EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2016

УДК 351.77:328.185

 

О. І. Білик,

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

О. В. Новікова,

Асистент  кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

 

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

O. Bilyk,

PhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’,

the Department of administrative and financial management, Lviv

A. Novikova,

Assistant at National University ‘Lviv Politechnik’,

the Department of administrative and financial management, Lviv

 

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

 

В статті розкрито суть і особливості корупції у сфері охорони здоров’я. Досліджено витоки корупції у цій галузі, описано першопричини існування в Україні . Авторами  розглянуто чинники, які впливають на розвиток корупційних схем у медичній галузі, подано статистичні дані мотивів і варіантів надання хабарів пацієнтами медичному персоналу. Розглянуто можливість введення обов’язкового виду медичного страхування громадян, а також зміни схем фінансування системи охорони здоров’я. У статті виділено і охарактеризовано рівні корупції у галузі охорони здоров’я, відповідно до яких обгрунтовано причини їхнього виникнення. Авторами запропоновано шляхи подолання тінізації і корупції у сфері охорони здоров’я, починаючи від відносин «лікар- пацієнт», закінчуючи детермінації корупції в сфері охорони здоров’я в корумпованій системі країни загалом.

 

In the article the nature and peculiarities of corruption in the health sector are explored. The origins of corruption in this area are investigated, the root causes of its existence in Ukraine are described. The authors examined the factors that influence the development of corrupt practices in the medical field, statistics motives and options of bribery by patients to medical personnel are presented. The possibility of introducing obligatory types of health insurance and financing schemes of changes in the health system are considered. The article highlights and describes levels of corruption in the health sector, under which the reasons for their occurrence are justified. The authors suggested ways to overcome shadowing and corruption in health care, starting with relationships "Medical worker- patient" and finishing with corruption determination in the health care system in corrupt country in general.

 

Ключові слова:  сфера охорони здоров’я, корупція, медичні працівники, пацієнти, рівні корупції.

 

Key words: health care system, corruption, medical workers, patients, corruption levels.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді . Одним з ключових моментів розвитку вітчизняного економіко-соціального середовища є подолання такого негативного явища, як корупція. Саме корупція на різних рівнях і в різних сферах життєдіяльності суспільства призводить до суттєвих  загроз у формуванні України, як демократичної, розвиненої країни. Корупція притаманна усім  соціально-еономічним системам світу, проте найбільшого розвитку вона набуває у процесії трансформації суспільного, економічного та політичного середовища. Процеси глобалізації, які відбуваються на світовій арені, а також  бажання України інтегруватися в євро середовища, вимагають більшої уваги до побудови антикорупційної політики держави та створення умов до її реалізації. Одним із секторів, в якому набуло широкого застосування корупційних схем є сфера охорони здоров‘я. саме пошук шляхів подолання корупції в медичній галузі і актуалізувало потребу в дослідженні цієї тематики.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних дослідників, які аналізували різні аспекти корупційних схем та механізмів, можна виділити: М. Бездольного ( в контексті державно-правового механізму протидії корупції), О. Хмари ( щодо протидії корупції з боку громадськості), М. Мельника (в частині кримінально-правових проблем протидії корупції), С. Серьогін ( щодо напрямків протидії корупції в публічних органах влади) та ін. Проте,  в сучасних умовах недостатньо розкрито питання розроблення, обґрунтування напрямків подолання корупції в медичній галузі.

Цілями статті є дослідження, обґрунтування та впровадження напрямків подолання  та мінімізації корупції в галузі охорони здоров‘я.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах економічної, політичний і соціальної кризи проблеми корумпованості медицини слід розглядати не як окреме, секторальне, спеціалізоване явище,  а в системі загальної політики подолання корупції. В історичному аспектів з проблемою корупції

Охорона здоров‘я нації є основним пріоритетним напрямком соціальної політики держави. Властиво, саме людський ресурс складає інтелектуальний та трудовий потенціал країни, що забезпечує її економічне зростання.

Саме відношення професії медика до найдорожчого, що є у людини –  її життя і здоров‘я, зумовило необхідність встановлення відповідності між оплатою праці та важливістю, важкістю надаваної послуги. У розвинених країнах світу проблему фінансування медицини вирішили  в основному за допомогою використання страхових механізмів, а також формування у населення так званої «медичної культури»: превентивні заходи ( спорт, ведення здорового способу життя, проходження курсів превентивної терапії); періодичні діагностичні заходи (медичні обстеження та огляди); швидкість звернень до лікаря ( за перших симптом хвороби); система реабілітаційних заходів. Наявність медичної культури зумовило розуміння суспільства у необхідності купівлі страхових продуктів у сфері особистого страхування.

В Україні через відсутність повномасштабної інформаційної кампанії щодо необхідності охорони здоров‘я , а також недосконалості маркетингової політики страхових компаній, такий вид страхування, як медичне, розвивається досить повільними темпами. Окрім того, багатьма велика кількість науковців стверджують, що особисте страхування у добровільній формі є прерогативою розвиненого суспільства із сталими високими доходами. Таким чином, виникає питання про пошук шляхів щодо зміни системи фінансування медицини не лише за рахунок страхових механізмів. Великим недоліком недофінансування медичної галузі  у період економічної і політичної нестабільності сприяє розвитку такого негативного явища як корупція. І таке негативне явище, як корупція в медицині має свої специфічні причини виникнення та ознаки.

Історично було розвинено питання про «віддяку» медикам за їхню працю. Основу сучасного стану корупції  в Україні було покладено ще за часів СРСР зокрема, в медицині  було прийнято віддячувати у вигляді цукерок чи алкогольних напоїв. Під час правління Л. Брежнєва корупція в медицині набрала вже інших масштабів і віддячувати було прийнято у грошовій формі. На сьогодні в Україні серед основних загроз соціально-економічній, політичній і фінансовій безпеці чільне місце займає саме корупція. Здійснивши аналізування  розвитку корупції у різних галузях життя, було встановлено, що корупція в медичній галузі посідає чільне місце, оскільки саме сфера охорони здоров’я займає провідне місце за зверненнями громадян

У сучасних умовах  корупцію у сфері медицини можна поділити на такі основні рівні:

-  перший: від пацієнта до лікаря чи іншого медичного працівника;

-  другий: в середині лікарні – від працівників медичних установ до керівництва лікарні;

-  третій: на рівні держави з приводу державних закупівель медикаментів;

-  четвертий: в середині корумпованості системи загалом.

 Корупція на першому рівні є найбільш явною. Звичайно основною причиною процвітання корупційних схем  є низький рівень фінансування медичних закладів, невідповідність оплати праці медиків із важкістю виконаної ними роботи, великі витрати на отримання медичної освіти, а також необхідність здійснення витрат на підвищення якості знань у сфері медицини.

. Саме в медичній сфері 59,8%  опитуваних підтвердили участь в корупційних діях у медичній сфері. 57,1% придбавали у поліклініках чи лікарнях медичні  препарати чи медичні інструменти, з них 22,1% робили це за власною ініціативою. 55,1% респондентів стикалися з вимогою здійснення благодійних внесків, з них 13,8%  здійснювали це із власної ініціативи. Також 38,4% опитуваних зіткнулися із вимогою здійснення неофіційних платежів, а 13,3% - робили  це з  власної волі. І не раз споживачі медичних послуг задавалися питанням співвимірності віддяки медичному працівникові за надавану пацієнтові послугу.

На рисунку 1.зображено аналітику з різних точок зору [1].

 

Рис.1. Результати опитування мотивів пацієнтів щодо хабарів  медичним працівникам

 

Таким чином, слід відзначити досить високий рівень корупції в Україні і додаткові платежі за безкоштовні медичні послуги вже стали відомою практикою.

Звичайно, що не слід розглядати корупцію в сфері охорони здоров‘я, як окремий, самостійний процес,  а лише як елемент загальної корупційної системи.

Що стосується другого рівня корумпованості медичної галузі, то її наявність у середині самого медичного закладу спричинена наступними чинниками:

масовістю медичної професії, що породжує велику пропозицію фахівців у цій сфері з обмеженою кількістю робочих місць;

поганим матеріально-технічним забезпеченням лікарень (виникає необхідність здійснення ремонтних робіт «власним коштом»);

необ‘єктивним оціненням фаховості лікарів та іншого медичного персоналу;

особистими морально-етичними принципами адміністративного персоналу медичного закладу.

Третій рівень корупції у медичній сфері пов‘язаний із компаніями, які розігрують між собою тендери з поставки ліків. Протягом довгої тривалості часу у тендері беруть участь одні і ті ж компанії, не допускаючи у цей процес інші компанії. Проте, щоб не набувати розголосу зазначені фармкомпанії створюють фірми – саталіти, які належать одним і тим самим бізнес-групам. Вигода із отримання тендеру на державне замовлення – очевидна: адже  при продажі ліків фармацевтичними компаніями надається  пропозиції конкурсних торгів із заздалегідь завищеними цінами зі стовідсоткову передоплату від МОЗу за договорами [2]. Внаслідок такої ситуації  у 2015 році було здійснено закупівлю ліків із залученням (до державних закупівель - «Главком») міжнародних організацій. Саме вартість тих ліків, які поставляли міжнародні організації є набагато нижчою, ніж та, яка пропонується вітчизняними фармакологічними компаніями. Проте протягом згаданого періоду закуплені ліки не були доставлені до лікарень через блокування цих поставок окремими групами. Тому виходом із цієї складної ситуації є залучення міжнародних організацій та відповідних спостерігачів ( жорстке контролювання) за закупівлею ліків і доставки їх до медичних закладів має на меті значне зниження корупційних ризиків [3].

Слід також виокремити і наступні  пропозиції щодо мінімізації корупції у медичній сфері. Так, серед опитуваних є різні думки щодо впровадження різних заходів, зокрема[4]:

звільняти викритих у корупції медичних працівників без права практикувати - 43,7%;

збільшення фінансування сфери охорони здоров‘я -42,6%;

збільшити кримінальну та адміністративну відповідальність за  корупційні дії – 42,6% опитаних;

підвищити оплату праці медичних працівників -39,3% респондентів;

покращити якість надаваних послуг шляхом підвищення професіоналізму – 29,5%;

ввести повну оплатіть медичних послуг – 27,4%;

ввести обов‘язкове медичне страхування -23,5% опитуваних.

Зменшити рівень корупції у медичній галузі є можливим лише із зміною системи фінансування: зокрема із використанням страхових механізмів, введення офіційної плати за медичні послуги. Важливим кроком у подоланні корупції в медичній сфері є побудова системи контролю та прозорості, здійснення перерозподілу функціональних обов‘язків, автоматизація робочих місць.

Таким чином, слід відзначити, що зазначені заходи у процесі боротьби з корупцією  в сфері охорони здоров ‘я  відграють важливу роль. Проте,  при розробленні антикорупційних заходів в медицині слід враховувати і певні особливості, які б відзначалися комплексністю та своєчасністю

На четвертому рівні,тобто із врахуванням системності корупційних ризиків, то Україна  у 2015 році зайняла 130-те місце зі 168 країн в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International [5] ( у 2007 році  Україна займала 118-те місце [6]). Негативними проявами корупції є загальний соціально-економічний спад, непривабливість України для зовнішнього інвестування, зубожіння населення тощо. На сьогодні серед основних кроків у подолання корупції стало  прийняття  Закону «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», зосередженого на реформуванні судової системи; Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки;  створено ряд нових органів, що мають на меті боротьбу з корупцією (Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Бізнес-омбудсмен). Проте важливим кроком у подоланні системної корупції в Україні має стати суцільне контролювання влади, повномасштабний перехід на автоматизацію надаваних публічними органами влади послуг,продовження впровадження електронного уряду.

Висновки. Отже, важливим кроком у подоланні корупції у медицині є зміна схеми фінансування, суспільне перелаштування свідомості щодо неприйняття корупції, незалежна і ефективна побудова судової системи, прозорість і контрольованість коштів, які спрямовані на фінансування медицини.

 

Література.

1. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011 та 2015 [Електронний ресурс] / Київ, 2015 // Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1935532-stan-koruptsiji-v-ukrajini-infografika.html

2. Аналітична записка з приводу фактів корупції при здійсненні державних закупівель лікарських засобів в 2012-2013 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nikorupciji.org/2013/06/20/analitychna-zapyska-z-pryvodu-faktiv-koruptsiji-pry-zdijsnenni-derzhavnyh-zakupivel-likarskyh-zasobiv-v-2012-2013-rr/

3. Фармацевтична мафія проти реформ. Куди зникають ліки, закуплені державою? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://glavcom.ua/publications/farmacevtichna-mafiya-proti-reform-kudi-znikayut-liki-zakupleni-derzhavoyu--356624.html

4. Ukraine remains most corrupt country in Europe — Transparency International, Інтерфакс-Україна (3 December 2014) [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-3

5. Transparency International Corruption Perceptions Index 2007 Table. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.transparency.org/research/cpi/overview

 

References.

1. Ukrinform (2015), “Corruption in Ukraine. Comparative analysis of national research: 2007, 2009, 2011 and 2015”, available at: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1935532-stan-koruptsiji-v-ukrajini-infografika.html

2. No to corruption (2013), “Policy Paper on corruption in the public procurement of drugs in 2012-2013”, available at: http://nikorupciji.org/2013/06/20/analitychna-zapyska-z-pryvodu-faktiv-koruptsiji-pry-zdijsnenni-derzhavnyh-zakupivel-likarskyh-zasobiv-v-2012-2013-rr/ , (Accessed 20 June 2013).

3. Glavcom (2016), “Pharmaceutical mafia against the reforms. Where does medicine, purchased by the state, disappear? ”, available at: http://glavcom.ua/publications/farmacevtichna-mafiya-proti-reform-kudi-znikayut-liki-zakupleni-derzhavoyu--356624.html , (Accessed 14 June 2016).

4. Wikipedia (2016), “ Ukraine remains most corrupt country in Europe — Transparency International” , available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-3 , (Accessed 3 December 2014).

5. Transparency International (2016). “Transparency International Corruption Perceptions Index 2007 Table”, available at: http://www.transparency.org/research/cpi/overview

 

Стаття надійшла до редакції 12.10.2016 р.