Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.9

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.1

В. І. Токарева

д. держ. упр., професор, в.о. ректора,Донецький державний університет управління

А. С. Кумачова

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, Донецький державний університет управління

В. В. Хороших

к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри маркетингу,Донецький державний університет управління

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В PR-КОМУНІКАЦІЯХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Tokareva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Acting Rector, Donetsk State University of Management

A. Kumachova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of HR Management and Business Economics, Donetsk State University of Management

V. Khoroshykh

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Donetsk State University of Management

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PR-COMMUNICATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.2

Л. М. Ільїч

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

І. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

L. Ilich

Doctor of Economic Sciences,Assosiate Professor, Head of the Department of Managment,Borys Grinchenko Kyiv University

I. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

O. Akilina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

MODERNIZATION OF THE SOCIAL SPHERE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.3

В. І. Андріяш

д. держ. упр., доцент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Н. А. Громадська

к. політ. н., доцент,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. А. Малікіна

старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: МОДЕЛІ ТА КРИТЕРІЇ

V. Andriyash

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Black Sea National University of Petro Mohyla

N. Hromadska

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Black Sea National Petro Mohyla University Mykolayiv, Ukraine

O. Malikina

Senior Lecturer of the Department of Public Administration and administration,Black Sea National University of Petro Mohyla

EVALUATION OF PUBLIC ADMINISTRATION DECISIONS: WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.4

А. С. Близнюк

д. держ. упр., професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ

A. Bliznyuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

EFFICIENCY OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT IN THE FIELD OF RECREATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.30

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управлінняохороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професоркафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ – НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor,Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

Ya. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

SINGLE MEDICAL SPACE OF UKRAINE - A NEW PARADIGM FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL HEALTHCARE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.31

Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

В. І. Корбутяк

к. т. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

Л. О. Маланчук

к. е. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТОВИХ МІСТ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

V. Korbutiak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

L. Malanchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

PECULIARITIES OF ANALYTICAL-SYNTHETIC PROCESSING OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN THE STUDY OF THE ROLE OF LOCAL GOVERNANCES OF VOLYNYTHYCHIN VOLYNYSTHINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.32

І. М. Дорош

старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. І. Дорош

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ІНСТРУМЕНТАРІЙ АДМІНІСТРУВАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

I. Dorosh

Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Dorosh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

SET OF INSTRUMENTS FOR THE ADMINISTRATION OF STRESSFUL SITUATIONS IN PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.33

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

І. Ю. Семенюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

I. Semeniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

H. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF GENDER POLICY IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.70

О. А. Яремчук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ, КУЛЬТУРНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РЕАЛІЗМ ПРИНЦИПІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ

O. Yaremchuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

NATIONAL MINORITIES, CULTURAL SELF-IDENTIFICATION AND REALISM OF PRINCIPLES OF TOLERANCE IN STATE ETHNOPOLITICS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.71

О. Г. Липовська

здобувач магістратури кафедри управлінняохороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії,Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

O. Lypovska

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

O. Zavada

Master of Public Administration,Chief of the Department of Rocket Forces of the Department of Forces and Artillery of Petro Sahaidachny,National Academy of Ground Forces

PUBLIC ADMINISTRATION AND LABOR PROTECTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.72

Р. І. Данів

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕАГУВАННЯ НА СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

R. Daniv

Postgraduate student, Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORGANIZATIONAL-LEGAL RESPONSE TO MODERN THREATS TO UKRAINIAN NATIONAL SECURITY REGARDING OPPOSITIONS TO SMUGGLING ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.73

К. Л. Добровольська

здобувач кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

K. Dobrovolska

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

LEGAL PROVISION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.74

М. С. Крепак

здобувач магістратури кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

В. В. Горачук

д. мед. н., професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, учений секретар,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

В. В. Коцур

д. і. н., доцент, в.о. ректора, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

МІСЦЕВІ РАДИ ТА ЇХ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, РОЗПОДІЛ КОМПЕТЕНЦІЙ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІЙ

M. Krepak

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Horachuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Academic Secretary, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Kotsur

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Acting Rector, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

LOCAL COUNCILS AND THEIR EXECUTIVE BODIES: RELATIONSHIPS, DISTRIBUTION OF COMPETENCES, INTERDEPENDENCE OF FUNCTIONS


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України