EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2016

УДК 351.759

 

В. В. Сусаєв,

слухач Донецького національного технічного Університету, м. Покровськ

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ  ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

 

V. Susayev,

the listener of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

 

THE IMPROVMENT OF GOVERNMENT POLICY OF CRIME PREVENTION AMONG MINORS

 

В статті визначено ключові чинники ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо. Визначено, що одним із напрямів боротьби зі злочинністю є профілактична діяльність, яка базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту, культури, виховання та навчання молодих людей. Розглянуто досвід роботи з вирішення зазначеної проблеми в регіональному розрізі. Доведено необхідність вдосконалення та підвищення ефективності державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень. Виділено заходи з профілактики скоєння кримінальних правопорушень неповнолітніми особами: соціальна підтримка неблагополучних сімей, модернізація правового виховання, створення нового формату взаємодії між правоохоронними органами та підлітками, ін. Доведено, що реалізація цих заходів дозволить підвищити рівень правопорядку і законності у суспільстві, підвищить ефективність державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

 

In the article it is identified key risk factors regarding the possibility of crimes committed by minors: insufficient legal awareness and legal knowledge; lack of organized entertainment system; alcohol and drugs; low level of legal knowledge of parents and lack of attention on their part to educate others. There is determined that one of the ways to combat crime prevention activities are based on the principles of general social nature which are intended to ensure the necessary level of welfare, culture, education and training of young people. It is considered the experience of the resolution of this problem in the regional context. There is approved the necessity of improving and increasing the efficiency of government policies aimed at preventing the commission of the relevant offenses. It is highlighted the prevention of committing criminal offenses by minors: social support for disadvantaged families, the modernization of legal education, the creation of a new format of cooperation between law enforcement agencies and adolescents, etc. It is proved that the implementation of these measures will increase the level of law and order in society, increase the efficiency of government policies aimed at preventing the commission of the relevant offenses.

 

Ключові слова: злочинність, правопорушення, неповнолітні особи, кримінальні правопорушення, профілактика.

 

Keywords: crime, delinquency, minors, criminal offenses prevention.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Політичні, економічні, соціальні та правові реформи, що проводяться в нашому суспільстві, безпосередньо стосуються всіх верств населення, зокрема й неповнолітніх, які складають чверть населення країни. Запобігання злочинності в середовищі неповнолітніх є одним із напрямів запобігання злочинності в цілому і на сьогодні залишається однією з головних проблем. Не менш важливими є і питання протидії вчиненню неповнолітніми правопорушень, які хоч і не мають такого рівня соціальної небезпеки як злочини, проте є важливим елементом підтриманням правопорядку і законності в Україні та напрямом їх правової соціалізації. Враховуючи, що особа неповнолітнього перебуває у фазі становлення і можливим залишається її корекція, однією з найактуальніших проблем є створення цілісної та ефективної системи профілактики правопорушень неповнолітніми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Темі скоєння правопорушень неповнолітніми особами присвячено багато досліджень вітчизняних на зарубіжних вчених. Зазначеній проблемі приділяли увагу Александров Ю. В. [1], Галушко Б.С. [2], Гель А. П. [1], Лесько Н. В. [3], Мотунова Н.В. [4], Семаков Г. С. [1] та інші. Поряд з цим, в сучасних умовах необхідним є проведення подальших досліджень з цієї важливішої проблеми з урахуванням особливостей реформування правової системи України в цілому та органів внутрішніх справ України зокрема.

Метою статті є визначення заходів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх осіб для вдосконалення та підвищення ефективності державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

Виклад основного матеріалу. Правопорушення, здійснені неповнолітними, це небезпечне соціальне явище, оскільки, по-перше, вони негативно впливають на формування особистості; по-друге, завдають значної шкоди суспільству через втрату трудових ресурсів; по-третє, відіграють значну роль у формуванні рецидивної злочинності.

Виділяють адміністративні та кримінальні правопорушення. Відповідно до ч.1 ст.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне правопорушення (проступок) – протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за який законом передбачено адміністративну відповідальність [5].

На законодавчому рівні поняття «кримінальне правопорушення» почало вживатися з часу затвердження Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 Концепції реформування кримінальної юстиції України [6]. У законодавстві України злочин (кримінальне правопорушення) – це злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому.

Термін «кримінальне правопорушення» вживається й у міжнародних документах і практиці Європейського суду, які є обов’язковими для України: Європейська конвенція «Про захист прав людини та основних свобод» від 4 листопада 1950 р. (ст. 7), Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію (ст. 36) та в ін.

Одним з найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та молоддю є превентивне виховання та профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх. Cеред ключових чинників ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми можна назвати такі: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо.

Важливим аспектом формування особистості підлітка є самостійний вибір системи соціальних цінностей. Під час виховання у неблагополучній сім’ї дитина є свідком багатьох негативних факторів, які проявляються з боку її батьків, а саме пияцтво, бійки, ненормативна лексика. Як правило у таких батьків немає часу та навиків на виховування дитини.

Наступний чинник – середні навчальні заклади (школи, професійні училища, технікуми, ін). Під час навчання малолітня особа перебуває під наглядом вчителів у середовищі одноліток. Ключовою фігурою, яка істотно впливає на малолітню особу під час навчання, є вчитель. В деяких випадках через недостатній рівень професійної підготовки та культури окремі вчителі не мають авторитету серед учнів, що породжує відсутність належного контролю та індивідуального підходу до кожного з учнів та формальне виконання своїх обов’язків з боку вчителів.

Великий вплив на формування особи оказують засоби масової інформації, Інтернет. В наш час неповнолітня особа безперешкодно за допомогою Інтернету може отримувати інформацію, яка несе у собі пропаганду насильства, жорстокості, агресивності, що несе негативні наслідки для формування особи малолітнього.

Психологічно-природні чинники також впливають на становлення особи неповнолітнього. До  них можна віднести юнацький максималізм в поєднанні с гіперсексуальністю,  які призводять до знущань над жертвою, а також скоєння зґвалтувань, приниження та знущання над слабшою особою, намагаючись тим самим затвердити себе серед однолітків, підняти особистий авторитет [1]. Зайнятість неповнолітніх осіб також відіграє ключову роль серед причин кримінальних правопорушень. Майже половинна неповнолітніх злочинців ніде не працювали і не навчалися.

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, можуть бути застосовані такі види покарань: штраф; громадські роботи; виправні роботи арешт;  позбавлення волі на певний строк.

Одним із напрямів боротьби зі злочинністю взагалі та злочинністю неповнолітніх, зокрема, є профілактична діяльність. Профілактична діяльність у широкому розумінні розглядається як один із засобів соціального регулювання суспільних відносин з метою ліквідації проявів злочинності, як взаємодії заходів економіко-соціального, виховно-педагогічного, організаційного та правового характеру, як поєднання різних рівнів попередження злочинності. Система заходів попередження злочинності неповнолітніх базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту, культури, виховання та навчання молодих людей.

Подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі та підліткової злочинності сприяє система превентивних заходів. У ряді областей накопичено позитивний досвід роботи з вирішення зазначених проблем. У Вінницькій області розширено мережу гуртків у позашкільних навчальних закладах, діяльність яких спрямована на професійну орієнтацію; розроблено заходи щодо взаємодії шкіл району з працівниками правоохоронних органів з метою підвищення рівня профілактики правопорушень. У ряді навчальних закладів області успішно працюють шкільні служби порозуміння.

У Волинській області створення в професійно-технічних навчальних закладах груп правопорядку, які контролюють місця відпочинку молоді, сприяло значному зменшенню в регіоні кількості злочинів, вчинених неповнолітніми у сфері обігу наркотичних засобів.

У Кіровоградській області педагогічними працівниками спільно зі службами у справах дітей здійснюється соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з девіантною поведінкою, проводиться індивідуальна робота з батьками та дітьми, вживаються комплексні заходи щодо повернення дітей до навчання.

У Луганській області в кожному навчальному закладі діють ради профілактики, які контролюють виконання планів першочергових комплексних організаційних та практичних заходів, спрямованих на посилення роботи серед учнівської молоді та їх батьків з протидії незаконному обігу наркотичних речовин, профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління.

У Тернопільській області з 2009 року впроваджується програма «Діагностика і профілактика девіантної поведінки дівчат шкільного віку», розроблена науковцями Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Впровадження цієї програми сприяло зменшенню до 9 осіб кількості дівчат, які перебувають на обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ області [7].

Аналіз виявлених правопорушень неповнолітніми особами в 2011-2015 рр. (рис. 1.) показав, що рівень вчинених неповнолітніми правопорушень в 2015 році збільшився в порівнянні з 2014 роком на 6,8%, що свідчить про необхідність вдосконалення та підвищення ефективності державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

 

Рис. 1. Динаміка виявлених правопорушень неповнолітніми особами в 2011-2015 рр. [8]

 

Необхідність створення комплексної інноваційної моделі профілактики підліткової злочинності зумовлена передусім потребою в новій, більш ефективній системі реагування на правопорушення та запобігання злочинності серед неповнолітніх.

Профілактична діяльність щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх може проводитись як у рамках навчального процесу, так і в позашкільний час. Вона включає такі напрями, як правове виховання дітей, організація їхнього дозвілля, профілактика наркогенних звичок.

Важливим способом зниження протиправних проявів серед дітей є правове виховання. Цілеспрямована робота у цьому напрямі може стати однією з позитивних умов формування моральної особистості, здатної протидіяти протиправним проявам. Правове виховання дітей наразі перебуває лише на стадії формування, тому необхідним вважається модернізація правового виховання в усіх навчальних закладах України шляхом визначення критеріїв ефективності правоосвітньої діяльності, розроблення Типових програм правової освіти дітей, збільшення часу та відповідальності викладачів за результати правововиховної діяльності, створення відео курсів, фільмів, комп’ютерних програм з правової проблематики тощо.

Однією з можливостей організації профілактики протиправних дій неповнолітніх у вільний від навчання час може бути робота в літніх таборах. Така робота має значні переваги, що зумовлено зміною звичного соціального середовища, вплив якого часто є негативним.

В кінці 2015 року за ініціативою Національної поліції в Донецькій області створено громадську організацію «Ліга майбутніх поліцейських» яка функціонує на території всієї Донецької області. Мета організації – це створення нового формату взаємодії між правоохоронними органами та підлітками. До лав організації можуть вступити усі охочі старшокласники [9]. Це дозволить активній та таланливій молоді, яка прагне якісних змін долучитися до становлення нової поліції та допомагати у правовому і патріотичному вихованні дітей.

Таким чином, профілактика правопорушень серед неповнолітніх є пріоритетним напрямом для держави в боротьбі зі злочинністю. Реалізація зазначених напрямків дозволить підвищити рівень правопорядку і законності у суспільстві та підвищить ефективність державної правової політики відповідно до її основних пріоритетів – захисту прав і свобод людини та громадянина.

Висновки. На основі проведеного дослідження правопорушень неповнолітніми виділено ключові чинники ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо.

Визначено, що одним із напрямів боротьби зі злочинністю є профілактична діяльність, яка базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту, культури, виховання та навчання молодих людей.

Враховуючи досвід ряду областей України з вирішення зазначеної проблематики та на основі аналізу виявлених правопорушень неповнолітніми особами, доведено необхідність вдосконалення та підвищення ефективності державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

Виділено заходи з профілактики скоєння кримінальних правопорушень неповнолітніми особами, серед яких:

організація ефективної соціальної підтримки неблагополучних сімей (зменшення  безробіття, створювання нових робочих міст, підвищення рівня життя населення);

модернізація правового виховання в усіх навчальних закладах України;

створення відео курсів, фільмів, комп’ютерних програм з правової проблематики;

профілактика протиправних дій неповнолітніх у вільний від навчання час;

створення нового формату взаємодії між правоохоронними органами та підлітками шляхом поширення досвіду Донецької області по створенню організацій  «Ліга майбутніх поліцейських».

Реалізація зазначених напрямків дозволить підвищити рівень правопорядку і законності у суспільстві, допоможе у правовому та патріотичному виховання дітей, підвищить ефективність державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

 

Література.

1. Александров Ю. В. Кримінологія [Текст] / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 295 с.

2. Галушко Б.С. Поняття злочину у кримінальному праві України [Текст] / Б.С. Галушко // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – №3. – С. 592-596.

3. Лесько Н. В. Правове виховання дітей – важливий напрям профілактики правопорушень [Текст] / Н. В. Лесько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2014. – № 810. – С. 33-37.

4. Мотунова Н. В. Сутність поняття профілактики правопорушень серед неповнолітніх [Текст] / Н. В. Мотунова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Випуск 31. – С. 104-106.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X / Законодавство // Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

6. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 [Електроний ресурс] / Законодавство // Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.

7. Профілактика правопорушень [Електроний ресурс] / Статті психологам // Персональній сайт Руденко А.В. – інформаційний ресурс для небайдужих до навчання . Режим доступа: http://rudenko.kh.ua/profilaktika-pravoporushen/

8. Правопорушення [Електроний ресурс] / Статистична інформація // Державна служба статистики України. Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/

9. Громадська організація «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських» [Електроний ресурс] / Про нашу організацію // Ліга майбутніх поліцейських. Режим доступа: http://liga-police.com.ua/about.

 

References.

1. Aleksandrov, Y. V. Hel', A.P. and Semakov, G.S. (2002), Kryminolohiia [Criminology], MAUP, Kyiv, Ukraine.

2. Halushko, B.S. (2012), “The concept of crime in criminal law of Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 3, pp. 592-596.

3. Les'ko, N. V. (2014), “Legal education of children - important area of crime prevention”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Yurydychni nauky, vol. 810, pp. 33-37.

4. Motunova, N. V. (2013), “The essence of the concept of crime prevention among minors”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 31, pp. 104-106.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Code of Ukraine about Administrative Offences, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Accessed 18 November 2016).

6. President of Ukraine (2008), “The concept of criminal justice reform Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/311/2008 (Accessed 18 November 2016).

7. Rudenko, A.V. (2016), “Crime prevention”, Informatsijnyj resurs dlia nebajduzhykh do navchannia, [Online], available at: http://rudenko.kh.ua/profilaktika-pravoporushen/ (Accessed 18 November 2016).

8. The official site of Government Statistics Service of Ukraine (2016), “Offense”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 18 November 2016).

9. The official site of Future police’ League (2016), “NGO “Youth League of future police”, available at: http://liga-police.com.ua/about (Accessed 18 November 2016).

 

Стаття надійшла до редакції 19.11.2016 р.