публічних закупівель. Проведено групування результатів експертного оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель. Запропоновано запровадження методології внутрішнього контролю  (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions Internal ControlIntegrated Framework) COSO з метою мінімізації корупційних ризиків публічних закупівель у системі внутрішнього управління установ. Розроблена структура положення про організацію внутрішньогосподарського контролю державних установ  на базі моделі COSO.

 

Soundly the need for assessment of corruption risks public procurement. The basic causes of corruption risks of the procedure of public procurement. The measures combating and preventing corruption risks in public procurement procedures. The article is to develop methodology for assessment of corruption risks for the rational use of state resources. The concept of "corruption risk" and how to identify corruption risks that may arise in the implementation of public procurement procedures. A grouping results of expert assessment of corruption risks public procurement. An implementation of internal control methodology (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's Internal Control - Integrated Framework) COSO to minimize the risk of corruption in public procurement system of internal control institutions. The structure of the provisions on the organization of internal control of state institutions for the base model COSO.

 

Ключові слова: корупційний ризик, публічні закупівлі, внутрішній контроль, оцінювання ризиків, державні ресурси.

 

Keywords: corruption risk, public procurement, internal control, risk assessments, resources of the state.

 

 

Постановка проблеми. Зловживання під час витрачання бюджетних ресурсів та відсутність реальних механізмів контролю громадськості за процесом здійснення публічних закупівель призводять до неефективного використання бюджетних ресурсів, зростання бюджетних витрат і, як наслідок, до погіршення інвестиційного клімату в Україні. Саме тому публічні закупівлі були і залишають однією із сфер господарської діяльності, яка характеризується високим рівнем корупційних ризиків. На сьогоднішній день немає реально розроблених методологій щодо ефективного оцінювання корупційних ризиків у сфері публічних закупівель. Тому дана проблема по сьогоднішній день залишається повністю нерозкритою, що зумовлює актуальність вибору теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним питанням дослідження різних аспектів публічних закупівель країни присвятили свої роботи такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Дж.Гелбрейт, В.Геєць, В.Морозов, Н.Ткаченко, С.Дашков та інші.

Метою даної статті є формування ефективної методології оцінювання корупційних ризиків у сфері публічних закупівель з метою раціонального збереження державних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям. Тому розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку держави [1].

Корупція в системі публічних закупівель призводить до колосальних втрат у будь-якій країні, причому це не тільки фінансові втрати. Збитки держави і суспільства від корупційних дій у сфері публічних закупівель автор пропонує умовно розділити на три групи: фінансові, якісні, кількісні.

Фінансові втрати полягають в укладенні договорів на невигідних для держави умовах. Насамперед це завищення цін на продукцію, товари і послуги, що закуповуються порівняно з ринковою. Кількісні втрати складають завищення або заниження обсягу постачання продукції або надання послуг в особистих цілей, а не для задоволення державних потреб. Якісні втрати – укладення договору із порушенням технічних умов, що в свою чергу призводить до погіршення якості продукції, товарів і послуг.

У прийнятому Законі України «Про запобігання корупції» корупція трактується як “використання особою…наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей для одержання неправомірної вигоди” [2]. Під неправомірною вигодою в Законі розуміється «грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав»

Корупційні правопорушення у сфері публічних закупівель мають місце, як з боку розпорядників державних коштів так і з боку учасників. За даними Звіту щодо аналізу функціонування системи державних закупівель за січень-грудень 2015 року МЕРТ замовниками було оприлюднено на веб-порталі 88454 оголошення про проведення процедур закупівель, що на 21,47 відсотка більше, ніж кількість оприлюднених оголошень у зазначеному періоді 2014 року (72 818 оголошень).

Частка оголошень про проведення конкурентних процедур закупівель складає 59 відсотків (Рис.1). Аналіз цих оголошень свідчить, що з конкурентних процедур закупівель замовники частіше обирають відкриті торги, які, згідно Закону, є основною процедурою закупівель (49 відсотків).

Так Державною фінансовою інспекцією у 2014 році, були виявлені такі правопорушення:

- здійснення публічних закупівель без застосування процедур, визначених законом про державні закупівлі;

- необґрунтоване застосування процедури закупівлі для одного учасника

- поділ предмета закупівлі на частини з метою ухилення від застосування передбачених Законом закупівельних процедур [3].

 

Рис. 1. Структура оголошень про заплановані процедури публічних закупівель у січні-грудні 2015 року

Джерело: наведено на основі [3]

 

Проведення замовником відкритих торгів, на жаль, також не є запорукою чесної конкуренції між постачальниками товарів, робіт і послуг. Зловживання при проведенні торгів починаються з моменту надання інформації про проведення конкурсних торгів та підготовки пакету тендерної документації. найбільш поширеним з них є:

- встановлення жорстких кваліфікаційних вимог до учасників в документації конкурсних торгів;

- розмивчасте визначення предмету закупівлі, що не завжди може скласти правильне уявлення про товари, роботи або послуги, що закуповуються;

- штучне скорочення характеристик предмету закупівлі, яким відповідає лише один виробник.

Інша категорія порушень з боку замовника  - це процедурні порушення, під час їх проведення, а саме:

- необґрунтоване відхилення пропозицій деяких учасників конкурсних торгів;

- неправомірне визначення переможця процедури закупівлі;

- розкриття конкретному учаснику торгів інформації, щодо кількості пропозицій, що надійшли;

- допуск до конкурсних торгів, учасників які є «підставними» фірмами;

- махінації та фальшування документації про проведення конкурсних торгів.

Винагородою замовник торгів отримує «відкат» від переможця. Розмір таких відкатів, які у кінцевому рахунку здійснюються за рахунок державних коштів, може складати до 50% вартості предмета закупівлі [4].

Для усунення таких протиправних дій з боку учасників торгівлі в законодавстві розвинених країн світу існують запобіжні заходи.

Найбільш чітко сформульована заборона змови між учасниками торгів в законодавстві Канади. Розділ 47 Закону про конкуренцію Канади прямо забороняє шахрайство із заявками в торгах (bid-rigging), яке визначається як заздалегідь домовлені заявки або відмова деяких з потенційних учасників від участі в торгах. Шахрайство із заявками карається ув’язненням строком до 5 років та/або штрафом, розмір якого визначається судом [5, с. 895].

Заслуговує уваги також застосування в США та в інших західних країнах електронних торгів та електронної звітності з державних закупівель. Наприклад, в США усі федеральні відомства повинні направляти інформацію про закупівлі на суму понад 25 тис. дол. до центральної інформаційної системи федеральних закупівель [6, с. 53].

Тому здійснення оцінки корупційних ризиків публічних закупівель є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства та доброчесного використання публічних фінансів, які ми з вами сплачуємо у вигляді податків.

Дана методологія оцінювання корупційних ризиків має на меті:

- Визначити поняття «корупційний ризик» та способи виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути при здійсненні процедури публічних закупівель;

- Виявити основні причини, що породжують корупційні ризики при здійсненні процедури публічних закупівель;

- Запропонувати заходи протидії та запобігання корупційних ризиків при здійсненні процедури публічних закупівель.

Під корупційними ризиками розуміються законодавчі, нормативно-правові, адміністративні, організаційні, а також інші фактори при здійсненні процедури публічних закупівель, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Сфера публічних закупівель характеризується високим рівнем корупціогенності, що пов’язано з поширеною практикою непрозорого проведення закупівельних процедур. Водночас, прийняття нового Закону «Про публічні закупівлі» дозволило усунути багато корупціогенних факторів у цій сфері на законодавчому рівні [7]. Згідно з цим законом «електронна система закупівель» - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами» [7].

Закон, зокрема, удосконалив правила та умови здійснення закупівель, забезпечив створення системи електронних закупівель. Однак, на організаційному рівні мають місце окремі ризики, особливо коли йдеться про проведення допорогових закупівель. Частина публічних закупівель здійснюється у електронному вигляді на експериментальній основі з використанням електронної системи Prozorro. Власником центральної бази даних Prozorro виступає ДП «ПРОЗОРРО» згідно Постанови КМУ №166 від 24 лютого 2016 року [8].

Навесні 2015 ДП підключилося до реформи публічних закупівель. На той час підприємство здійснювало наповнення веб-порталу уповноваженого органу, а простими словами просто публікувало оголошення про державні закупівлі на сайті в форматі pdf. Крім того, шляхом ускладненя доступу до особистих кабінетів для державних замовників, змушувало їх користуватись такими платними послугами, як зручний кабінет користувача тощо. Підприємство було збитковим і жило за рахунок державних дотацій.

 

Етапи проведення публічних закупівель в системі Prozorro:

- Державний замовник онлайн розміщує оголошення про закупівлю: ціна, назва предмету закупівлі, вимоги та свій орієнтовний бюджет

- Підприємець читає оголошення (або підписується на розсилку та отримує новини на імейл або мобільний телефон) та обирає цікаві для себе торги

- Підприємець через особистий кабінет подає в онлайн свою пропозицію на торги

- Після збору всіх пропозицій система розкриває ціни постачальників анонімно і кожен з них може в інтерактивному режимі знизити свою першу пропозицію (аукціон на зниження ціни)

- Після закінчення аукціону система розкриває всю інформацію про учасників

- Учасник з найпривабливішою ціною має підтвердити документально, що в нього є товар або послуга заявленої якості та він сам відповідає вимогам Замовника

- Якщо учасник пройшов кваліфікацію, він оголошується переможцем. Замовник публікує договір в системі і закупівля набуває статус завершеної

- Якщо під час закупівлі учасник бажає оскаржити дії або бездіяльність Замовника, він може подати вимогу або скаргу в онлайн режимі

- Інформація про оголошені торги ідентична на всіх майданчиках, тому обирайте майданчик за зручністю користування та якістю сервісу

Впровадження електронних торгів дозволить усунути значну кількість корупційних ризиків. Деякі переваги використання електронних публічних закупівель порівняно з «паперовими» наведено у табл.1.

Типові ризики, які існують в державних організаціях при здійсненні процедури публічних закупівель:

− розголошення посадовою особою організації одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників;

− приховування працівником організації, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів;

− змова учасників процедури закупівлі;

− фальсифікація документації;

− оприлюднення на офіційному веб-сайті не повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження;

− неповідомлення головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії про наявність конфлікту інтересу;

− прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії від потенційного контрагента;

− зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця закупівлі.

 

Таблиця 1.

Фактори зменшення корупційних ризиків при використанні електронних торгів

Фактор

Конкурсні торги в загальній формі

Конкурсні торги за ціновим критерієм

Електронні торги

Суб’єктивність при оцінці пропозицій замовником

Так

Ні

Ні (оцінка за ціновим критерієм)

Можливість чинити тиск на учасників торгів

Так

Так

Ні (анонімність учасників торгів)

Можливість змови між учасниками торгів і замовником

Так

Так

Ні (анонімність учасників торгів)

Можливість змови між учасниками торгів

Так

Так

Незначна (можливість змови залишається лише на концентрованих ринках)

Джерело: сформовано на основі [9]

 

Метою якісної оцінки фінансового ризику є виявлення основних видів ризиків, що впливають на фінансовий результат діяльності підприємства. Перевага такого підходу полягає в тому, що вже на якісному етапі оцінки управлінець може наочно оцінити ступінь ризикованості за кількісним складом ризиків і вже на цьому етапі відмовитися від втілення в життя певного управлінського рішення [10].

 

Таблиця 2.

Результати експертної оцінки корупційних ризиків публічних закупівель

Умовне позначення

Типовий корупційний ризик публічних закупівель

Ймовірність здійснення, бали

Вагомість впливу, бали

Висока

7-10

Середня

4-6

Низька

1-3

Висока

7-10

Середня

4-6

Низька

1-3

R1

Розголошення посадовою особою Компанії одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників;

 

5

 

8

 

 

R2

приховування працівником Компанії, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів;

 

 

3

 

4

 

R3

змова учасників процедури закупівлі;

 

 

1

 

 

2

R4

фальсифікація документації;

 

 

2

 

 

2

R5

оприлюднення на офіційному веб-сайті не повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження;

 

4

 

7

 

 

R6

неповідомлення головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії про наявність конфлікту інтересу;

 

5

 

 

4

 

R7

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії від потенційного контрагента;

 

 

3

 

 

2

R8

зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця закупівлі.

 

4

 

8

 

 

Джерело: сформовано на основі [1]

 

Рис. 2. Матричне представлення експертної оцінки корупційних ризиків публічних закупівель

Джерело: сформовано на основі таб.2

 

Отже згідно рис. 2., найбільш небезпечними корупційними ризиками процедур публічних закупівель, є ті котрі знаходяться у лівому верхньому квадранті, оскільки мають вагомий вплив та високу ймовірність здійснення. Тому державним установам, потрібно вживати реальних заходів для мінімізації впливу ризику. Такий процес оцінки ризиків є досить дієвим у випадку, якщо організація визначила відносно невелику кількість можливих ризиків. Проте часто організація визначає настільки широкий перелік можливих ризиків, що шкала від 1 до 10 та приклад діаграми (рис.2) не забезпечують необхідної деталізації. Іноді кращим є підхід оцінювання наслідків ризику у відсотковому еквіваленті (наприклад, 52 %) або ж ймовірності його настання у відносному вираженні (наприклад, 0,52). Спільна ймовірність двох незалежних подій є продуктом двох окремих ймовірностей, що буде визначатися за формулою (1):

 

 

де  та  - ймовірності настання подій А та В відповідно;  - спільна ймовірність настання двох незалежних подій. Таким чином, якщо подія 1 та подія 2 мають ймовірність на рівні 0,50, загальна ймовірність настання двох подій становитиме 0,36. З погляду оцінки, якщо важливість ризику оцінюється як 50 % або існує впевненість на 50 % настання цієї події та якщо ймовірність важкості наслідків також оцінюється як 50%, то існує 36% загальної ймовірності настання цих обох ризиків. Інший метод аналізу можливих ризиків організацій полягає у використанні відносного показника ризику, який розраховується як добуток двох показників оцінки ймовірностей настання ризику та його наслідків. Так ризики R5 та R8 мають найвищий ранг та можуть бути розташовані у лівому верхньому квадранті попередньої діаграми як найбільш важливі з усієї вибірки. Ці дві характеристики також часто називають факторами ризику. У майбутньому організація має зосередити свою увагу на цих важливих видах ризиків.

Тому на мою думку, для мінімізації корупційних ризиків у системі внутрішнього управління державних установ, організацій чи підприємств потрібно запроваджувати методологію внутрішнього контролю (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s Internal Control – Integrated Framework) COSO.

Структура внутрішнього контролю COSO стала міжнародною моделлю для опису та визначення внутрішнього контролю [11, с.148]. Загальна модель COSO містить кілька основних положень:внутрішній контроль є процесом (це засіб для досягнення мети, а не самоціль); внутрішній контроль залежить від людей (це не тільки політика, керівництво та певні форми, а й люди на всіх рівнях організації та управління); внутрішній контроль має забезпечити керівництву та раді директорів підприємства достатню впевненість, але не абсолютні гарантії досягнення цілей; внутрішній контроль спрямований на досягнення цілей [12].

Ця модель засновується на певних фундаментальних парадигмах, що забезпечують дієвість інтегрованої моделі COSOERM: управління ризиками підприємства (ERM) – процес, сукупність дій, спрямованих на досягнення певного результату; процес ERM використовується при розробці та формуванні стратегії всього підприємства; має бути дотримана концепція ризик-апетиту, де ризик-апетит - це той обсяг ризику, який підприємство готове взяти на себе задля досягнення своїх цілей; процес ERM дає його керівництву «розумну» гарантію досягнення цілей та розроблений, щоб сприяти досягненню цілей.

Оскільки Україна знаходиться на порозі інтеграції в Європейську спільноту та на першому щаблі впровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК). Тому пропоную розглянути основні концептуальні положення моделі COSO на базі ризик-орієнтованого підходу на рис.3.

Також слід зауважити, що впровадження належного внутрішнього контролю в державному секторі економіки є обов’язковою умовою прийняття нових країн-членів до Європейського Союзу. У документі, що регулює процес розширення ЄС, цьому питанню присвячена глава 28, згідно якої необхідно виконати ряд завдань: внести в основний закон, що регулює бюджетний процес в країні, положення про обов'язкову організацію служб внутрішнього аудиту в державних відомствах, визначити основні функції цих служб. Крім того, уряд повинен прийняти стратегію розвитку внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, а центральний орган виконавчої влади (частіше такі повноваження надаються міністерству фінансів) повинен розробити стандарти внутрішнього аудиту, а також запровадити систему звітності про виявлені порушення, прийняти відповідні заходи щодо відшкодування нанесених державним фінансам збитків [13, с. 87].

В загальному вигляді модель COSO представляють таким чином, спочатку потрібно визначити основні ризики державних установ, зокрема корупційних ризиків публічних закупівель, розробити запобіжні заходи, щодо їх запобігання та постійно перевіряти ефективність дотримання даних заходів.

Для надійності, дієвості, ефективності функціонування внутрішньогосподарського контролю, як самостійної функції управління всередині державних установ мною запропоновано положення про організацію внутрішньогосподарського контролю державних установ (ОВКДУ) відповідно до моделі COSO на базі ризик-орієнтованого підходу (рис.4).

 

Рис. 3. Основні поняття моделі COSO на базі ризик-орієнтованого підходу

Джерело: складено автором на основі [14]

 

 

Рис. 4. Запропонована структура Положення про ОВКДУ відповідно до моделі COSO на базі ризик-орієнтованого підходу

Джерело: розроблено автором

 

У Положенні конкретно визначено індивідуальну відповідальність працівників організацій за попередження, усунення та мінімізацію фінансових ризиків, зокрема корупційних ризиків публічних закупівель, що негативно впливають на здатність персоналу та структурних підрозділів виконувати свої функції, запропонований підхід відповідає міжнародним стандартам у сфері внутрішньогосподарського контролю.

Висновки. Отже, отримати відчутні результати зниження корупційних ризиків у сфері публічних закупівель можливо лише шляхом застосування комплексного методологічного підходу, тобто збалансованого використання усіх методів протидії на всіх етапах процесу публічних закупівель. Обмежуючись окремими галузями впливу або методами, можна отримати лише короткостроковий ефект, однак через деякий проміжок часу структура і механізм вивільнення незаконного доходу зміняться, перемістившись в галузі, що не покриті інструментами контролю та протидії. В результаті сумарні корупційні втрати повернуться до попередніх розмірів або навіть перевищать їх.

На мою думку для запобігання бюджетних втрат при здійсненні публічних закупівель та збереження публічних фінансів з метою їх подальшого раціонального використання потрібно сформувати стратегію запобігання корупційних ризиків у сфері публічних закупівель з розробленим прозорим механізмом збереження бюджетних коштів.

 

Література.

1. Офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://energoatom.kiev.ua/files/file/metodology_corruption.pdf

2. Закон України «Про запобігання корупції». Редакція від 02.06.2016// Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 29 – ст.535. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Звіти щодо аналізу функціонування системи державних закупівель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=Zviti

4. Остапчук Д. Анатомія тендерів: “Тендерні гейші” та “тендерні тролі”, шухляди замовників та розміри “відкатів” [Електронний ресурс] / Д. Остапчук. − Режим доступу : https://site.ua/dmytro. ostapchuk/909-anatomiya-tenderiv-tenderni-geyshi-ta-tenderni-troli-shuhlyadi-zamovnikiv-ta-rozmirividkativ/

5. Church, Jeffrey R. Industrial organization: A strategic approach / Jeffrey Church, Roger Ware. – McGraw Hill, 2000. – 926 p.

6. Кайдаш Т. Державні закупівлі в Сполучених Штатах Америки / Т. Кайдаш. – К. : Державні закупівлі України. – 2007. – № 12 (42). − С. 52–56

7. Закон України «Про публічні закупівлі». Редакція від 12.05.2016// Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 24 – ст.488. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19

8. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків». Редакція від 01.07.2016// КМУ. – 2016. – № 396. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF

9. Мельников О.С. Шляхи протидії корупції у сфері державних закупівель/О.С. Мельников// Актуальні проблеми державного управління - № 1(49) -2016 - С.1-5

10. Бажанова О.В. Організаційні аспекти оцінки фінансових ризиків промислового підприємства/О.В. Бажанова// Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки – Випуск 2 -2014 – С.411-414

11. Дорош, Н. І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві [Текст] / Н. І. Дорош // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 44. – Львів: Львівська комерційна академія. – 2014 р. – С. 148

12. Enterprise Risk Management – Integrated Framework / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) [Electronic resource]. – NY, September 2004. – Retrieved from: http://www.coso.org

13. Enlargement of the European Union. Guide to the negotiations. Chapter by Chapter. [Електронний ресурс]. - European Commission, 2004. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_ bulgaria_romania/negotiationsguide_en.pdf

14. Савченко Р.О. Організація системи внутрішнього контролю на основі ризик-орієнтованого підходу/Р.О. Савченко// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу- Випуск 2 (26) – 2013 – С.296-302- ISSN 1994-1749

 

References.

1. NAEK Energoatom, [Online], available at: http://energoatom.kiev.ua/files/file/metodology_corruption.pdf

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On prevention of corruption", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 29, p.535. [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

3. Ministry of Economic Development and Trade of Ukrainе, Reports to analyze the functioning of public procurement, [Online], available at: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=Zviti

4. Ostapchuk, D. " Anatomy tender "Tender Geisha" and "tender trolls" drawer customers and sizes of "kickbacks" ", [Online], available at: https://site.ua/dmytro. ostapchuk/909-anatomiya-tenderiv-tenderni-geyshi-ta-tenderni-troli-shuhlyadi-zamovnikiv-ta-rozmirividkativ/

5. Church, Jeffrey R. Industrial organization: A strategic approach / Jeffrey Church, Roger Ware. – McGraw Hill, 2000. – 926 p.

6. Kaidash, T. (2007), "Public procurement in the United States", Derzhavni zakupivli Ukrainy, vol. 12 (42), pp. 52–56

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On public procurement", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 24, p.488, [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19

8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the operation of e-procurement and authorization of electronic platforms", [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF

9. Melnykov, O.S. (2016), "Ways of combating corruption in public procurement", Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1(49), pp.1-5

10. Bazhanova, O.V. (2014), "Organizational Aspects of financial risks of industrial enterprise", Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 2, pp.411-414.

11. Dorosh, N. I. (2014), "Internal control and audit in the enterprise risk management", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 44, Lvivska komertsiina akademiia, Lviv, Ukraine, p. 148.

12. Enterprise Risk Management – Integrated Framework / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) [Online]. – NY, September 2004, available at: http://www.coso.org

13. Enlargement of the European Union. Guide to the negotiations. Chapter by Chapter. [Online]. - European Commission, 2004, available at: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_ bulgaria_romania/negotiationsguide_en.pdf

14. Savchenko, R.O. (2013), "Organization of the internal control system based on a risk-based approach", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (26), pp.296-302.

 

Стаття надійшла до редакції 05.121.2016 р.